TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary  işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby

 Sanly bilim – geljege ädim

Häzirki zaman dünýä jemgyýetçiliginde sanly tehnologiýalara has köp üns berilýär. Her gün täze tehnologiýalar, programma üpjünçiligi we döwrebap enjamlaryň çözgütleri peýda bolýar. Işjeň ösýän bazaryň...

Sanly ulgamyň çäksiz mümkinçilikleri

Sanly ulgam biziň gündelik durmuşymyza düýpli ornaşyp başlady. Ýurdumyzda bolup geçýän özgertmeleriň ählisi diýen ýaly sanly ulgamyň hasabyna amala aşyrylýar. Biziň ýurdumyz Halkara internet toruna...

Sanly tehnologiýalaryň çaga aňyna täsiri

Sanly tehnologiýalar, sanly programmalar, sanly maglumatlar häzirki wagtda tutuş adamzat jemgyýetiniň aýrylmaz bir bölegi boldy we olaryň köp işlerimizi has ýeňilleşdirýändigi hemmä mälimdir. Gaty uzaga...

Geljegiň sanly tehnologiýalary

Öňki wagtlar adamlar telewizora tomaşa etmek we gazet okamakdan başga maglumat almagyň ýoluny bilmeýärdiler. Häzirki wagtda bolsa onuň görnüşleri köpelýär. Biz maglumatlaryň elýeterlilik eýýamynda ýaşaýarys....

Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlary we onuň geçen taryhy ýoly

Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlary Gyrgyz Respublikasynda geçirilen iň uly halkara sport ýaryşydyr. Bu sport ýaryşynyň öňbaşçysy bolup, Gyrgyz Respublikasy çykyş edýär. Bu boýunça ilkinji başlangyç, 2012-nji...

Sanly ulgamyň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
2018-nji ýylyň noýabrynda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip,onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary,wezipeleri,ugurlary,amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi.Häzirki döwürde ýurdymyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala...

Täsin keşpli 3d halyny döreden suratkeş

Şu ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda bedewiň we alabaýyň şekilini sungat işlerinde şekillendirmek boýunça halkara bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Mälim bolşy ýaly,...

“Şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň keşbi” atly täsirli geçen sergi

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň baş binasynda aprel aýynda giňden bellenilip geçilýän “Türkmen bedewiniň hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy” mynasybetli gurnalan serginiň açylyş...

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy asmany ...

Kaýum Taňrygulyýew – türkmen edebiýatynyň görnükli wekili

Türkmen edebiýatyna uly goşant goşan, diňe bir çagalaryň däl, eýsem uly ýaşlylaryň hem söýgüsini gazanan Kaýum Taňrygulyýew 1930-njy ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň...