Tag : foto suratlar

SIZDEN GELENLER

Mekdebe çenli çagalar edaralarynda tejribeleri öwrenmek işi

Ata Watan Eserleri
Islendik hünäri kämilleşdirmekde tejribe toplamagyň, ony öwrenmegiň we ýaýratmagyň ähmiýeti möhüm hasaplanýar. Bilim-terbiýeçilik işgärini hünär babatda kämilleşdirýän, kärine bolan söýgini artdyrýan çelgi hem hut tejribe...
PEÝDALY MASLAHAT

Ýol hereketi babatynda administratiw hukuk bozulmalary : Täze düzgünler

Baş Redaktor
Ýol hereketiniň kadalarynyň bozulmagy bilen bagly Kodeksiň Aýratyn böleginde göz öňünde tutulan, administratiw hukuk bozulmalary boýunça, özi babatda önümçilik alnyp barylýan şahsyň arzasy esasynda ýa-da...
JEMGYÝET

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy döredildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniñ mejlisi geçirildi. Onda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyñ döredilmegine bagyşlanan meselä seredildi. Bu...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyñ agzalygyna saýlandy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti geçen hepdäniñ yekşenbe güni geçirilen Türkmenistanyñ Milli Geñeşiniñ Halk Maslahatynyñ agzalyyna saýlandy. Bu barada Watan habarlar gepleşiginde bellenip geçildi. Halk Maslahatynyñ agzalarynyñ ilkinji...
TESWIRLER

“Mawy Altyn” we “Gara Altyn”: Ýaşyl Altynyň sarp edilişi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň möçberiniň öňümizdäki 30 ýylyň dowamynda ýyllyk ortaça 0,7 göterim ösüş bilen jemi 24 göterim artmagyna garaşylýar. Bu barada Gazy eksport...
TESWIRLER

Dünýäniň ilaty we ykdysady ösüş: 2050-nji ýyl

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ilatyň artmagy, esasan hem, şäherleşmäniň artmagy energiýa bazaryna gönüden göni täsir edýändigini  hasaba alyp, dünýä ilaty baradaky çaklamalary seljermek isleýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa ýakynda Gazy...
SÖHBETDEŞLIK

Begmyrat Annamyradow: Mukamly maşgalada dogan ýyldyz

Baş Redaktor
Begendirip ýa-da oýlandyryp, joşduryp ýa-da tolgundyryp, bir söz bilen aýdanyňda duýgularymyzy biygtyýar özüne baglaýan sungat jadyly dünýä. Aýratynam, aýdym-saz sungaty. Aýdym-saz ýaňlanyp ugrandan islesek-islemesek kalbymyzyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Söwda, iýmit we dini edaralaryň işleriniň çäklendirme

Baş Redaktor
Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly söwda, iýmit we dini edaralaryň işine öň girizilen çäklendirmeleri şu ýylyň ahyryna çenli uzaltdy. Bu barada “orient.tm”...
MEDENIÝET

Türkmenistanyň Baş arçasynyň dabaralaryndaky çäklendirmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Aşgabatda – Älem medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki gurlan Baş arçada we Söwda-senagat edarasynyň binasynda gurlan...
ATAWATAN ESERLERİ

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki wagtda...
SÖHBETDEŞLIK

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

Baş Redaktor
Durmuş ynsana ençeme ýollarda ýoldaş bolýar. Ol ynsany her hili kyn we aňsat ýollardan ýöredýär. Adamzat ýagty jahana gelip, Watan atly mukaddesligiň goýnunda kemala gelýär...
WIDEO HABARLAR

Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

Baş Redaktor
Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH)  Gaz geçiriji taslamasynyň Hindistanyň Energiýa bazaryna täsiri baradaky wideo habarymyzy Size hödürleýäris. Siz bu Wideo habarymyzy şu...
SÖHBETDEŞLIK

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Baş Redaktor
Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt bilen...
WIDEO HABARLAR

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Baş Redaktor
Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik. Siz...
WIDEO HABARLAR

Jemi 25 Baýrak Size garaşýar: Bäsleşik dowam edýär

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com     saýtynyň geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy ýaly “Söýgi – durmuşyň özeni”! Habaryň Instagram Wideosy üçin şu...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan koronawirusa garşy 10 million dollarlyk derman serişdesi

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary toparyň başlygy, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannesepow bilen iş maslahatyny geçirdi. Iş...
SÖHBETDEŞLIK

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Baş Redaktor
Meşhur sungat wekilleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu günki söhbetdeşimiz “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň “Altyn menzil” aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy halypa...
FOTO HABARLAR

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Baş Redaktor
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli jemi 40-dan gowrak fotosuratlar ýerleşdirilen her birinde azyndan 10 fotosurat bolan habarymyzy jemleýäris. Siz ýurdumyzyň Garaşsyzlyk Baýramy baradaky saýtymyza ýerleşdirilen ähli fotosuratlary...
DÜNÝÄ

Burj Halifada Türkmen baýdagy ýagty saçýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Dubaý (BAE) şäherinde ýerleşýän Burj Khalifa diňinde Ata Watan Türkmenistanyň ýaşyl Baýdagy ýagty saçdy. Bu barada Gulf Todaý habar saýty habar...
FOTO HABARLAR

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramy giňden gutlanyldy we baýramçylyk gününde dabaraly pursatlar baý boldy. Şol pursatlardan fotosuratlary Size ýetirýäris. Ata Watanymyz Türkmenistanyň  taryhynda şanly sene – Garaşsyzlyk...