Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy asmany  göz öňüňe gelýär. Her bir ynsanyň özüniň önüp – ösen ýeri örän gadyrly bolýan eken. Watan diýlende biziň gözümiziň öňüne türkmen sähralary, dag-gerişleri,  bäş welaýaty daşyna üýşürip oturan Garagum sähralygy we elbetde gün günden gülleýän, gül açýan Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri emele gelýär. Watan düşünjesi mukaddes düşünje. Watanyňy janyňdan eziz görmek onuň her daban ýerini gözüň göreji ýaly, aýap saklamak her bir ynsanyň borjy hasaplanýar. Islendik ynsanyň kalbynyň töründe Watana bolan belent we mukaddes söýgi bolýar. Sen nirede bolsaň-da ýüregiň şol mukaddeslige tarap ymtylýar.

“Müsürde şa bolandan öz iliňde geda bol” diýen nakyl hem ýöne ýerden döremändir. Gaýry ýurtlarda nähili eşretli durmuşda ýaşasaňam öz iliňe taý geljek ýer ýokdur. Watan diýlen söz türkmenlerde has belentde tutulýar. Taryha nazar salsak, ata-babalarymyz öz Watany üçin janyny orta atyp  söweşipdirler. Türkmeniň gerçek ogly Jelaleddiniň Meňburnyň keşbine ýüzleneniňde hem muny görmek bolýar. Beýik türkmen serkerdesi öz Watanyny duşmanlardan goramak üçin on bir ýyllap söweşipdir. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik Watançylyk urşunda türkmenleriň uruşda we tylda görkezen edermenlikleri-de olaryň Watanyny näderejede ezizländigini aňladýar.

Döredijilik ynsanlarynyň islendigini alyp görenimizde bolsa olaryň döredýän eserlerinde eger ol Watan hakda bolsa olarda başgaça öwüşginli jady bolýar. Ol ynsanyň kalbyňdaky Watana bolan beýik  duýguny has-da belende göterýär. Islendik şahyry ýa-da ýazyjyny alyp görenimizde, olaryň Watan barada döreden eserleri örän çeper beýan edilýär. Kompozitory mysal getireniňde hem şeýledir. Sebäbi olar eser döredenlerinde ýüregindäki Watan düşünjesini özleriniň dürdäne eserlerine siňdirýärler.

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan “Garaşsyzlyga guwanmak, Watany, halky söýmek bagtdyr”, “Bitarap Türkmenistan”, “Mertler Watany beýgeldýär” atly dürdäne eserlerinde Watan diýlen mukaddes düşünje ör boýuna galýar.  Gahryman Arkadagymyzyň ýazan her bir eseri Watany ýürekden söýýän ynsany biparh goýup bilmeýär. Çünki Watan düşünjesi bu eserleriň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Munuň özi bolsa beýik mukaddeslik hasaplanýar.

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Italiýa uly hasaply ýeňiş bilen başlady

 

   Aýlar Atajykowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  Doňdurma nädip döredi?

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy. Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar