No menu items!
23/09/2020 12:14
No menu items!
Home DURMUŞ Hazarda balyk tutmak bolar

Hazarda balyk tutmak bolar

Türkmenistanda Hazar deňzinde senagat maksatly balykçylyk işiniň täzeden başlanmagyna rugsat berildi. Bu barada “Orient.tm” internet saýty habar berýär.

Bu internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi, şeýle hem Döwlet Serhet gullugy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigi bilen Hazar deňzinde senagat balykçylygyny guramagyň tertibi barada ylalaşdy, şondan soň degişli rugsatnama kabul edildi.

Senagat maksatly balykçylygy Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýanyň hem-de Hazar deňziniň suw biologik serişdelerini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakyndaky Ylalaşygyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşyklylykda, Hazaryň kenar ýakasyndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak hem-de suwa düşmek çäklendirmeleri 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygyny mälim edipdik.

Bu habary şu linkden okap bilersiňiz!

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

 

Söwda, jemgiýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işine çäklendirmeleri uzaldyldy

 

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

Futbol çempionatynyň täze möwsümi başlaýar

Mälim bolşy ýaly, Angliýanyň, Fransiýanyň hem-de Ispaniýanyň milli futbol çempionatlary badalga aldy. Eýýäm birnäçe tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan biri hasaplanýan Germaniýanyň çempionaty...

Türkmen-özbek gatnaşyklary giň gerimde maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyp, iki döwletiň...

Türkmenistanda elektron söwda ulgamy taýýarlanylýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ýanynda döredilen kompýuter tehnologiýalary merkezinde ministrligiň ulgamyna uýgunlaşdyrylan elektron söwdasynyň maksatnamasyny taýýarlamagyň üstünde işlenilýär. TDH-nyň habar bermegine görä, Aşgabat...