25/10/2020 13:01
Home SYÝAHATÇYLYK

SYÝAHATÇYLYK

Awazada dynç almak: Hazarda diňe bir şypahana işlär

Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki epidemologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, Hazar deňziniň kenarynda raýatlaryň dynç almagyna girizilen çäklendirmäni 1-nji noýabra çenli uzaltdy. Ýöne oktýabr aýyndan başlap,...

“Türk howaýollary”: Aşgabat gatnawy üçin täze möhlet

Türkmenistanyň Russiýadaky, Ukrainadaky hem-de Germaniýadaky  raýatlary ýurdumyza gelerler. Bu baradaky habarymyzy saýtymyzdan okap bilersiňiz. Bu habaryň linkini  habaryň ahyrynda hem Size ýetirmek bilen Türkiýäniň...

Parom gatnawy bilen raýatlarymyz getiriler

Täze görnüşli koronawirus sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana getirmek işleri alnyp barylýar. “Orient.tm” saýtyndaky habara görä, oktýabr aýynyň birinji on günlüginde Azerbaýjandaky türkmen...

Türkmen raýatlary daşary ýurtlardan getiriler

Türkmenistanyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny ata Watanymyza getirmek işlerini yzygiderli ýagdaýda dowam etdirýär. “Orient.tm” internet saýtynyň beren maglumatyna görä, Russiýadaky,...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze...

Türkiýäniň syýahatçylyk statistikasy

Ýanwar-awgust aýlarynda Türkiýä 7 million 255 müň 107 syýahatçy geldi. Syýahatçylaryň gelýän ýurtlarynyň arasynda Germaniýa 789 müň 602 adam bilen birinji ýeri eýeledi. Koronawirus...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Soňky döwürde Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnawlarynyň haçan başlanjakdygy baradaky sowallar yzygiderli gözlenýär habarlaryň arasynda ilkinjileriň hatarynda durýar. Halkara uçar gatnawlary barada www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna yzygiderli...

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Türkmenistanyň hökümeti dünýädäki koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan, öz Watanyna dolanyp bilmedik raýatlary yzygiderli ýagdaýda Türkmenistana getirmek babatda degişli işleri alyp barýar. Mälim bolşy...

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Köwata gowagy ýerasty kölli bolup, ol Türkmenistanyň paýtagty  Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär. Gowagyň töründe, esasy girelgeden 60 m aşakda, uzynlygy...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....

Türkmenistanyň syýahatçylygy: Pekinde tanyşdyrylyş

Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde Halkara hyzmat we söwda (CIFTIS-2020) atly söwda ýarmarkasy geçirilýär. Bu söwda ýarmarkasynyň çäklerinde guralan Syýahatçylygy ösdürmek we hyzmatdaşlyk...

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Dünýädäki we sebitdäki durnuksyz epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler möhleti uzadyldy. Bu barada “Orient.tm” internet...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Söýgüniň üç görnüşi

Masumi Toмotoma atly bir ýapon ýazyjysy: "Dünyäde söýülmek islemeýän adam ýok ýaly”. - "Emma söýgi näme, nirede peýda bolýar, bilemizok?" Size düşündirmäne çalyşaýyn: -"Söýgi üç dürlidir!.." Birinjisiň...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...