JEMGYÝET

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniñ mejlisi geçirildi. Onda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyñ döredilmegine bagyşlanan meselä seredildi. Bu barada Watan habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Hormatly Prezidentimiz bu barada degişli Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy ýuridik şahs hökmünde döredildi. Aşgabat şäheriniñ Çandybil şaýolunyñ ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyñ Halkara maslahatlar merkeziniñ binalar toplumynda ýerleşdirmegi kesgitlenen we gaznanyñ tertipnamasy we gurluşy, işgär sany tassyklandy.

Şeýle hem R. Bazarow haýyr-sahawat gaznasynyñ ýerine ýetiriji direktory wezipesine bellendi. Mundan başga-da ýurdumyzyñ Merkezi bankynda bu gaznanyñ hasaplaşyk hasaby açyldy.

Türkmenistanyñ Mejlisiniñ karary esasynda gazna hormatly Prezidentimiziñ ady dakyldy. Mundan beýläk ol Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy diýlip atlandyryldy.

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi