TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sona HALYKOWA

“Talyp gözeli-2021” Halkara gatnaşyklary institutynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gülleri hasaplanylýan zenanlarymyza uly hormat goýulýar. Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda talyp gyzlaryň ukyp-başarnygyny açyp görkezmek...

Bütindünýä statistika güni

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy arkaly...

Söýgini güýjeden aýralyk

Ol waka indi-indi meniň ýadymdanam çykyberipdi. Ýöne şu gün seýilgähde gezelenç edip ýören wagtym ýigit bilen gyzyň arasyndaky şowsuz duşuşygyň şaýady bolanymda ol döwürleri, seni...

Dostlukly gatnaşyklaryň subutnamasy

Halkymyzyň asyrlar boýy arzuwlan Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby biziň her birimiziň baýramçylyk ruhumyzy has-da galkyndyrdy. Alym Arkadagymyzyň...

Kaýum Taňrygulyýew – türkmen edebiýatynyň görnükli wekili

Türkmen edebiýatyna uly goşant goşan, diňe bir çagalaryň däl, eýsem uly ýaşlylaryň hem söýgüsini gazanan Kaýum Taňrygulyýew 1930-njy ýylyň 10-njy maýynda Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň...

Halkara terjimeçileriň güni

Halkara terjimeçileriň güni-dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygy hasaplanylýar. Bu halkara güni her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenip geçilýär. Onuň bu senede bellenilmeginiň...

Halkara gatnaşyklarynda köp ulanylýan diplomatik adalgalar

Ata Watan Eserleri
Akkreditlemek – bir döwletiň hökümetiniň ýanynda başga bir döwletiň diplomatik wekilini bellemek we onuň öz wezipesine girişmek işidir. Akkreditlenmek diplomatik wekili hat arkaly aýratyn ygtyýarlar-ynanç...

Türkmen Bitaraplygynyň şanly XXV ýyllygyna görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda 2020-nji  “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Bitaraplygymyzyň XXV ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Şu şanly sene mynasybetli üstümizdäki ýylyň...