TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİ

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki wagtda bäsleşigimize hödürlenen eserlerden jemi 165 eser saýtymyza ýerleşdirildi. Bäsleşigimize diňe ýurdumyzdan däl, eýsem dünýäniň beýleki ýurtlarynda bilim alýan raýatlarymyz hem gatnaşýar.

Siz bu eserleri saýtymyzyň  “Ata Watan eserleri” sahypasyndan şu ýere basyp, okap bilersiňiz! Siz biziň Android ulgamynda işleýän Applikasyýamyzy şu ýere basyp, özüňiziň mobil telefonyňyza ýükläp ähli eserleri, şeýle hem, beýleki habarlary aňsatlyk bilen okap bilersiňiz!

Saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri  Siz şeýle hem şu habaryň aşagynda berlen linklerden okap bilersiňiz we öz halan eserleriňize “Instagram”-dan görkezilen linkler boýunça “halanan” taýajygyna basyp bilersiňiz!

Bu gezekki bäsleşigimiziň mowzugy hemmeleri gyzyklandyrýan bolsa gerek.

Bäsleşigiň mowzugy: “Söýgi – durmuşyň özeni”  

Hormatly okyjylarymyz,

Bäsleşige bir-birinden gymmatly 165 eser gatnaşýar.   Sizi has gowy eseriň ýeňiji bolmagyna goşant goşmaga çagyrýarys we şu habary we öz halan habaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Bäsleşigimiz  “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýurdumyzda we dünýä jemgyýetçiliginde giňden bellenilýän Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli gurnalýandygy  sebäpli bäsleşigimizde jemi 25 sany baýrak ýeňijilere garaşýar. Şeýle hem ilkinji 75 orna giren  (26-75-nji orunlar) 50 eseriň awtoryna höweslendiriji kiçijek sowgatlar gowşurylar. Sowgatlar Aşgabat şäherinde gowşurylar.

Eminleriň saýlany: 12 goçmaça baýrak

Döredijilik toparymyz bäsleşige köp sanly örän gymmatly eserleriň gelendigini  hasaba alyp, bäsleşigiň şertleri sebäpli ilkinji 25-lige girip bilmedik emma örän täsirli  beýleki 12 eseriň awtorynyň her birine 300 manatlyk goşmaça baýrak gowşurar. Eminler baýragy hökmünde 12 baýrak bellenilende Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 12-nji aýyň 12-sine bellenilýändigi hasaba alyndy.   Bu eserleri bolsa eminlerimiz saýlar.

“Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde höweslendiriji baýraklar Aşgabat şäherinde terjime hyzmatlaryny hödürleýän “Makul Hyzmat”  terjime merkeziniň, beýleki esasy baýraklar bolsa Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasynyň hemaýatkärliginde taýýarlanyldy.

Bäsleşigiň ýeňijileri 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda yglan ediler.

Ýeňijilere baýrak gowşurmagyň senesi goşmaça habar berler.

Ýeňijini kesgitlemegiň şerti

Ýaryşa hödürlenen eserlerden ýeňiji kesgitlenende öňem belläp geçişimiz ýaly saýtymyzdaky şol eseriň “okalan” sany 70 göterim täsir edýän bolsa, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň resmi “Instagram” sahypasyndaky şol eseriň “halanan” sany 30 göterim täsir eder.

Eger “okalan sany” boýunça saýtda görünýän “okalan sany” bilen “Google Analytic” maglumatlary boýunça “okalan sany” deň gelmese, onda “Google Analytic” maglumatlary kabul ediler diýip belläp geçipdik.

Häzirki wagtda “Google Analytic” maglumatlaryny seljeremizde birnäçe “ýasama” okalan sanlary ýüze çykaryldy. Şonda 1000 sözden ybarat bir eseriň okalmagy üçin azyndan 2-3 minut ýagny, 120-180 sekunt gerek bolýan bolsa,  käbir eserleriň ortaça “okalan sekunty”  7-9 sekunta barabar. Bu bolsa, şol eserleriň aslynda “okalmandygyny” görkezýär.

Biz öňem ýeňiji kesgitlenende “Google Analytic” maglumatlaryny esas aljakdygymyzy yglan edenligimiz sebäpli, “okalan” sany boýunça düzgünleri has anyk beýan edýäris.  Şonda, şol eseriň “hakyky okalan” sanyny kesgitlemek üçin, eseriň ýerleşdirilen linkine girilen sany bilen, şol linkde geçirilen wagt bilelikde hasaba alnar.

Mysallara ýüzleneliň!

Saýtdan “okalan sany”

Okalan sany kesgitlenende  10.000 gezek “okalan” bolsa bu  100 bal bolýar. Ýagny her 100 gezek “okalan” sany 1 bala deň gelýär.  Mysal üçin saýtymyzda bir eser 4500 gezek “okalan” bolsa, 4500/100=45 bal alar.

