TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sergi

Türkmenistan özüniň eksportda gazananlaryny görkezer

27-28-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Oňa ýurdumyzyň öňdebaryjy önüm öndürijileri gatnaşarlar. Guramaçy bolup  Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy çykyş edýär. Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň...

“Şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň keşbi” atly täsirli geçen sergi

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň baş binasynda aprel aýynda giňden bellenilip geçilýän “Türkmen bedewiniň hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy” mynasybetli gurnalan serginiň açylyş...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir» atly...

Dünýäniň iň uly drony görkezildi

Sergide Amerikanyň “Aevum” kompaniýasy tarapyndan döredilen dünýäniň iň uly dron enjamy görkezildi. “Engadget” tehnologiýa täzelikleri we synlar üçin özboluşly blogynyň habar bermegine görä, “Ravn X”...

Türkmenistan ekologiýa diplomatiýasy arkaly halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan sergi öz işine başlady. Bu sergi ýurduň milli ykdysadyýetiniň ösüşiniň görnetin...

Iň kiçi kubik

Ýaponiýada alty burçly tapmaçanyň satuwa çykarylmagynyň 40 ýyllygy mynasybetli dünýädäki iň kiçi Rubigiň kubigi jemgyýetçilik köpçüligine hödürlendi. Her tarapynda 9,9 millimetr ölçegli alýumin kubigi, serginiň...

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä indiki...

Haly sergisinden ýakymly pursatlar

Ata Watan Eserleri
         ...

Söwda senagat edarasynda sergi geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň telekeçileriniň 200-den gowragy öz öndürýän önümleri bilen...