TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Meýlis SADYKOW

Sanly ulgamyň çäksiz mümkinçilikleri

Sanly ulgam biziň gündelik durmuşymyza düýpli ornaşyp başlady. Ýurdumyzda bolup geçýän özgertmeleriň ählisi diýen ýaly sanly ulgamyň hasabyna amala aşyrylýar. Biziň ýurdumyz Halkara internet toruna...

Gün şöhlesiniň saglyk üçin ähmiýeti

Tomus − bedeniň goraglylygyny ýokarlandyrmak, endamy taplamak üçin iň amatly wagtdyr. Sebäbi ýylyň iň yssy paslynda Gün, howa, suw hammamlaryny kabul etmek, witaminlerdir makro-mikro elementlere...

Çagalary goramagyň halkara güni

1-nji iýun bütin dünýäde ähli Çagalara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde bellenilýär. Çagalary goramagyň halkara gününi baýramçylyk hökmünde giňden belläp görmegiň taryhy, öz gözbaşyny 1949-njy ýylda...

Kadaly uky almagyň adam saglygyna peýdasy

Wagtly-wagtynda ukyny almak adam saglygy üçin örän möhümdir. Hünärmenler ukynyň adamyň diňe saglygyna peýdasy bolman, eýsem, şähdiňi açýandygy barada hem aýdýarlar. Ortaça hasap bilen alnanda...

Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň baý geçmiş taryhy bar. Geçmişde türkmen topragynda aldym-berdimli söweşlerde az bolmandyr. Şolaryň biri-de her bir türkmen ojagyna öz awysyny dadyran 1941-1945-nji ýyllar aralygynda...

Ispan diliniň güni

23-nji aprelde bellenilýän ispan diliniň güni (ispan. Día del Idioma Español), Birleşen Milletler Guramasynyň Jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň başlangyjy bilen Halkara seneler senenamasyna girizildi. 2010-njy ýylda...

Basketbol oýnunyň döreýşi

Basketbol oýny – 1891-nji ýylda oýlanyp tapylan sportuň deňeşdirerlikli täze görnüşi bolupdyr. “Basketbol” sözi iňlis dilinde “basket”-sebet, “ball”-top diýmegi aňladypdyr. Häzirki wagtda  bolsa bu oýun...

Mukaddesligiň belent waspy

Ata Watan Eserleri
Halk döredijiligimizde bedewleriň esasy orun almagynda, olaryň halk arasynda uly meşhurlyga eýe bolmagynda atlar barada döredilen atalar sözleriniň we nakyllaryň öran uly ähmiýeti bar. Çünki...

Bulary bilýärdiňizmi?

Gije oturyp, telewizora tomaşa etmegiň ýerine adaty sagatlarda ukyňyzy alsaňyz, günüňiz başgaça geçer. Serhoş wagtyňyz kofe içseňiz sizi oýarmaýar. Munuň tersine, alkogolyň täsirini ýokarlandyrýar hem-de...

Ene − Zeminiň görki

Ene – ömrüň başlangyjy, ýaşaýşyň gözbaşy. Ýer ýüzünde ynsan kalbyna iň ýakyn, mähriban ynsan hakda söz açylsa, onuň mertebesini, beýikligini wasp edere älem sözi hem...