TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Dünýäniň iň gymmat baly

Türkiýäniň dag gowagynda ýygnalan “Centauri” atly türk baly dünýäde iň gymmat bal diýlip ykrar edildi. Bu balyň bir kilogramyny satyn almak üçin adamlar 10 müň ýewro harçlamaly bolarlar diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi saýty habar berýär. Gymmat bahaly baly deňiz derejesinden 2,5 km belentlikde, Türkiýäniň şäherlerinden we obalaryndan uzakda ýerleşýän gowakda alynýar. Bu bal ekologiki taýdan arassa hasaplanylýar. Şol gowakda ýaşaýan ýerli arylar beýleki ary maşgalalaryndan çetki ýagdaýda ýaşaýarlar we olar bilen garyşmaýarlar.

Bu baly satýan kompaniýanyň aýtmagyna görä, balyň reňki ýapyk reňkde bolup,ajy tagamy berýär. Onuň düzümi magniý, kaliý, fenollar, flawonoidler we antioksidantlardan ybarat bolup durýar. Bu maddalar  gowagyň töwereginde ekilen dermanlyk ösümliklerden bala düşýär. Türkiýede adatça baly möwsümde 2-3 gezek alynýan bolsa, onda “Centauri” atly gymmat bahaly balyny ýylda bir gezek alynýar.

 

Hepdelik täleýnama (15-21-mart)

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Döwlet Dumasynyň Başlygy şu gün Türkmenistana gelýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle