28/11/2020 18:54
Home ATAWATAN ESERLERİ Söýgi hakda oýlanma

Söýgi hakda oýlanma

Geliň ýer ýüzünde ynsan döräli bäri onuň ýüregini lerzana salyp, gününe goýmaýan söýgi duýgusy barada açyk söhbet edeliň.

Söýgi-bu diňe özüň baradaky pikirleriň bolman, eýsem söýýäniň hakyndaky hiç haçan seni taşlap gitmejek duýgudyr. Söýgi bu kimdir birini bagtly etmekdir.

Mähir, guwanç, bagt, gözellik, agyry, ýekelik duýgusy, ynam, ruh we ten gözelligi ýaly ynsany hyýalyndaky täsin bir dünýä syýahata alyp gidýän syrly sözleri eşideniňde iniň tikenekleýär, biygtyýar gözüňi bir nokada dikip ýylgyranyňy duýman galýaň.

Söýgi-bu adamy mejbury ýagdaýda ýaşadýan, öz söýgülisi üçin janyny bagyş etmäge taýyn edýän, içki duýgyňy özgerdýän ýeke sözde beýan edip bolmajak, ähli duýgulardan belent, ähli duýgudan gözel, täsin güýje eýe bolan duýgudyr. Bu duýgy dikňe bir güýçli bolmak bilen çäklenmän, onuň häsiýetinde maksada okgunlylyk, öz diýenlilik, päk göwünlilik, adamlaryň göwnünden turmak we olaryň isleg-arzuwlaryny amala aşyrmak ýaly ajaýyp häsiýetler jemlenendir.adama ömrüň ýeke gezek berlişi ýaly, hakyky söýgi hem wepalylyk, mähir-muhabbet we mylaýymlyk ýaly ajaýyplyklara ýugrulyp bir gezek we hemişelik berilýär. Şonuň üçin ynsan öz söýgüsiniň ugrunda ähli zada taýyn bolýar, hatda ol özüniň “ölüm” diýen beladan ejiz geljegini bilse-de ondan heder etmeýär. Gaýtam, ol özüniň ruh terbiýeçisi bolan söýgüniň güýçli bilen durmuşdaky ähli kynçylyklara ýönekeýje bir oýun hökmünde seredip, ýeňiljek başdan geçirýär.

Okap bilersiňiz  Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Ruh dostluga, akyl hormat-sylaga, ten bolsa söýgülik duýgusyna we dürli isleglere ymtylýar. Bularyň ählisi bilelikde arassa we hakyky söýgini emele getirýär. Ol söýgi örän çydamly, hiç wagt gabanmaýar, öwünmeýär, gaty görmeýär, çekinmeýär, muňa derek ol günäleri geçýär, dogruçyllygy ündeýär, hemişe bagyşlamagy, ynama girmegi hem-de garaşmagy başarýar.

“Men seni söýýän” – bu jümle biziň ählimize tanyş bolsa gerek, biz muny köplenç eşidýäris, özümiz aýdýarys. Ýöne şonda-da biz munuň näme many berýändigini bilmeýäris, asla şu wagta çenli gyzyklanmagam islemedik.

Hakyky söýgi seýrek duş gelýär. Käbir adamlar söýgini başga bir duýgy bilen çalşyrýarlar, aslynda ol beýle däl. Ol adamyny ganatlandyrýar, durmuşa ornaşmaga, onuň içinden eriş-argaç bolup geçmäge mejbur edýär. Beýleki duýgulardan tapawutlylykda söýgi hiç wagt bedeni terk etmeýär, ol ýürekde juwan ýaşaýar we ähli derdiň dermany bolup ýüreklere öz nuruny çaýýar.

Okap bilersiňiz  Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Tebigatyň adama eçilen iň näzik duýgusy bolan söýgä hiç wagt anyk kesgitleme berip bolmaýar. Sebäbi bu duýgynyň anyk çägi ýok, ol tükeniksizdir. Şonuň üçin siz öz söýgiňizi gorap saklaň, birek-birege ynanyň, dürli sowgatlar bilen öz söýgüliňizi begendiriň (uly zat däl meselem ýekeje güljagaz), gabanmaň we ol hakynda erbet pikir etmäň! Allatagalanyň size şeýle peşgeşi berenligine begeniň, elmydama birek-birekde gowy ýatlamalary goýjak bolup dyrjaşyň! Bu durmuşda iň bagtly pursatlaryň öz söýýänleriň arasynda geçiren günleriňdigini ýatdan çykarmaň. Şonuň üçin öz söýýänleriňizi we söýgüňizi gorap saklaň! Esasy zat ýitirmejek boluň!

Okap bilersiňiz  30-njy Aprelde Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

                                                Mälikberdi Hojammaýew,

                                                         TGMHI 3-nji ýyl talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgi gudraty

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  Buker baýragynyň eýesi belli boldy

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Nurma...
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek...

Glen Gilmore – Turkmenistan has much to offer visitors

Glen Gilmore is an author, attorney, social media strategist and adjunct faculty member at Rutgers University in the USA. He twice recognized by Forbes...

BMG – Türkmenistan: dostlukly gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, döwletleriň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkara hukugynyň çeşmeleriniň umumy görnüşine degişli bolup durýan halkara şertnamalar bilen bir hatarda, şol döwletiň milli hukuk namalarynda...

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna”...