No menu items!
23/09/2020 14:05
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanyň halkara howa gatnawlary başlaýarmy?

Türkmenistanyň halkara howa gatnawlary başlaýarmy?

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan dünýä ýurtlarynda COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykmagy bilen halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatdy. Bu halkara gatnawlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Russiýadaky wekilhanasy https://turkmenistanairlines.ru   internet saýtynda yzygiderli habarlar çap edilýär.

  • Ilkinji gezek bu internet sahypasynda 2020-nji ýylyň 15-nji aprelinde howa gatnawlarynyň togtadylmagynyň möhletininiň 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli uzadylýandygy mälim edilipdi.
  • Soňra 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda howa gatnawlarynyň togtadylmagynyň möhletininiň 2020-nji ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzadylýandygy habar berildi.
  • 2020-nji ýylyň 16-njy iýunynda  bolsa howa gatnawlaryň COVID-19 koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly togtadylmagynyň möhletiniň  2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli uzadylandygy habar berlipdi.
  • Iň soňky gezek 2020-nji ýylyň 20-nji iýulynda halkara howa gatnawlarynyň 31-nji awgusta çenli ýatyrylandygy mälim edilipdi.

Umuman, her aýyň ortalarynda (ortaça öňki uzadylan möhleti tamamlanmazdan 5-10 gün öň)  bu barada internet sahypasynda habar ýerleşdirilýärdi. Emma awgust aýynyň 24-indäky ýagdaýa görä, togtadylmagyň möhletiniň uzadylandygy barada ýokaryda ady agzalan saýta habar girilmändigini ýatladýarys.

Şu habaryň saýtymyza ýerleşdirilen wagtyndaky ýagdaýa görä, ýagny Türkmenistanyň ýerli sagady bilen 19:20 ýagdaýa görä şol saýta täze habar girilmändigini bellemek bilen,  eger-de ýokaryda ady agzalan saýta ýa-da beýleki resmi saýtlarda we çeşmelerde bu barada täzelik bolan ýagdaýynda  www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna bu barada gyzgyny bilen habar girjekdigimizi mälim edýäris. Şuwagtky ýagdaýa görä, togtadylmagyň möhleti 2020-nji ýylyň 31-nji awgustynda tamamlanýar.

Şeýle hem türk metbugatynda “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň halkara gatnawlary barada yyzgiderli habarlar çap edilip, iň soňky gezek çap edilen habarda bu kompaniýanyň 1-nji sentýabrdan başlap, ýola goýjak halkara gatnawlarynyň sanawynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň hem bardygy bellenilip geçilipdi.

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Degişli habarlar

Täze sanjymlar:keselleriň öňüni alyş Milli sanjym tertibi

Halkara uçar gatnawlary 31-nji awgusta çenli ýatyrylýar

THY’nin eylül ayı uçuş planı belli oldu

Indi uçuşlar üçin kepilnama hökmany

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Uluslararası uçuşlar başladı: Türkmenistan’a kesinleşmiş uçuş planı varmı?

 

Syýahatçylyk we Saglyk ulgamyna degişli habarlary okamak üçin gök ýazylan ýere basyň!

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Bu habarymyzda şol söhbetdeşlikleriň ählisini...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...