Emma “okalan” sany hasaba alynanda, saýtda görünen “okama sany” däl-de, “Google Analytic” maglumatlaryndaky “okama” sanynyň şol maglumatlardaky şol eser üçin saýtda geçirilen ortaça wagta köpeltmegiň jemi hasaba alnar. Saýtda geçirilen ortaça wagty biz her bir eser üçin “Google Analytic” maglumatlaryndan alýarys.

Mysal üçin bir eser, saýtda 20.000 “okalan” görünýän bolsa, emma, “Google Analytic” maglumatlarynda 5000 “okalan” görünýän we şol eser üçin ortaça 20 sekunt saýtda geçirilen bolsa,

Onda, hasaplama şeýle bolar:

=(5000×20)/120=833 gezek okalan kabul ediler.

Mysalymyzdaky

5000” “Google Analytic” maglumatlaryndäki saýta girilen sany

20” “Google Analytic” maglumatlaryndäki  şol eser üçin saýtda geçirilen ortaça möhlet

120” Ortaça 1000 söz okamak üçin gerek bolan sekunt. Ýagny, biz ähli hasaplamalarda, 120 sany standart san hökmünde ulanarys.

“833” Bu bolsa, şol eseriň saýtda 20.000 görünýändigine garamazdan hakykatda 833 gezek okalandygyny görkezýän netijedir.

“Instragramhasabyndan “halanan sany”

“Instagram” hasabymyzdan şol eseriň 1000 gezek “halanan sany” 100 bala deň gelýär. Ýagny, her 10 gezek “halanan” 1 bala deň gelýär. Mysal üçin, “Instagram” hasabymyzda bir eser 600 gezek halanan bolsa, 600/10=60  bal alar.

Emma, “Instagram” hasabymyzda da käbir eserler üçin “ýasama halanan” sanlarynyň ýygnanandygyny anykladyk. Ýagny, käbir eserler, mysal üçin, 1000 gezek “görünen” bolsa, 1800 sany “ halanan” ýygnanypdyr. Ýagny, “görülmezden” “halanypdyr”.! Bu bolsa, “Instagramyň” öz kadalaryna laýyklykda mümkin däl. Diýmek bu ýerde “ýasama halanan” sany ýygnanypdyr. Biz şol eserler boýunça “halanan” taýajygyny basan “Instagram” ulanyjylarynyň hasabyna giremizde köp sanly “fake hasaplaryň” bardygyny gördük. Şeýle hem, käbir “ýasama okama sanyny artdyrýan”  programmalaryň ulanylandygy anyk. Ýaňam belläp geçişimiz ýaly, kada boýunça “Instagramda” paýlaşylan bir suraty “görmezden” “halamak” mümkin däl.  Şeýlelikde, eger, “halanan” sany “görünen” sanyndan köp bolsa, onda biz hasaplarymyzda “görünen” sanynyň  50 göterimini  hasaba alarys. Sebäbi, “Instagramda” her paýlaşylan suraty “gören” gönüden-göni “halanan” taýajygyna basanok. Bu ýerde hem “50 göterimi” standart göterim hökmünde ulanýarys.

Biziň pikirimizçe biziň şu düzgünimize diňe ýasama okama sanyny we halanan sanyny köpeltmek isleýänler garşy çykyp biler, biz bolsa, hakykatdan hem “halanan” we “okalan” eserleriň awtorlarynyň bähbitlerini ileri tutýarys. Şonda, gönüden göni tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanarys.

Bir eser üçin surat, “Instagramda”, 1000 gezek “görünen”bolsa we 1800 gezek ”halanan” bolsa, onda, hakyky “halanan” sany hasaba alnanda, 1800 däl-de, 1000/2=500 hasaba alnar.

Ýene bir mysalda, bir eser üçin surat, “Instagramda”, 1000 gezek, görünen bolsa we 800 gezek “halanan” bolsa, onda, bu ýerde, “halanan” sany, “görünen” sanyndan geçmänligi üçin 800 gezek halanan hasaba alnar.

 

Biz ýokaryda belläp geçen kadalarymyzyň has anyk bolmagy üçin A, B we C eserleri boýunça mysallara ýüzlenýäris.

Esasy düzgünler:

Okalan sany kesgitlenende  10.000 gezek “okalan” bolsa bu  100 bal bolýar. Ýagny her 100 gezek “okalan” sany 1 bala deň gelýär. 

“Instagram” hasabymyzdan şol eseriň 1000 gezek “halanan sany” 100 bala deň gelýär. Ýagny, her 10 gezek “halanan” 1 bala deň gelýär

Ýaryşa hödürlenen eserlerden ýeňiji kesgitlenende saýtymyzdaky şol eseriň “okalan” sany 70 göterim täsir edýän bolsa, Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň resmi “Instagram” sahypasyndaky şol eseriň “halanan” sany 30 göterim täsir edýär.

A BELGILI ESER

Saýtymyzda 15.000  gezek “okalan” görünýär, “Google Analytic” maglumatlarynda 10.000 gezek “görünen” görünýär we şol eser üçin okyjylar ortaça 55 sekunt saýta geçiren bolsa,

“Instagramda” bolsa şol eser, 1000 gezek görülen we 450 gezek “halanan” bolsa

Netije :

Okalan sany boýunça

=(10.000×55)/120=4583 gezek okaldy, ýagny, 4583/100=45,83 Okalan baly aldy

Halanan sany boýunça

=450/10=45, ýagny 45 halanan baly aldy.

Şeýlelikde A belgili eseriň jemi  baly

=(45,83*70/100)+(45*30/100)=32.08+13.5= 45.58 bal

B BELGILI ESER

Saýtymyzda 12.000  gezek “okalan” görünýär, “Google Analytic” maglumatlarynda 8.000 gezek “görünen” görünýär we şol eser üçin okyjylar ortaça 75 sekunt saýta geçiren bolsa,

“Instagramda” bolsa şol eser, 800 gezek görülen we  600 gezek “halanan” bolsa

Netije :

Okalan sany boýunça

=(8.000×75)/120=5000 gezek okaldy, ýagny, 5000/100=50  Okalan baly aldy

Halanan sany boýunça

=600/10=60, ýagny 60 halanan baly aldy.

Şeýlelikde B belgili eseriň jemi  baly

=(50,00*70/100)+(60*30/100)=35.00+18.00= 53.00 bal

C BELGILI ESER

Saýtymyzda 80.000  gezek “okalan” görünýär, “Google Analytic” maglumatlarynda 25.000 gezek “görünen” görünýär we şol eser üçin okyjylar ortaça 8 sekunt saýta geçiren bolsa,

“Instagramda” bolsa şol eser, 1000 gezek görülen we  6000 gezek “halanan” bolsa

Netije :

Okalan sany boýunça

=(25.000×8)/120=1666 gezek okaldy, ýagny, 1666/100=16.66  Okalan baly aldy

Halanan sany boýunça

Halanan sany okalan sanyndan köp bolanlygy, ýagny, galplyk bar bolanlygy sebäpli görünen sanynyň ýarysy hasaba alynýar, ýagny, 500 halanan hasaba alynýar.

=500/10=50, ýagny 50 halanan baly aldy.

Şeýlelikde C belgili eseriň jemi  baly

=(16,66*70/100)+(50*30/100)=11.62+15.00= 26.62 bal

 

ŞEÝLELIKDE,

B belgili eser, 53.00 bal bilen Birinji

A belgili eser, 45.58 bal bilen Ikinji

C belgili eser , 26.62 bal bilen Üçünji orny eýeledi.

 

Ähli Söýgi Eserleriň Sanawy

 

 1. Selbi AşyrowaTürkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy, leýtenant, Eseriň saýtymyzdaky linki Ýürekden edilen arzuwlarEseriň Instagram linki
 2. Ýaran AkmämmedowTürkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant, Eseriň saýtymyzdaky  linki, Söýgi — durmuşyň özeniEseriň Instagram linki
 3. Aýsenem  Gurbanowa, žurnalist,  Eseriň saýtymyzdaky  linki, Barlygyňda baýdyryn, Eseriň Instagram linki,
 4. Şasenem Mürriýewa,  Eseriň saýtymyzdaky  linki,“Söýgi – durmuşyň özeni”Eseriň Instagram linki
 5. Aýmyrat Hudaýberdiýew, Türkmen oba hojalyk institutynyň 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi gudraty, Eseriň Instagram linki
 6. Mekan Bäşimow, Magtymguly adyndaky Türkmen  döwlet  uniwersitetiniň Matematika fakultetiniň  3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi synagy, Eseriň Instagram linki
 7. Rahmanberdi Gökleňow, žurnalist, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi-durmuşyň özeni, Eseriň Instagram linki
 8. Saparnepes Atabaýew, Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,
  “Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly,
   Eseriň Instagram linki
 9. Oguldursun Ugurlyýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Seni ilkinji söýen adam kim?, Eseriň Instagram linki.
 10. Atamyrat Ýazweliyev, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň çagyryş boýunça harby gullukçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Durmuş otlusy, Eseriň Instagram linki.
 11. Aýsülük  Sapargylyjowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Liriki oýlanma, Eseriň Instagram linki.
 12. Ezizmuhammet Gurbanow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi ― ömrüň güli,  Eseriň Instagram linki.
 13. Gülşat Jorayeva, Magtymguly adyndaky TDU-nyň žurnalistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Çyn sungatyň hökümi,  Eseriň Instagram linki.
 14. Kerimberdi Hakberdiýew, Magtymguly adyndaky TDU-nyň žurnalistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgülimiň romaly ,  Eseriň Instagram linki.
 15. Süleýman Aýmämmedow, Türkmen Oba hojalyk Uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ol bilmelidi,  Eseriň Instagram linki.
 16. Maral Akmyradowa, «Türkmen gündogary» gazetiniň uly habarçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ata mähri ,  Eseriň Instagram linki.
 17. Gurbanmämmet Ýegenmyradow, žurnalist, Eseriň saýtymyzdaky linki, Kaka, ejem nirede?! ,  Eseriň Instagram linki.
 18. Ahmet Atanyyazov, Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Durmuşa bolan söýgüniň gözbaşy,  Eseriň Instagram linki.
 19. Eziz Tatarov, Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýagty durmuşa bolan ýagşy umyt, Eseriň Instagram linki.
 20. Humaý Mämmedowa, “TOPH” gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça müdirliginiň Arhiw müdiri, Eseriň saýtymyzdaky linki, Gülnar daýzaň agtygy,  Eseriň Instagram linki.
 21. Humaý Çaryýewa, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýmek söýülmek bagty,  Eseriň Instagram linki.
 22. Laçyn Mirabowa,  Türkmen oba hojalyk institutynyň Kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, “Hatyja käýedimi?”,  Eseriň Instagram linki.
 23. Gülälek Söýeşowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň mugallymy, Söýgi bilen ýetilen sepgit,  Eseriň saýtymyzdaky linki,  Eseriň Instagram linki.
 24. Altynjemal Rahmanowa, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdebiniň hünärmeni, Eseriň saýtymyzdaky linki, Çyn söýgüniň yhlasy,  Eseriň Instagram linki.
 25. Ogulnäzik Çopanowa, Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň nakgaş mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýürekleriň melhemi,  Eseriň Instagram linki.
 26. Seýli Hudaýnazarow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň harby gullukçysy (uly leýtenant), Eseriň saýtymyzdaky linki, “Siz durmuşy näme deňeýärsiňiz, söýgi – lezzetmi ýa-da ezýet?” ,  Eseriň Instagram linki.
 27. Şaperi Otuzowa, Žurnalist, Eseriň saýtymyzdaky linki, Kalp we dünýä şasy, Eseriň Instagram linki.
 28. Remezan Gullyýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Muňa ykbal diýilýär, Eseriň Instagram linki.
 29. Sapa Hommadow, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň 14-nji orta mekdebiniň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ejeme ugratmajak hatym, Eseriň Instagram linki.
 30. Oguljeren Öwezmyradowa, Türkmenistanyň Döwlet haryt- çig mal biržasynyň baş hünärmeni, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi-Allanyñ peşgeşi, Eseriň Instagram linki.
 31. Leýli Arazgeldiýewa, Russiýa Federasiýasynyň Kazan federal uniwersitetiniň Geografiýa-ekologiýa hünäriniň II ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi – durmuşyň özeni , Eseriň Instagram linki.
 32. Leýli Amanowa, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Gara bagtym, Eseriň Instagram linki.
 33. Aşyr Aşyrow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Sary güýzüň çynary , Eseriň Instagram linki.
 34. Güljemile Ataýewa, Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Durmuşyňyz süýji bolsun, Söýgiň mydam güýji bolsun!,  Eseriň Instagram linki.
 35. Jemal Ýalkabowa,Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Mary welaýaty boýunça müdürliginiň harby gullukçysy, kapitan, Eseriň saýtymyzdaky linki, Tekepbir bol çykyp bolmaz gaýa dekEseriň Instagram linki.
 36. Sähragül Onjaýewa, Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Zähmete we söygä bolan ynam, Eseriň Instagram linki.
 37. Ogultäç Atamedowa,  Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şaheriniň ýaşaýjysy, telekeçi, Eseriň saýtymyzdaky linki, Alçy gopan aşyk, Eseriň Instagram linki.
 38. Laçyn Rahmanowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Bagyşla meni, Eseriň Instagram linki.
 39. Ezizmuhammet Gurbangeldiýew, harby talyp, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ene söýgüsi, Eseriň Instagram linki
 40. Begnazar Atanyýazow, Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Inkassasiýa bölümçesiniň başlygy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar , Eseriň Instagram linki.
 41. Mahym Begliýewa, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ykbalyň täsin sowgady, Eseriň Instagram linki.
 42. Ogulgerek Hojaýewa, Daşoguz şäherindäki ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Aşyk jepasy, Eseriň Instagram linki.
 43. Maksat Taganow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, “Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”, Eseriň Instagram linki.
 44. Meýlis Gurbangeldiýew, Harby institutyň 5-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Tötänleýin duşuşyk, Eseriň Instagram linki.
 45. Ogulgerek Aşyrowa, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söwer dogan Eseriň Instagram linki.
 46. Ogulgözel Şagulyýewažurnalist, “Zenan kalby” žurnalynyň bölüm müdüri, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Ýakymly pursatlar,  Eseriň Instagram linki.
 47. Pälwan Begliýew, esger, Eseriň saýtymyzdaky linki, Täze ýyl ýatlamasy, Eseriň Instagram linki.
 48.  Gülruh Atabaýewa, TDIM-niň Halkara Gatnaşyklary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi-bagtyň köprüsi Eseriň Instagram linki.
 49.   Resul Madekow, Mary etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň okuwçysyEseriň saýtymyzdaky linki, Baky söýgüniň öçmejek alawy, Eseriň Instagram linki.
 50. Gurbangözel Orazowa, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hünärmeni, Eseriň saýtymyzdaky linki, “Söýgi”, Eseriň Instagram linki.
 51. Mahym NurgeldiýewaGökdepe etrabynyñ 18-nji çagalar bagynyñ terbiýeçisi, Eseriň saýtymyzdaky linki, Säher ýyldyzy,  Eseriň Instagram linki.
 52. Gyzylgül Mommyýewa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň žurnalistika hänäriniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi nirede..?,  Eseriň Instagram linki.
 53.    Baýramgül Ödeşowa, lukman, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi hakda oýlanmalar,  Eseriň Instagram linki.
 54. Sona HalykowaTürkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgini güýjeden aýralyk Eseriň Instagram linki.
 55. Sopy Sopyýew, Balkanabat şäheriniň 17-nji orta mekdebiniň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ene – iň eziz barlyk,  Eseriň Instagram linki.
 56. Merettäç Sopyýewa, Balkanabat şäheriniň  1-nji orta mekdebiniň taryh  mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Gül Eseriň Instagram linki.
 57. Așyr Gurbangeldiýew, Balkan welaýat, Serdar șäheriniň ýașaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Lifizm – liriki filosofiýa, Eseriň Instagram linki.
 58. Seýli AryşowTürkmenistanyň  Daşary  işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ene söýgüsi Eseriň Instagram linki.
 59. Öwezmyrat Ýerbendi, Edebi konsultant, Türkmenistanyň  Alp Arslan adyndaky milli drama teatry, Eseriň saýtymyzdaky linki, Aýal,  Eseriň Instagram linki.
 60. Ogultäç Oraztaganowaşahyr, «Galkynyş» gazetiniň bölüm redaktory, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ol muny duýmandy…,  Eseriň Instagram linki.
 61. Gurbanbagt Nuryýewa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Watan-başymyzyň täji, Eseriň Instagram linki.
 62. Aýnur Semetowa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetiniň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Watan nireden başlanýar!,  Eseriň Instagram linki.
 63. Oguljennet Çaryýewa, Ýanka Kupala adyndaky Grodna döwlet uniwersiteti Pedagogika fakulteti 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Baky ýaşarlar,  Eseriň Instagram linki.
 64. Gülbahar AtadurdyýewaTürkmenistanyň Serhet institutynyň alym kätibi, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Watana, mertebä söýgi beýanyEseriň Instagram linki.
 65. Atamyrat Şagulyýew, žurnalist,  “Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnaly, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Bagtyň güneşi ,  Eseriň Instagram linki.
 66. Şeker Arazberdiýewa, Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň matematika mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Gizlin söýgi Eseriň Instagram linki
 67. Akmaral Handurdyýewa, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyñ Mollanepes geñeşliginiñ ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýmek, söýülmek- iň elýetmez bagt,  Eseriň Instagram linki.
 68. Ajap RejepowaHalkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Aýtmasy kyn bolan “üç söz”,  Eseriň Instagram linki.
 69. Arazgül Öwezowa, Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Dosta bolan ynam we dosta bolan söýgi, Eseriň Instagram linki.
 70.  Arzuw Salyhowa, Daşoguz şäherindäki ýöriteleşdirilen 26-njy orta mekdebiniň 9-njy synp okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Armanly söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 71. Baky Nurmuhammedow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň hukuk fakultetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi bu üstünligiň gözbaşy,  Eseriň Instagram linki.
 72. Dursun Tekäýewa, “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň terjimeçisi, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi dünýäniň sallançagydyr,  Eseriň Instagram linki.
 73. Hemra  Täçgylyjow, Balkanabat şäherindäki 17-nji orta mekdebiň taryh mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Iň gadymy söýgi poemasy,  Eseriň Instagram linki.
 74. Mälikberdi Hojammaýew, TGMHI 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi hakda oýlanma,  Eseriň Instagram linki.
 75. Baýramsoltan IlgeldiýewaDaşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgüniň üç görnüşi, Eseriň Instagram linki.
 76. Isadurdy GylyjowBalkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 5-nji orta mekdebiniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Eseriň saýtymyzdaky linki, Watan söýgüsi – ýüreklerde bakydyr,  Eseriň Instagram linki.
 77. Orazjemal Orazowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Syýahatçylyk hünäriniň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Goşa çynar, Eseriň Instagram linki.
 78. Maksat Haraýmanow, Harby-deňiz institutynyň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi synaglary,   Eseriň Instagram linki, 
 79. Şatlyk Silapow, Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Seniň özüň nähili hereket edýärsiň?!, Eseriň Instagram linki.
 80. Sapa Pirnazarow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 4-nji ýyl harby talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Yşk oduny ýakan gözler,  Eseriň Instagram linki.
 81. Rana Gaýlyýewa, Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän 26-njy orta mekdebiň okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Sahypalara sygmadyk söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 82. Nurgeldi Ilgeldiýew, Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr,  Eseriň Instagram linki.
 83. Dawut Myradow, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bereket obasynyň 11-nji synp okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Bizde…,  Eseriň Instagram linki.
 84. Tawus Kakaýewa, “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň bölüm redaktory, Eseriň saýtymyzdaky linki, Pişijek bilen gyzjagazyň gürrüňi, Eseriň Instagram linki.
 85. Selbi Öwezmyradowa, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniñ 3-nji ýyl talyby,  Eseriň saýtymyzdaky linki, Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir,  Eseriň Instagram linki.
 86. Sylap Sylapow, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýeňişleriň has ulusynyň öňdedigine ynanýaryn,  Eseriň Instagram linki.
 87. Amansoltan Jumaýewa, Ahal welayatynyň Sarahs etrabynyñ ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,   Kakam hakda ýatlama….,  Eseriň Instagram linki, 
 88. Bägül Baýramowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Iki men,  Eseriň Instagram linki., 
 89. Baýmyrat BabaýewBalkanabat nebitçilik orta hünär mekdebiniň 3-nji yyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Watan söýgüsi – belent mertebe ,   Eseriň Instagram linki.
 90. Doyduk Gujiyewa, TOHU-nyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Hawa, meniň adym Doýduk., Eseriň Instagram linki, 
 91. Dilbar Ismailowa, Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyñ talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgi-durmuşyñ özeni, Eseriň Instagram linki.
 92. Maýsa Kyýasowa, “Ahal durmuşy” gazetiniň habarçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Atyzda aýdylan söz,  Eseriň Instagram linki.
 93. Güljemal IlgeldiýewaDaşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinin ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Hakyky söýgi,  Eseriň Instagram linki
 94.   Öwezgeldi Ataýew, Magtymguly adyndaky TDU-nyň hukuk fakultetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgüniň gadryny biliň! Eseriň Instagram linki.
 95. Rahym BegenjowBalkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Dostluk,  Eseriň Instagram linki.
 96. Nagyma Osmanowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýetilmedik söýgi,  Eseriň Instagram linki., 
 97. Dürli  Kakaýewa, “Watan”  radioýaýlymynyň  işgäri, Eseriň saýtymyzdaky linki, Duýguçyl  gyz,  Eseriň Instagram linki.
 98. Goçmyrat OrazberdiýewWatan”  radioýaýlymynyň  «Ylham» bölüminiň jogapkär kätibi, Eseriň saýtymyzdaky linki, Bir gülüň yşgynda,  Eseriň Instagram linki.
 99. Abadan GurbangeldiýewaAşgabat şäheriniň 32-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Paýlaşmak — bu söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 100. Selbi Soltanýazowa, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Jogapsyz söýgi,  Eseriň Instagram linki., 
 101. Döwletmyrat Seýitmedow, “Watan”  radioýaýlymynyň  işgäri, Eseriň saýtymyzdaky linki, Esger söýgüsi,  Eseriň Instagram linki, 
 102. Käbe Sarenko, “Watan” radioýaýlymynyň  işgäri, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Sen gelersiň, gelersiň sen men diýip…Eseriň Instagram linki, 
 103.  Guwanç Ballyýew, Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýalan söýgä ýanan söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 104. Gülälek Seýitliýewa, Mary etrabynyñ 21-nji orta mekdebiniñ himiya-biologiya mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Daşyndan açylmaýan gapyEseriň Instagram linki.
 105. Bägül DawliýewaBalkan welaýatynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi, Eseriň Instagram linki.
 106. Kerwen MiriýewAşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Wepalylyk,  Eseriň Instagram linki.
 107. Ogulsuraý Meredowa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşuk institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, ,,Söýgi ýaşaýyşdyr- Söýgi durmuşdyr” Eseriň Instagram linki.
 108. Myrat Tatow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 3-nji ýyl harby talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi gizläp bolmaýan duýgy!!! Eseriň Instagram linki.
 109. Zeýnep GeldimyradowaTürkiýe Respublikasynyň Seljuk uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  “Başa barmadyk söýgi”Eseriň Instagram linki.
 110. Baýram Gutlyýew, Döwletmämmet Azady adyndaky türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Rus dili we edebiýaty fakultetiniň rus dili hünäriniň ikinji ýyl talyby, Sähra,  Eseriň saýtymyzdaky linki,  Eseriň Instagram linki.
 111. Tuwak Orazow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 5-nji ýyl harby talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Sessiz söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 112.  Mährem Annamyradow, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ene Eseriň Instagram linki.
 113. Şöhrat Batyrow, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 1-nji ýyl harby talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Her söýgi bir rowaýat,  Eseriň Instagram linki.
 114. Jumageldi Mülkiýew“Dünýä edebiýaty” žurnalynyň bölüm müdiri, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Bir garyş gamyş, Eseriň Instagram linki.
 115. Gunça OrazowaTürkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Soňky duralga Eseriň Instagram linki.
 116. Akmuhammet Döwranow,  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Durmuşa söýgi Eseriň Instagram linki.
 117. Sülgün Atabaýewa, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Soňky ökünç, Eseriň Instagram linki, 
 118. Şirin Wekilowa, “Türkmenhowayollary” agentliginin işgäri, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Sowgat, Eseriň Instagram linki.
 119.    Güýçnazar Täşliýew, Balkan welaýatynyň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik  toplumynyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Hiňňillikde körän yşk,  Eseriň Instagram linki.
 120. Bagtygül Ernazarowa, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  institutynyň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 121. Güljan Durdyýewa«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň «Standart, hil we howpsuzlyk» žurnalynyň habarçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ynha, söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 122. Kemal Sabyrow, TMÝG-niň Görogly etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgi-gudrat Eseriň Instagram linki.
 123. Ogulnur Ataýewa, Ahal welaýat prokuraturasynyň işgärler bölüminiň iş ýöredijisi, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýolda galan günler,  Eseriň Instagram linki.
 124. Serdar Muhanow, Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 3-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Iň eziz söýgi näme?,  Eseriň Instagram linki.
 125.  Kyýas Narmamedow, Stambul, Türkiýe, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ellanyñ hekayasy Eseriň Instagram linki.
 126. Kerwen Ýowyýew, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Adamy ýaşadýan söýgi,  Eseriň Instagram linki.
 127. Ogulnur Pirjikowa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň 4-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýginiň syrly sandygyndan,  Eseriň Instagram linki.
 128. Akmyrat Halykow, Harby institutyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Ene-ata söýgüniň gözbaşy, Watan – ähli ezizlikleriň jemi,  Eseriň Instagram linki.
 129. Jeren Gurtjanowa, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyñ 18-nji orta mekdebiniñ mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Ene yüregimiñ sesi…,  Eseriň Instagram linki.
 130. Kakamyrat Ataýew, Mary şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Toýda,  Eseriň Instagram linki.
 131. Toýly Jänädow, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Ruhubelent geňeşliginiň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgä nazaryýet – ylmy amalyýet,  Eseriň Instagram linki.
 132. Gurbanguly Orazgulyýew, Balkan welaýat bagçylyk müdirliginiň gök hojalyk işçisi, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Meniň Barym Watan,  Eseriň Instagram linki.
 133. Yzzat Tamaýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Parz,   Eseriň Instagram linki.
 134. Gunça Joraýewa, Türkiýe Respublikasynyñ Kafkas uniwersitetiniñ talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,   Söýgi – Duýgulañ şasy,  Eseriň Instagram linki.
 135.  Akmuhammmet Gurbanow, Tagtabazar etrabyndaky 1-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy,kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji  guramasynyň başlygy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgüniň güýji gözdedir,   Eseriň Instagram linki.
 136. Döwletgeldi Gullyýew, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň 4-nji ýyl harby talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Iki ejem,   Eseriň Instagram linki.
 137.  Ejekgül Çerkezowa, Daşoguz welaýatynyň Görogl   etrabynyň  25-nji orta mekdebiniň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,     Ene söýgüniň janly tymsaly,  Eseriň Instagram linki.
 138. Aknur Ataýewa, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary  institutynyň 5-nji ýyl talyby,  Eseriň saýtymyzdaky linki, Soňsuz söýgüniň sakasy,   Eseriň Instagram linki.
 139. Bekmurad Galandarow, Daşoguz welaýat häkimliginiň garamagyndaky 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  “Söýginiň bar sagadynda tutuş ömür bar”,  Eseriň Instagram linki.
 140. Ogulnur Çaryberdiýewa, Ahal welaýaty, Tejen şäheriniň ýaşayjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Saña hat,  Eseriň Instagram linki.
 141. Isa Artykow, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyň 5-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Söýgä solan güller,  Eseriň Instagram linki.
 142. Mamajan Gurbanýazowa,  Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde okaýan talyp, Eseriň saýtymyzdaky linki, Oguzhandan gaýdýan keremli toprak, saňa ýetmek üçin urýar bu gursak!,   Eseriň Instagram linki.
 143. Bägül Amanowa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersitetiniň  Roman-german we gündogar dilleri fakultetiniň 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Sylaşyk, Özygtyýarlylyk, Ýitilik, Goraglylyk, Işjeňlik..,   Eseriň Instagram linki.
 144. Kümüş Mätniýazowa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň (TDP-niň) Ahal welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Arzyly kenar,     Eseriň Instagram linki.
 145. Wepa Pirnepesow, Mary şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Çapar,  Eseriň Instagram linki.
 146. Abdy Kadyrow, esger, Eseriň saýtymyzdaky linki, Kalp söýgisi duýgudan, kämil söýgi akyldan hem kalpdan,   Eseriň Instagram linki.
 147. Ilgeldiýew Döwletgeldi, TGM-niň Harby institutynyň V ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Ölmez söýgi, Eseriň Instagram linki.
 148. Läle Zakirowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyñ Kitaphanaçylyk fakultetiniñ talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Eziz ynsan,   Eseriň Instagram linki.
 149. Bossan Hajyýewa, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň jemgyýeti öwreniş kafedrasynyň mugallymy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgi – duýgularyň şasy,  Eseriň Instagram linki.
 150. Maksatgeldi Geldiýew, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Aýralyk,  Eseriň Instagram linki.
 151. Lälezar Bekmuradowa, Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Bagt ýolum,   Eseriň Instagram linki.
 152. Anželika Adakaýewa, Gazojak şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgi-durmuşyň özeni,  Eseriň Instagram linki.
 153. Kerwen Nagymgylyjow, Tagtabazar etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Depderçedäki durmuş , Eseriň Instagram linki.
 154. Bägül Gulnazarowa, Mary şäheriniň 12-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Watan söýgüsi – berk synmaz galadyr!,   Eseriň Instagram linki.
 155. Aygül Nurlyýewa, Tatarystanyň Kazan şäheriniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Ýiti gyzyl tiz solar,  Eseriň Instagram linki.
 156. Mukaddes Almazowa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ýürekdäki perişdäm sen – Ejemjan,   Eseriň Instagram linki.
 157. Aýrejep Batyrowa, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Men seniň ädimleriňe garaşdym…,  Eseriň Instagram linki.
 158. Laçyn Atabaýewa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy, Eseriň saýtymyzdaky linki, Ene söýgüsi,  Eseriň Instagram linki.
 159. Döwran Gullyýew, Mary welaýatynyň Serhetabat etrap häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirligiň pasportçysy, hukukçy, Eseriň saýtymyzdaky linki,  “Leýlisaç barada rowaýat” – bagtdan gurlan ymarat,  Eseriň Instagram linki.
 160. Jennet  Kuliýewa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, suratkeş, Eseriň saýtymyzdaky linki,“Söýgi- durmuşyň özeni”,   Eseriň Instagram linki.
 161. Rozygül Durdyýewa, Gazagystanyñ Lew Nikolaýewiç Gumilew adyndaky  Ýewraziýa uniwersitetiniñ informatika fakultetiniñ 2-nji ýyl talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  “Söýgi satylmaýar”,  Eseriň Instagram linki.
 162. Komekowa Sona Owezgeldiýewna, Päk Nesil hojalyk jemgyyeti,  inlis dili mugallym, Eseriň saýtymyzdaky linki, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgi täsirli derman,  Eseriň Instagram linki,   
 163.   Aýlar Atajykowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Watana bolan söýgi mukaddesdir,  Eseriň Instagram linki.
 164. Allanazar Jumaýew, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby, Eseriň saýtymyzdaky linki, Garaşmak Eseriň Instagram linki
 165. Halmyrat Orunbaýew, Tehnologiýalar merkeziniň Nanotehnologiýalar barlaghanasynyň bölüm müdiri, Eseriň saýtymyzdaky linki,  Söýgi hakda meň pikirim,  Eseriň Instagram linki.

Ýeňijilere baýraklar:

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň bu tapgyrynda  bu bäsleşik Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýändigi sebäpli jemi 25 baýrak ýeňijilerine garaşýar. Pul baýraklarynyň jemi möçberi 25.000,00 manata barabar.

Esasy Baýraklar

Baş baýrak:  Samsung Galaxy Watch 46 mm akylly sagat

Ikinji orun : Red Me Note 8 telefon

Üçünji orun : 2.500,00 Manat

 

Beýleki baýraklary

4-nji orun: 2250,00 manat

5-nji orun : 2000,00 manat

6-nji orun : RedMe 7 A

7-nji orun : 1900,00 manat

8-nji orun : 1800,00 manat

9-nji orun : 1700,00 manat

10-njy orun : 1600,00 manat

11-nji orun :1500,00 manat

12-nji orun :1400,00 manat

13-nji orun Mikrotolkunly peç

14-nji orun : 1300,00 manat

15-nji orun:1200,00 manat

16-nji orun :1100,00 manat

17-nji orun :1000,00 manat

18-nji orun : 900,00 manat

19-nji orun :800,00 manat

20-nji orun : 700,00 manat

21-nji orun: Kabelsiz gulaklyk (nauşnik)

22-nji orun: 600,00 manat

23-nji orun: 500,00 manat

24-nji orun  :Charger Powerbank (ýan güýç beriji)

25-nji orun: 250,00 manat

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

Teswirle