TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak  boýunça maýa goýum bäsleşiginiň geçirilýändigini habar berýär.  Ma­ýa go­ýum bäs­le­şi­gi 2023-nji ýy­lyň 25-nji ma­ýyn­da sa­gat    10:00-da Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da ge­çi­ril­ýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy.
Maýa goýum bäsleşigine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň desgasy satuwa çykarylýar

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ DOK­MA SE­NA­GA­TY MI­NISTR­LI­GI­NIŇ DES­GA­SY
Mary we­la­ýa­ty

1. Marynyň ýü­ňi ilkinji işleýän kärhanasy, Mary säheriniň Şamyradow
köçesiniň 24-nji jaýy.

Ýü­ňi ýuwmak 45 668 343,00 Işiň görnüşini we bar   bolan iş orunlaryny  saklamak şerti bilen, hususy eýeçilige satmak

Maýa goýum bäsleşigine bellenen görnüşde ýüztutma beren, girew goýan, ýörite ýygym tölän, bäsleşige gatnaşmak üçin bellenen möhletde bellige alnan Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt döwletleriniň raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplary we daşary ýurt edara
görnüşli taraplary gatnaşmaga hukuklydyr.
Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we döwlet  emläginiň hususylaşdyrylmagyna di­ňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalary kabul etmek we bäsleşige gatnaşyjylary bellige almak şu habaryň çap edilen gününden  başlap, söwdanyň başlanmagyna 2 (iki) senenama güni galanda tamamlanýar.
Maýa goýum bäsleşigine gatnaşmagyň tertibi, desgalar boýunça goşmaça maglumatlar ministrligiň
emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölümi, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň Baş maliýe
we ykdysadyýet müdirlikleriniň ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşige gatnaşyjylara desgalar
bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.  Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalary bilen bilelikde hususylaşdyrylýar.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri:
Aş­ga­bat şä­he­rin­de (+993 12) 39-46-09/63/69, 92-12-97, 92-11-34;
Änew şä­he­rin­de (+993 137) 33-0-21, 33-1-80;
Bal­ka­na­bat şä­he­rin­de (+993 222) 7-89-34, 7-89-17, 7-89-53;
Da­şo­guz şä­he­rin­de (+993 322) 9-10-19, 9-15-10;
Türk­me­na­bat şä­he­rin­de (+993 422) 6-11-52, 6-11-59;
Ma­ry şä­he­rin­de (+993 522) 6-06-87, 6-05-41.

 

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle