TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kaýum Taňrygulyýew

Annagül Gurdowa: Geçmişden geljege ýaňlanan öçmejek owaz

Baş Redaktor
Halkyň göwnüne giren artist, aýdymçy ýa-da başga biri ömürboýy şol ýerde ýaşamagyny dowam etdirýär. Halkyň söýgüsine mynasyp bolan kişi elmydama islendik ýerde abraýly, ýüzi ak...

Kaýum Taňrygulyýew – türkmen edebiýatynyň görnükli wekili

Türkmen edebiýatyna uly goşant goşan, diňe bir çagalaryň däl, eýsem uly ýaşlylaryň hem söýgüsini gazanan Kaýum Taňrygulyýew 1930-njy ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň...