No menu items!
21/09/2020 0:12
No menu items!
Home ESASY HABAR Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet

Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet

Ýadyňyzda bolsa ýakynda Türkmenistanyň uçar gatnawlary bilen baglanşykly  “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň https://turkmenistanairlines.ru    internet  saýtyna salgylanyp ýörite habary www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna ýerleşdiripdik.

Şol habarda bu internet saýtynda Türkmenistanyň uçar gatnawlary barada her aýyň 15-20-lerine maglumat ýerleşdirilýändigini belläp, şol habary saýtymyza ýerleşdiren senämize, ýagny 24.08.2020 senesine çenli togtadylmagyň möhletiniň uzadylýandygy ýa-da uzadylmaýandygy barada habar ýerleşdirilmändigini üns çekipdik. Häzirki okap oturan  habaryňyzy saýtymyza ýerleşdirmezden öň şol ýokaryda agzalan saýty täzeden barladyk we Aşgabat ýerli sagat bilen 19:00 çenli goşmaça täzelik ýok.

Stambul gatnawlary barada täzelik

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkiýe döwletindäki  bilet satyş wekilhanasyny bolup durýan Hakim Turizm Akyıldızlar Dış Ticaret Ltd şti tarapyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna gelip gowşan maglumata görä, “Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID19 koronawirusyň köpçülikleýin ýaýramagyny we dartgynly epidemiologiki  ýagdaýyň dowam etmegini nazara alyp, “Türkmenistan” awiokompaniýasy Aşgabat-Stambul / Ankara-Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryny 01 Oktýabr 2020 senesine çenli togtatdy” diýlip bellenilýär. Degişli suraty bu habaryň ahyrynda görip bilersiňiz!

Stambul we beýleki ugurlar boýunça uçuşlar, şeýle hem Türkmenistan baradaky beýleki habarlardan gyzgyny bilen habardar bolmak isleseňiz, onda, biziň saýtymyza we jemgyýetçilik tor hasaplarymyza ýazylyň!

Bu habary hem okaň!

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

 

Bäsleşik : 25 baýrak we jemi 25.000,00 manat möçberinde pul baýraklary

Türkmenistanyň halkara howa gatnawlary başlaýarmy?

 

dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglanşykly habarlary okamak üçin

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

 

Instagram hasabymyz

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyň

 

Saglyk we COVID19 baradaky habarlar

Ýyldyzlar näme diýýän okyjylarymyz üçin Täleýnama sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hepdelik täleýnama (14-20 sentýabr)

2020-nji ýylyň 14-20-nji sentýabry aralygynda ýagny şu hepde eset, mizan, kowus we jöwza ýyldyzy astynda doglanlar üçin has-da şowly bolup biler. Ýyldyzlaryň hemmesi diýen...

«Rysgal» bankyň «Internet bank» hyzmatyndan peýdalanyjylaryň sany 1800 adamdan geçdi

«Häzir Türkmenistanyň «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan hödürlenilýän «Internet bank» hyzmatyndan müşderileriň 1800-den gowragy peýdalanýar — diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Neşirde hem beýan edilişi...

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de...

Pikirler düwünçegi

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr. Albert Kamus Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler. Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn Söýginiň diňe bir serişdesi...