Tag : Mary welaýaty

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Täze edara binalaryny gurmak boýunça

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň buýurmasy esasynda şu täze edara binalaryny gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. — Balkan welaýatynyňTürkmenbaşy şäher kazyýetiniň, Bereket...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak  boýunça maýa goýum bäsleşiginiň geçirilýändigini habar berýär.  Ma­ýa go­ýum...
Ata Watan Ylhamy

Alkyşnama….: Orazbibi Muhammetdurdyýewa

Ata Watan Eserleri
            ALKYŞNAMA  Watana yşkymyz söýgiň süňňünde Ykbala ýalkym bar, her dem, her günde Geljege hyjuw bar ýaşlaň köňlünde Ýaşlygymyza ýakym,...
BILIM

Talyp-2022:Dalaşgärleriň dykgatyna

Ata Watan Eserleri
                                DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine...
BILIM

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Poligrafiýa önümçiligi. 2. Tehnologiki prosesleriň...
BILIM

Talyp-2022:Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we au­dit....
BILIM

Talyp-2022:Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:...
BILIM

Talyp-2022:Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1.Nak­gaş­çy­lyk. 2....
BILIM

Talyp-2022:Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Türkmen döwlet  medeniýet we sungat mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1.Ki­tap­ha­na­çy­lyk işi. 2.Me­de­ni­ýet öýün­de re­žiss­ýor­lyk. 3.Akt­ýor­lyk...
SIZDEN GELENLER

Mekdebe çenli çagalar edaralarynda tejribeleri öwrenmek işi

Ata Watan Eserleri
Islendik hünäri kämilleşdirmekde tejribe toplamagyň, ony öwrenmegiň we ýaýratmagyň ähmiýeti möhüm hasaplanýar. Bilim-terbiýeçilik işgärini hünär babatda kämilleşdirýän, kärine bolan söýgini artdyrýan çelgi hem hut tejribe...
SIZDEN GELENLER

Dünýä dolan buýsanjymyz

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 20-nji aprelde geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde eden cykyşynda «Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremegine uly goşandy bardyr»...
BILIM

Açyk gapylar:S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2022 —2023-nji okuw    ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary 2022-nji ýylyň 26-njy martynda, 16-njy aprelinde...
JEMGYÝET

Mary welaýatyndaky baýramçylyk dabaralary

Mary welaýat merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Dabaralar däp bolan at çapyşyklary bilen başlandy. Çapyşyklar Marynyň atçylyk sport toplumynda geçirildi....
JEMGYÝET

Maksat — 20 müň tonna şugundyr

Ata Watan Eserleri
Balkan welaýatyndaky şugundyr ekilmeli meýdanlarda sürüm we tekizleme işleri alnyp barylýar. «Bereketli toprak» gazetinde habar berlişi ýaly, şu ýyl gündogar sebitde 3 müň gektar ýere...
BILIM

Gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär

Hä­zir­ki gün­ler­de ýur­du­my­zyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de 2020-2021-nji okuw ýy­ly üçin da­laş­gär­le­ri ka­bul et­me­giň gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär. Täze okuw ýy­ly­na gi­riş sy­nag­la­ry­nyň di­ňe bir...
BILIM

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ug­ry: Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hü­när­ler: ykdy­sa­dy­ýet we...
BILIM

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hü­när: ma­te­ma­ti­ka). Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hü­när: fi­zi­ka)....
BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň ugur­la­ry (hü­när­leri): Oba, to­kaý we ba­lyk...
DÜNÝÄ

Howa maglumaty (25 noýabr – 1 dekabr)

vepa
Türkmenistan gazetiniň 25.11.2019 senesindäki sanynda şeýle habar berilýär. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň...