TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

oba hojalyk pudagy

Üzüm we üzümçilik barada…

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda ykdysadyýetiň ähli pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalyk pudagynda hem dünýä tejribesini ornaşdyrmak, onuň ylmy-önümçilik binýadyny hasda berkitmek babatynda, yzygiderli we toplumlaýyn işler durmuşa...

Balkanabatly telekeçi miweçilik işiniň gerimini giňeldýär

Ata Watan Eserleri
Balkanabat şäheriniň gaýrasynda howalanyp oturan Uly Balkan dagynyň etegindäki «Düzmergen» diýen ýaýlada telekeçi Halmämmet Amanmämmedowyň miweli bagy bar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynda kabul edilen «Oba hojalyk...

Şalynyň Ýokary Hasyly Öndüriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleri dowam etdirmek, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberlerini has-da artdyrmak hem-de şalynyň ýokary hasylyny öndürmegi...