TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýlar Atajykowa

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

Bäsleşigiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bu...

“Bereketli” hojalyk jemgyýetine 30 ýyl

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllylgy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi geçirildi. Sergide hususy pudagyň...

Döwletleriň atlarynyň gelip çykyş taryhy barada

Her bir ýurduň adynyň aňladýan manysy bar. Geliň käbir döwletleriň atlarynyň gelip çykyş taryhy bilen tanyş bolalyň. Norwegiýa. Norwegiýa döwletiniň ady gadymy skandinaw dilindäki ady...

Edebiýata baglanan ykbal

Özüniň ajaýyp eserleri bilen dünýä meşhur bolan iňlis drama ýazyjysy, şahyr Wilýam Şekspir barada kän zatlary aýdyp geçmek bolar. Ýazyjy 1564-nji ýylyň 23-nji aprelinde Stretford...

Italiýanyň beýik alymy

Şu gün 15-nji aprel – Bütindünýä sungat güni. Bu halkara baýram dünýä ýurtlarynda her ýyl dabaraly bellenilip geçilýär. Şeýle hem bu gün dünýä meşhur italýan...

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

Häzirki wagtda 200-e golaý döwletiň agza bolup durýan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Tertipnamasy 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde güýje girdi we 1950-nji ýyldan bäri her ýyl...

Tanymal ertekiçiniň doglan güni

Ata Watan Eserleri
Çagalyk ýyllarymyzdan özüniň ýazan ertekileri bilen ählimiziň ýüregimize ornaşan daniýaly ýazyjy Gans Hristian Andersen 1805-nji ýylyň 2-nji aprelinde Daniýanyň Odense şäherçesinde ädikçiniň maşgalasynda dünýä inýär....

Binagärlik sungatynyň dürdänesi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Aşgabady ösdürmek boýunça bimöçber işler durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyzda gurulýan ak mermerli durmuş maksatly binalar we beýleki desgalar...

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy asmany ...