28/11/2020 16:13
Home ESASY HABAR Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Türkmenistanda yzygiderli ýagdaýda täze applikasiýalar açylýar, bar bolan applikasiýalar täzelenýär we netijede ýurdumyzyň sanly ykdysadyýete geçmegi ugrundaky başlangyçlar ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleri tarapyndan hem hemme taraplaýyn goldanylýar. Türkmenistan baradaky habarlary gyzgyny bilen dünýäniň halk köpçüligine Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde, şeýle hem dünýädeki käbir gyzykly wakalary Türkmen dilinde giň okyjylar köpçüligine ýetirip gelýän “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty özüniň Android ulgamynda işleýän Applikasiýasyny okyjylaryna hödürleýär. Täze “Ata Watan Türkmenistan” applikasiýasynyň üsti bilen Siz saýtymyza ýerleşdirilýän habarlary has aňsat okap bilersiňiz we ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän wakalar bilen dessine tanyş bolarsyňyz!

Bu applikasiýa saýtymyzyň ilkinji we synag görnüşindäki applikasiýasy bolup döredijilik toparymyz applikasyýany mobil telefonyňyza şu ýere basyp ýükläp almagyňyzy we ulanýan wagtyňyz ýüze çykyp biläýjek ýagdaýlar bilen baglanşykly  bar bolan tankydy bellikleriňizi turkmenlawyer@hotmail.com salgysyna ibermegiňizi haýyş edýär.

Hormatly okyjylarymyz şeýle hem applikasiýa goşulmagyny teklip edýän aýratynlyklaryňyzy hem bize ýetiriň! Gelejekde IOS ulgamy üçin hem applikasymyz taýýar bolar we giň okyjylar köpçüligine ýetiriler.

Okap bilersiňiz  “Sputnik V” 40 müň adama sanjym ediler

 

Atavatan Türkmenistan APP ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

 

Gyzykly we Peýdaly Habarlar: “Atavatan Türkmenistan”

Okap bilersiňiz  Wideo Habar :TOPH gaz geçiriji taslamasy: Hindistanyň gaz bazary

 

Käbir habarlarymyz:

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Söwda, jemgiýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işine çäklendirmeleri uzaldyldy

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

Hazarda balyk tutmak bolar

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw jaýlarynyň sanawy

Okap bilersiňiz  Ýagyşdan elektrik energiýasy alnar

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  “Sputnik V” 40 müň adama sanjym ediler
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Kosmosdaky zibiller arassalanar

Ýewropa orbitadaky kosmos zibillerini arassalamagy göz öňünde tutýar. Munuň üçin 102 million dollar sarp ediler. Ýewropanyň Kosmos agentligi Şweýsariýanyň “ClearSpace SA” kompaniýasy bilen bu ugurda...

Hususy telekeçileriň dykgatyna: Pensiýa gatançlary

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi...

Ýubileý konserti

28-nji noýabrda sungat ojagy bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda nemes kompozitory Lýudwik Wan Bethoweniň 250-ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi. Konsertiň dowamynda Merdan Çaryýew,...

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...