TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri

  Gülälek

Gülälek – bu  ýiti  gyzyl  reňkli  gül  bolup, ol  ýurdumyzyň  dürli  künjeklerinde ýabany  we  medeni  görnüşde  duş  gelýär. Bu  ösümlik  dermanlyk  we  bezeg  serişdesi  hökmünde ...

 “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabyň 12-nji tomy çapdan çykdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlandygyny habar...

Melhemlik çaýlaryň görnüşleri artýar

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­der­man­se­na­gat» bir­le­şi­gi­niň «Sag­lyk» der­man kär­ha­na­sy­nyň der­man­lyk ösüm­lik­ler­den mel­hem çaý­la­ry taý­ýar­la­ýan bö­lü­min­de türk­men te­bi­ga­tyn­da ös­ýän der­man­lyk ösüm­lik­ler­den in­di bir­nä­çe...

Çomuç Toşabynyň Tagamy

Hojagylyç Nazarow
Könelerimizden rowaýat kysmy şeýleräk gürrüň galypdyr. Daňyň alagaraňkysynda sähraýy türkmen obalarynyň ýaňy çetinden girip ugran bet niýetli gaýry ýurtly alamançylaryň ummasyz çomuç tokaýlygyny görüp, zähreleri...

Türkmen biologlary ýerli ösümliklerden krahmal alýarlar

Ata Watan Eserleri
Mundan bir ýarym ýyl ozal döredilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli...

Immuniteti ýokarlandyrmagyň tebigy usullary

Ata Watan Eserleri
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň «Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri» at­ly köp jiltli nusga­wy ki­ta­byna girizilen halk luk­man­çy­ly­gyn­da ulanylýan se­riş­de­le­riň kä­bi­rin­den im­muni­te­ti ýo­kar­lan­dy­ry­jy der­man­lyk şer­bet­le­riň taý­ýar­la­ny­ly­şy­ny hödür­le­ýä­ris. Ga­ny aras­sa­lap, im­mu­ni­te­ti...

Üzärligiň adam saglygyna peýdasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň “Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri” at­ly yl­my-en­sik­lo­pe­dik ki­ta­byn­da türk­men top­ra­gyn­da bit­ýän der­man­lyk ösüm­lik­ler ba­ra­da gym­mat­ly mag­lu­mat­lar be­ril­ýär. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da müň der­de der­man ha­sap­lan­ýan üzär­lik ba­ra­da...