TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gözel Eminowa

 Sanly bilim – geljege ädim

Häzirki zaman dünýä jemgyýetçiliginde sanly tehnologiýalara has köp üns berilýär. Her gün täze tehnologiýalar, programma üpjünçiligi we döwrebap enjamlaryň çözgütleri peýda bolýar. Işjeň ösýän bazaryň...

Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlary we onuň geçen taryhy ýoly

Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlary Gyrgyz Respublikasynda geçirilen iň uly halkara sport ýaryşydyr. Bu sport ýaryşynyň öňbaşçysy bolup, Gyrgyz Respublikasy çykyş edýär. Bu boýunça ilkinji başlangyç, 2012-nji...

“Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly  geçirilen  halkara forumy

2021-nji ýylyň 31-nji martynda “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara forumynyň açylyşy hem-de esasy mejlisi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda...

Sagdynlyga bagyşlanan bäsleşik

Sagdynlyk sahawatynyň giňden ýaýbaňlanýan döwründe  ýaşlaryň  sagdynlyk ruhunda terbiýelenmegi hem-de olaryň bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmagy ugrunda ýurdumyzyň  ähli ýokary okuw mekdeplerinde dürli çäreler...

                  Maglumatlary goramagyň halkara güni

         Hemişe maglumat adam durmuşynda iň möhüm wezipelerden birini eýeleýär. Adamlaryň ýaşaýan ýerleriniň ählisi maglumatlar  gurşawy diýlip atlandyrylýar. Maglymatyň adama edýän täsiri...

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol inçe...

“Asman çyrasy”– ruhy arassalygyň festiwaly

Dünýä syýahatçylarynyň ünsüni özüne çekýän  Taýlandyň  “Ýi Peng” festiwaly özüniň özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Ol  Taýlandyň gijeki asmanyny  millionlarça uçýan çyralaryň yşygy bilen ýagtylandyrýar. “Asman...

11-nji noýabr – Energiýany tygşytlamagyň halkara güni

Halkara ekologiýa ulgamynyň başlangyjy bilen 11-nji noýabrda geçirilen “Çeşmeleri we energiýany ulanmak boýunça mekdep taslamasynda”  (SPARE) Halkara Energiýa tygşytlaýyş güni yglan edildi. Bu taslama Norwegiýanyň...

   Bütindünýä  poçta  güni

Bütindünýä poçta  güni  1969-njy ýylda  Ählumumy poçta bileleşigi tarapyndan döredilip, her ýyl  geçirilýän halkara baýramçylyklaryň biridir.  Bu baýramçylyk her ýylyň 9-njy oktýabrynda  bir hepdeligiň çäginde...