TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

demir

Kädi barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Kädi baradaky gyzykly maglumatlar bagda ösýän uly miweler hakynda has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Onda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler...

Armyt we onuň peýdalary

Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeginde ýetişýän dürli miwedir peýdaly ösümliklere baý bolup, türkmen topragynda ýetişýän miweler hem-de dermanlyk ösümlikleri adam bedenine täsirliligi bilen tapawutlanýandyr. Her...

   Himiki elementleriň  peýdaly   häsiýetleri

 Sink – aminoturşularyň sintezi we ganyň emele gelmegi üçin jogapkär fermentleriň funksiýasyny sazlaşdyrmak üçin gerek. Bu mikroelement çarşak şekilli mäziň bölüp çykarýan gormonynyň sintezine gatnaşmak...

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir. Ýewropa...

Türkmenistan mäş eksportuna başlaýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda oba hojalygy önümlerini ösdürip ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Munuň üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.  Üstümizdäki ýylda oba hojalygy öndürijileri üçin ilkinji gezek...

Bir gijede millioner boldy

Ata Watan Eserleri
Tanzaniýada ýaşaýan magdançy, ýurduň iň uly iki tanzanit daşyny hökümete satandan soň bir gije millioner boldy. Tanzaniýada ýaşaýan Saniniu Laizer atly magdançy dünýädäki iň gymmatly...