TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi

Ankarada kitaplaryň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Çuňňur Hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” we “Türkmeniň...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby arap dilinde

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň arap dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi hem-de oňa ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli...

Kitap-geçmişimizden geljege şugladyr.

KITAP  zehin gözbaşydyr. Ondaky jemlenen maglumatlar  biziň üçin altyn zerden  gymmatly hasaplanylýar. Il içinde: özbaşdak  kitap  ýazmak, çap etmek sogap bilinýär. Siziň  çykaran kitabyňyz her...

Hyrat şäherinde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Konsullygynda Hyrat we Badhyz welaýatlarynyň türkmen diasporasynyň abraýly wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy...

Dostlukly gatnaşyklaryň subutnamasy

Halkymyzyň asyrlar boýy arzuwlan Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby biziň her birimiziň baýramçylyk ruhumyzy has-da galkyndyrdy. Alym Arkadagymyzyň...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» hytaý dilinde neşir edildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň golaýda çapdan çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby hytaý dilinde neşir edilip, okyjylar köpçüligine ýetirildi. «Türkmenistan» gazetiniň habar berşi ýaly, milli Liderimiziň «Türkmenistan...

Aslymyzdan nusgalykdyr döwrüme

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkymyza peşgeş edýän pähim-paýhasyndan kemala gelen kitaplary biziň durmuşymyza, ömrümize nusgalyk bolup, ondaky beýan edilýän taryhy wakalar, halkymyzyň gahrymançylykly ýollarynyň beýany biziň her...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»  –  milli paýhas göreldesi

Ata Watan Eserleri
Mertebesi belent hormatly Prezidentimiziň öz mähriban halkyna ýaňy-ýakynda peşgeş beren «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby türkmen iline mahsus bolan belent adamkärçilik, päk ahlaklylyk, Watana...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslama başlaýar.  Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly bolup,...