22/10/2020 7:57
Home TÄLEÝNAMA

TÄLEÝNAMA

Hepdelik täleýnama (28-sentýabr, 4-oktýabr)

Geljek hepdede sowur, sünbüle, jedi we hut ýyldyzy astynda doglanlaryň durmuşynda uly üýtgeşmeler bolup, öň çözülmän galan meseleleri çözüler. Jöwza, hamal, seratan ýyldyzynda doglanlaryň...

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Umumy häsiýetnama Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak —...

Hepdelik täleýnama (21-27-sentýabr)

Şu ýylyň 21-27-nji sentýabry aralygyndaky hepdelik täleýnamasynda hamal, seretan, jedi we hut ýyldyzy astynda doglanlaryň işleri has-da ugryna bolup, özlerine bolan ynamy artar. Akrap,...

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Umumy häsiýetnama  Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr.  Halaýan reňki mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar,...

Hepdelik täleýnama (14-20 sentýabr)

2020-nji ýylyň 14-20-nji sentýabry aralygynda ýagny şu hepde eset, mizan, kowus we jöwza ýyldyzy astynda doglanlar üçin has-da şowly bolup biler. Ýyldyzlaryň hemmesi diýen...

Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Umumy häsiýetnama Akrap ýyldyzlaryň sekizinjisi bolup, olar suwy juda halaýarlar. Akraplar duýgurdyrlar. Şeýle-de olar köplenç daş-töwerekden daşlaşyp, öz duýgy dünýäsine aralaşýarlar. Akraplar özlerini juda söýýärler....

Hepdelik täleýnama (7-13 sentýabr)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Hamallar geljek hepdede şahsy meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolup bilerler. Bu esasan hem ýaşaýan ýeriňiz ýa-da wezipe bilen bagly bolup biler....

Şadyýan Tereziler kimler

Umumy häsiýetnama Tereziler (Mizan, 24.09 —23.10) "diplomat", çeper dilli we akyllydyr. Halaýan reňki — gök. Üstünlik getirýän daşy ýakutdyr. Güli — bägüldir. Bu ýyldyzyň astynda...

Hepdelik täleýnama (31-awgust 6-sentýabr)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Daş-töweregiňize gözüňizi aýlaň. Dünýä aýlanmagyny dowam etdirýär, bu gün alada edýän zatlaryňyz ertir bir gymmatly zadyňyzy ýitirip biler. Şonuň üçin...

Owadan Sünbüleler kimler

Umumy häsiýetnama  Sünbüle (Gyz 24.08—23.09) owadan, guramaçylykly we mähribandyr. Kümüşsow reňkleri halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — hrizolit.  Günebakar gülüni halaýarlar. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar...

Hepdelik täleýnama (23-29 awgust)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Öňümizdäki hepde hamallar üçin dürli jedelli meseleler bilen başlar. Emma bu zatlara kän üns bermezlik gerek. Maşgalaňyzy bagtly durmuşda ýaşatmak...

Maksadaokgunly Esetler kimler

Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip,...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...