8.9 C
Istanbul
10/07/2020 7:15
Home DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Kane Uest prezidentlige ymtylýar

Meşhur amerikaly reper (aýdymçy) we Kim Kardaşýan ýoldaşy Kane Uest ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni 2020-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşjakdygyny mälim etdi. Ýöne...

Ýewropada bitewi töleg ulgamy peýda bolar

Öňümizdäki ýylda Ýewropa Bileleşiginde täze umumy ýewropa töleg ulgamy dörediler. Ol hem “European payments initiative (EPI)” diýlip atlandyrylar. Bu töleg ulgamyny döretmek işine Fransiýadan,...

Dubaýda Mars üçin şäherçe döredildi

Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) Mars planetasyna uýgunlaşmak üçin ýörite şäheriň gurluşygy tamamlanyp barýar. Ol ýerde häzirki wagtda alymlar tarapyndan Marsdaky durmuşy döretmek göz öňünde tutulýar....

Sony kompaniýasynyň ady üýtgedildi

“Sony China” habar gullugynyň habaryna görä, geçen anna güni paýdarlaryň ýarym ýyllyk ýygnagynda “Sony” kompaniýasynyň adyny “Sony Group” diýip üýtgetmek teklibini tassykladylar. Adyň üýtgemegi...

Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

«Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň emlägi 171,6 milliard dollara deň boldy. Dünýäniň iň baý adamynyň emlägi ýokarlandy. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. Şeýlelikde bir...

Syýahatçylygyň ýitgisi has uly

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan koronawirus ýokanjy sebäpli dünýä syýahatçylygynda 1,2 trillion dollarlyk ýitginiň bolup biljekdigi mälim edildi. Pudakda öňe gidişlik bolmadyk halatynda ýitginiň hem...

2-nji iýul Bütindünýä sport žurnalistleriniň güni

Her ýylyň 2-nji iýuly Bütindünýä sport žurnalistleriniň günüdir. Bu sene indi çärýek asyrdan hem gowrak wagt bäri bellenilip gelinýär. Sport žurnalistikasynyň dünýädäki sport ýaryşlaryny...

Ýewropa Birleşiginiň başlyklygy Germaniýa geçdi

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşine başlyklyk etmek iýul aýynyň başyndan Horwatiýadan Germaniýa geçdi. Bu möhlet alty aý dowam eder we 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Portugaliýa döwletine...

Dünýäniň iň gymmat brendleri

“2020 BrandZ Top 100 Global” markalaryň sanawy täzelendi. Şoňa laýyklykda ABŞ-da ýerleşýän elektron söwda hasaplaýyş kompaniýasy bolan “Amazon” ýyllyk 32 göterim ösüş bilen 416...

Dünýäniň iň uzyn ýyldyrymy

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy dünýäde iň uzyn ýyldyrymyň 709 kilometre ýetendigini habar berdi. Täze emeli hemra ýyldyrym şekillendiriş tehnologiýasy arkaly geçirilen ölçeglere görä, Bütindünýä Meteorologiýa...

Türkmenistan halkara abraýly wezipä saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň...

Koronawirus barada film surata düşüriler

Golliwudda koronawirus barada filmiň surata düşüriljekdigi mälim edildi. Bu babatda degişli işler ýerine ýetirilip başlandy. Filmiň esasy mowzugy Hytaýyň Uhan şäheriniň lukmanlarynyň täze görnüşli...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hu­kuk işi (taý­ýar­ly­gyň ugur­la­ry: hal­ka­ra jema­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy...