ATAWATAN ESERLERİ

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy asmany  göz öňüňe gelýär. Her bir ynsanyň özüniň önüp – ösen ýeri örän gadyrly bolýan eken. Watan diýlende biziň gözümiziň öňüne türkmen sähralary, dag-gerişleri,  bäş welaýaty daşyna üýşürip oturan Garagum sähralygy we elbetde gün günden gülleýän, gül açýan Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri emele gelýär. Watan düşünjesi mukaddes düşünje. Watanyňy janyňdan eziz görmek onuň her daban ýerini gözüň göreji ýaly, aýap saklamak her bir ynsanyň borjy hasaplanýar. Islendik ynsanyň kalbynyň töründe Watana bolan belent we mukaddes söýgi bolýar. Sen nirede bolsaň-da ýüregiň şol mukaddeslige tarap ymtylýar.

“Müsürde şa bolandan öz iliňde geda bol” diýen nakyl hem ýöne ýerden döremändir. Gaýry ýurtlarda nähili eşretli durmuşda ýaşasaňam öz iliňe taý geljek ýer ýokdur. Watan diýlen söz türkmenlerde has belentde tutulýar. Taryha nazar salsak, ata-babalarymyz öz Watany üçin janyny orta atyp  söweşipdirler. Türkmeniň gerçek ogly Jelaleddiniň Meňburnyň keşbine ýüzleneniňde hem muny görmek bolýar. Beýik türkmen serkerdesi öz Watanyny duşmanlardan goramak üçin on bir ýyllap söweşipdir. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik Watançylyk urşunda türkmenleriň uruşda we tylda görkezen edermenlikleri-de olaryň Watanyny näderejede ezizländigini aňladýar.

Döredijilik ynsanlarynyň islendigini alyp görenimizde bolsa olaryň döredýän eserlerinde eger ol Watan hakda bolsa olarda başgaça öwüşginli jady bolýar. Ol ynsanyň kalbyňdaky Watana bolan beýik  duýguny has-da belende göterýär. Islendik şahyry ýa-da ýazyjyny alyp görenimizde, olaryň Watan barada döreden eserleri örän çeper beýan edilýär. Kompozitory mysal getireniňde hem şeýledir. Sebäbi olar eser döredenlerinde ýüregindäki Watan düşünjesini özleriniň dürdäne eserlerine siňdirýärler.

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan “Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr”, “Bitarap Türkmenistan”, “Mertler Watany beýgeldýär” atly dürdäne eserlerinde Watan diýlen mukaddes düşünje ör boýuna galýar.  Gahryman Arkadagymyzyň ýazan her bir eseri Watany ýürekden söýýän ynsany biparh goýup bilmeýär. Çünki Watan düşünjesi bu eserleriň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Munuň özi bolsa beýik mukaddeslik hasaplanýar.

 

   Aýlar Atajykowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

 

 

 

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri