8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:07
Home SYÝAHATÇYLYK

SYÝAHATÇYLYK

Kauai adasy— syýahat üçin rahat zolak

Käbir adam taryhy we medeni ýerlere aýlanyp syýahat etmegi halaýan bolsa, käbirleri bolsa tebigata çykmagy, kenarda dynç almagy saýlaýar. Ynha şeýle kenarda, tebigatyň arassa...

Lýuksemburg — owadan mekan

Lýuksemburg döwleti dünýäde ösen döwletleriň hatarynda tanalýar. Bu döwlet dünýäde iň kiçi döwletleriň biri bolmagyna garamazdan, gözel ýerleriniň köpdügini hem aýratyn bellärliklidir. Onuň ajaýyp...

Gresiýanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri

Dünýäde syýahat etmegi bildirýän ýa-da zähmet rugsadynda bolan wagtyňyz rahat dynç almak isleýän bolsañyz, onda size Gresiýanyñ "Santorini" adasyny maslahat berilýär. Gresiýanyñ Santorini adasy...

Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Türk howaýollary kompaniýasynyň daşary ýurt gatnawlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli yza süýşürendigi mälim edildi. Kompaniýanyň resmi internet sahypasynda bu barada şeýle beýanat berildi:...

Germaniýada syýahatçylygyň ähmiýeti

Germaniýa Federatiw Respublikasy dünýäniň iň köp syýahat edilýän öňdebaryjy ýurtlarynyň biridir.  Dünýäniň ençeme ýurdundan daşary ýurtly syýahatçylary kabul edýän Germaniýanyň şol bir wagtda öz...

Şweýsariýa — syýahat üçin naýbaşy ýer

Şweýsariýa dünýäde iň rahat hem-de arassa döwletleriň biridigi hemmämizde mälim bolsa gerek. Eýsem-de eger-de bir Şweýsariýa döwletine syýahat edenimizde ilki bilen nireden başlamaly? Syýahatçylar...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

BAE-den Marsa ylmy syýahat

Birleşen Arap Emirlikleri, howanyň üýtgemegini öwrenmek üçin tomusda “Umyt” atly zonduny Mars planetasyna iberer. Alymlaryň pikirine görä, Mars planetasyndaky täsir eden üýtgeşmeleri öwrenmek, Ýer...

Syýahatçylar üçin täze syýahat dörediler

Nýu-Ýorkdaky astronawtlar öz Halkara Kosmos stansiýasynda indiki ýylda syýahatçy hökmünde birnäçe adamlary kabul edip bilerler, diýip “CNN” habar saýty habar berýär. “Space X” kompaniýasy...

11 konteýnerden gurlan öý

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hýuston şäherinde ýaşaýan Wil Brouksyň hyýallarynda göterip gezen, ahyrynda-da bina eden öýi beýleki öýlere çalymdaş däl. Ol biraz täsin, ýagny 11...

«Lonely Planet» syýahatçylyk sebiti hökmünde Merkezi Aziýany saýlady

Amerikanyň we Awstraliýanyň bilelikdäki «Lonely Planet» neşiri ýylyň syýahatçylyk sebiti hökmünde Merkezi Aziýany saýlady. Bu neşir her bir jahankeşdä Merkezi Aziýa ýurtlaryny – Türkmenistany, Özbegistany, Täjigistany, Gyrgyz Respublikasyny we Gazagystany işjeň syýahat etmegi maslahat berýär.

Ýosemite Jülgesi: Steve Jobsyň ylham mekany

Saýtymyzda öň berlen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden gezelenjimiz baradaky ýazgylarymyzy Ýosemite Jülgesiniň täsinlikleri bilen dowam edýäris. Biz Ýosemite milli seýilgähine gitmek üçin agşamara Los Angelesden (bu şäher barada saýtymyzda öň giňişleýin beripdik) ýola çykdyk. Bu milli seýilgähiň içinde
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Oraza baýramy sebäpli dynç güni

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda 24 Maý 2020 senesindäki Oraza baýramy dynç güne deň gelýänligi sebäpli, 24 Maý 2020 senesindäki dynç güni  25...

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Türkmenistanyň Bilim ministirligine daşary ýurt döwletlrinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary ykrar etdirmek ýa-da Ykrar şahadatnamasyny almak üçin raýatyň özi raýat...

32 ýyldan soňra ogluny tapdy

Hytaýda 1988-nji ýylda 2 ýaşynda wagty ogurlanyp, başga bir maşgala satylan oglan 32 ýyldan soňra öz ejesine gowuşdy. Mao Ýin atly ýaş oglan 32 ýyl...