No menu items!
21/09/2020 0:43
No menu items!
Home ESASY HABAR Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Türkmenistanda yzygiderli ýagdaýda täze applikasiýalar açylýar, bar bolan applikasiýalar täzelenýär we netijede ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete geçmegi ugrundaky başlangyçlar ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleri tarapyndan hem hemme taraplaýyn goldanylýar. Türkmenistan baradaky habarlary gyzgyny bilen dünýäniň halk köpçüligine Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde, şeýle hem dünýädeki käbir gyzykly wakalary Türkmen dilinde giň okyjylar köpçüligine ýetirip gelýän “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty özüniň Android ulgamynda işleýän Applikasiýasyny okyjylaryna hödürleýär. Täze “Ata Watan Türkmenistan” applikasiýasynyň üsti bilen Siz saýtymyza ýerleşdirilýän habarlary has aňsat okap bilersiňiz we ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän wakalar bilen dessine tanyş bolarsyňyz!

Bu applikasiýa saýtymyzyň ilkinji we synag görnüşindäki applikasiýasy bolup döredijilik toparymyz applikasyýany mobil telefonyňyza şu ýere basyp ýükläp almagyňyzy we ulanýan wagtyňyz ýüze çykyp biläýjek ýagdaýlar bilen baglanşykly  bar bolan tankydy bellikleriňizi turkmenlawyer@hotmail.com salgysyna ibermegiňizi haýyş edýär.

Hormatly okyjylarymyz şeýle hem applikasiýa goşulmagyny teklip edýän aýratynlyklaryňyzy hem bize ýetiriň! Gelejekde IOS ulgamy üçin hem applikasymyz taýýar bolar we giň okyjylar köpçüligine ýetiriler.

 

Atavatan Türkmenistan APP ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

 

Gyzykly we Peýdaly Habarlar: “Atavatan Türkmenistan”

 

Käbir habarlarymyz:

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Söwda, jemgiýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işine çäklendirmeleri uzaldyldy

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

Hazarda balyk tutmak bolar

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw jaýlarynyň sanawy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropa Saglyk Bileleşigi başlangyjy

Ýewropa Bileleşigi 2021-nji ýylda saglygy goraýyş boýunça bütindünýä sammitini Italiýada geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýen habar berdi. Ol...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasyny paýdarlar jemgyýetine öwürmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda geçirilýän işler baradaky hasabat Ministrler Kabinetiniň mejlisinde garaldy. Döwlet biržasynyň işini...

Dokma önümleriniň täze dükany

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň...