28/11/2020 16:27
Home DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçiriler. Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz, senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary,...

Türkmenistan-ÝHHG: geljek ýyl 68 taslama durmuşa geçiriler

Türkmenistan bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda degişli çäreler görülýär. Türkmenistan ilen ÝHHG-niň hyzmatdaşlygy okgunly we netijeli...

Dünýä belli markalary kim esaslandyrdy

Rus dilli ýurtlarda doglan we Ýewropa ýurtlaryna we ABŞ-a göçüp gidenler tarapyndan döredilen meşhur markalar bolsa diýseň köp. “Adme” portaly esasy wakalaryň sekizisini görkezmegi...

Bezosdan ägirt uly sahawat

«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy, häzir wagtda Ýer ýüzüniň iň baý adamy Jeff Bezos ekologiýany gorap saklamak üçin 791 million dollar serişdäni haýyr-sahawata bagyşlady. Bu serişde ekologlara...

Iňlis konsul hytaýly gyzy halas etdi

Britaniýaly konsul Stiwen Ellison Hytaýyň Çžunşan şäherinde gark bolup barýan 24 ýaşly talyp gyzy halas etdi ― diýip, «Sky News» ýazýar. Sosial ulgamlarda paýlaşylan görnüşlerde...

Benzin we dizel ulaglaryna gadaganlyk giriziler

Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson pandemiýa sebäpli özüniň “Ýaşyl zolak” taslamasyny has ir döwürde durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Premýer-ministr Boris Jonson " Financial Times" gazeti...

Asyrlar mundan ozal ýitip giden yslary tapar

Ýewropanyň üç sany uniwersiteti 100-500 ýyl ozal ýitip giden yslary ýüze çykarmak üçin taslamalar taýýarladylar. “Odeuropa” (Medeni miras tejribelerinde we gözleglerde ys we duýgur...

Türkmenistanyň Prezidenti Moldowanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Maýa Sanduwa Moldowa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Moldowa...

«Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatynda köpugurly hyzmatdaşlyk

Şu günki «Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi» formatyndaky 16-njy Ministrler derejesindäki duşuşugyň dowamynda sebitleýin we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.  Türkmenistanyň...

2021-nji ýylyň esasy reňki  belli boldy

Hünärmenler geljek 2021-nji ýylyň esasy reňkini anykladylar. Bu asuda açyk gök reňki boldy, başgaça onuň ady “Y354 Kumulus” diýlip atlandyrylýar. Bu reňk geljege rahatlyk...

Trampyň kiçijik keşpiniň sebäbi

Çagalygymyzyň hem-de çagalarymyzyň söýgüli filmine öwrülen «Ýeke özi öýde» filminiň ikinji bölüminde, mälim bolşy ýaly, ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň gysgajyk keşbi bar. Ol baş...

43 müň ýewrolyk aýakgap

Fransiýanyň soňky şa aýaly Marie Antoinnetteniň geýen köwüşi 43 müň 750 ýewro satyldy. Wersaý şäherindäki “Osenat” müze öýünde şa aýalyna degişli köwüň söwda satuwynda...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ölmez söýgi

Mämmet ellerindäki bir bukja gül bilen deňiz kenaryna ylgap geldi... Deňiz kenarynyň ähli ýerine göz gezdirdi we gözleýänini tapyp bilmedikden soňra bolsa çete çekildi-de...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...