TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe

Türkmen Bitaraplygynyň şanly XXV ýyllygyna görülýän taýýarlyklar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda 2020-nji  “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda şanly Bitaraplygymyzyň XXV ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Şu şanly sene mynasybetli üstümizdäki ýylyň...

Şalynyň Ýokary Hasyly Öndüriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleri dowam etdirmek, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberlerini has-da artdyrmak hem-de şalynyň ýokary hasylyny öndürmegi...

Aýal-gyzlara pul sowgatlary

vepa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp,...