TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

mag­niý

Kädi barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Kädi baradaky gyzykly maglumatlar bagda ösýän uly miweler hakynda has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Onda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler...

Armyt we onuň peýdalary

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeginde ýetişýän dürli miwedir peýdaly ösümliklere baý bolup, türkmen topragynda ýetişýän miweler hem-de dermanlyk ösümlikleri adam bedenine täsirliligi bilen tapawutlanýandyr. Her...

Şugundyryň kesel bejerijilik häsiýetleri

Ata Watan Eserleri
Dün­ýä­de ön­dü­ril­ýän şe­ke­riň 30 gö­te­ri­mi şu­gun­dyr­dan alyn­ýar. Ol di­ňe bir şe­ker al­mak üçin däl, iý­mit hök­mün­de hem giň­den ula­nyl­ýar. De­mir, ka­liý, mag­niý, C we B...

Kelemi ýygy-ýygydan iýmegiň peýdalary

Kelem A, B, C witaminleriniň we esasanam K witaminiň, fosforyň, kalsiýiň, magniniň, sinkiň we kükürdiň örän möhüm çeşmesidir. Şol sebäpli ýylyň dowamynda terligine ýa-da duzly...

Gyşda sagdyn bolaýyn diýseňiz!

Ynsanyň elde edip biljek iň uly baýlygy saglygydyr. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramalydyrys. Munuň üçin bolsa lukmanlar ýönekeý emma, örän wajyp birnäçe maslahatlary berýärler. Lukmanlaryň...

Dünýäniň iň gymmat baly

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň dag gowagynda ýygnalan “Centauri” atly türk baly dünýäde iň gymmat bal diýlip ykrar edildi. Bu balyň bir kilogramyny satyn almak üçin adamlar 10 müň...

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir. Ýewropa...

Türkmenistan mäş eksportuna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda oba hojalygy önümlerini ösdürip ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Munuň üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.  Üstümizdäki ýylda oba hojalygy öndürijileri üçin ilkinji gezek...

Garpyz – witaminlere baý

Ata Watan Eserleri
Öz möwsüminde we wagtly-wagtynda iýilýän miwelerdir gök önümler ynsan saglygyny goramakda örän wajyp bolup durýar. Tomsuna ýetişýän bakja ekinleri hem bedenimizi bu pasylda zerur bolan...

Bir gijede millioner boldy

Ata Watan Eserleri
Tanzaniýada ýaşaýan magdançy, ýurduň iň uly iki tanzanit daşyny hökümete satandan soň bir gije millioner boldy. Tanzaniýada ýaşaýan Saniniu Laizer atly magdançy dünýädäki iň gymmatly...