No menu items!
23/09/2020 12:43
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Dünýädäki we sebitdäki durnuksyz epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler möhleti uzadyldy. Bu barada “Orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli Awaza milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak hem-de suwa düşmek çäklendiriler.

Mundan ozal, Türkmenistanyň çägine täze görnüşli koronawirusyň getirilmeginiň we keseliň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, Awaza milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak we suwa düşmek şu ýylyň 15-nji maýyndan 31-nji awgustyna çenli çäklendirilipdi.

Türkmenistanda halkara uçuşlarda we içerki demir ýol gatnawlarda çäklendirmeler 1 Oktýabr 2020 senesine çenli getirildi we bular barada saýtymyza yzygiderli habarlar ýerleşdirilip gelinýär.

Çäklendirme barada habarlar

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Mis simleriň önümçiligi ýola goýular

«Türkmen ýyldyzy» hususy kärhanasy ýakyn geljekde elektrik gurluşlary üçin mis simleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Mis sim­le­riň gar­şy­ly­gy al­ýu­mi­niň­kä...

Italiýanyň kompaniýasy täze önümçilik desgany gurar

Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek hem-de gurluşyk serişdeleriniň görnüşlerini köpeltmek, şeýle hem Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçilik ministrliginiň 2020-2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny...

Ýaşlar üçin iň gowy seriallar

Häzirki wagtda kino sungaty örän gyzykly we özine çekiji bolup durýar. Hususan hem ýaşlaryň kino sungatyna gyzyklanma bilen garaýarlar. Şunuň bilen “Time” žurnaly ähli...

Türkmenistandaky internet-dükanlary nähili tertipde işleýär?

Türkmenistanyň “Alyjylaryň hukuklaryny goramak hakynda”, “Söwda işi hakynda”, “Türkmenistanda Internet ulgamynyň we internet-hyzmatlarynyň ösüşini hukuk taýdan kadalaşdyrmak hakynda” Kanunlarynyň esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň...