TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sagdyn

Günüň dowamynda 1,5 — 3 litre golaý arassa suw

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomus aýlarynda özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik hadysalara...

“Mançester Siti”-niň kapitanyna Katarda garaşýarlar

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň kapitany Dewid Silwa futbol karýerasyny Kataryň çempionatynda dowam etdirip biler. 34 ýaşly ispan futbolçysy bilen Kataryň “Al-Duhail” topary gyzyklanýar. Silwanyň “Mançester...

Medeniýet we sungat ömri uzaldýar (12 ýyllyk barlag)

vepa
Käbir adamlar sagdyn bolmak üçin iýýän iýmitlerine üns berýär, käbiri bolsa, sport bilen yzygiderli meşgullanýar. Adamlaryň sagdyn bolmagy ugrunda geçirilen täze...

Aýal-gyzlara pul sowgatlary

vepa
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp,...