TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

professor-mugallymlar

Türkmen Bitaraplygynyň şanly XXV ýyllygyna görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda 2020-nji  “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Bitaraplygymyzyň XXV ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Şu şanly sene mynasybetli üstümizdäki ýylyň...

Halkara gatnaşyklary institutynda ara alnyp maslahatlaşyldy

vepa
2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün ýagny, 14-nji fewralynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň...