TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gahryman Arkadagymyz

Watançy Nesilleri Terbiýelemek Milli Terbiýeçiligiň Esasydyr

Baş Redaktor
27-nji ýanwar Watan goragçylarynyň güni   Türkmen halky nesil terbiýesinde milli watançylyga aýratyn ähmiýet berýän halk. Şonuň üçin hem merdana, il-güne ýarar şahsyýetleri kemala getirmek...

Mekdebe çenli çagalar edaralarynda tejribeleri öwrenmek işi

Ata Watan Eserleri
Islendik hünäri kämilleşdirmekde tejribe toplamagyň, ony öwrenmegiň we ýaýratmagyň ähmiýeti möhüm hasaplanýar. Bilim-terbiýeçilik işgärini hünär babatda kämilleşdirýän, kärine bolan söýgini artdyrýan çelgi hem hut tejribe...

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy Sammitine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew...

Bitaraplygymyzyň parahatlyk söýüji ýörelgeleri

Beýik işler, oňyn gerimli giň özgertmeler, ýetilýän sany bihasap şanly sepgitler Watanymyzyň alnyndan ak Gün bolup dogan, paýhasy ýurt ösüşlerine, il saglygyna, abadanlygyna gönükdirilen milli...