TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ýokary okuw mekdepleri

Awtorlarymyza minnetdarlyk: Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň döredijilik topary ýurdumyzda bolup geçýän gündelik täzelikleri hem-de dünýäde dürli ugurlardaky – syýasatda, medeniýetde, sportda we beýleki ugurlardaky habardyr...

Türkmenistanda internet žurnalistikasy öwrediler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen, 2020-nji ýylda alnyp...

Medeniýetiň we edebiýatyň ägirtleri elektron gollanmada jemlenýär

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda ýurdumyzda bilim ulgamyndaky özgertmeler esasynda ýaş nesliň beden we ruhy taýdan kadaly ösmegi, bilimiň döwrebaplaşdyrylmagy ýaly maksatnamalaýyn işleriň gerimini has-da...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw 2021-nji ýyl üçin hem düzüldi....

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talyplar üçin “Türkiýe...

Sagdynlyga bagyşlanan bäsleşik

Sagdynlyk sahawatynyň giňden ýaýbaňlanýan döwründe  ýaşlaryň  sagdynlyk ruhunda terbiýelenmegi hem-de olaryň bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmagy ugrunda ýurdumyzyň  ähli ýokary okuw mekdeplerinde dürli çäreler...

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary tamamlandy

Şu ýyl Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine 14 müň 337 talyp kabul edilmegi göz öňünde tutuldy, bu geçen ýylkydan 2 müň 95 adamyň köpdüginden habar berýär. Orta hünär...

Inženerler orta mekdeplerde taýýarlanyp başlanar

Türkmenistanyň bilim jemgyýetçiliginiň wekilleri orta mekdeplerde tehniki we tehnologik ugurly synplary açmak baradaky meseläni öwrenerler. Şeýle synplar ýurdumyzyň orta mekdeplerinde ýakyn ýyllarda dörediler. Bu başlangyjy geçen...

Gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär

Hä­zir­ki gün­ler­de ýur­du­my­zyň äh­li ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de 2020-2021-nji okuw ýy­ly üçin da­laş­gär­le­ri ka­bul et­me­giň gi­riş sy­nag­la­ry do­wam ed­ýär. Täze okuw ýy­ly­na gi­riş sy­nag­la­ry­nyň di­ňe bir...