28/01/2021 19:04
Home SAGLYK

SAGLYK

Daşary ýurtly türgenlere mugt sanjym ediler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde nemes bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor,...

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Russiýa we Braziliýada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň köp sanly ýurdunda köpçülikleýin sanjym etmek işlerine girişilýär.  Häzirki wagtda dünýäniň 46 ýurdunda sanjym işleri alnyp barylýar. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Hytaý rugsat berdi: BSGG-niň wekilleri Uhana geler

Koronowirusyň gelip çykyşyny öwrenmäge berkidilen halkara bilermenleriň topary Hytaýyň Uhan şäherine gelerler.  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň mälim edişi ýaly, Hytaý hökümeti 11-nji ýanwar güni halkara...

BSGG: 92 ýurtda sanjyma başlanar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) orta we pes girdejili 92 ýurtda fewral aýynda sanjym edilip başlanmagynyň mümkindigini belledi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. BSGG-niň...

Koronawirusyň hasaba alnanyna bir ýyl doldy

Ählimize mälim bolşy ýaly, Ýer ýüzi koronawirus ýokanjy bilen göreşip gelýär. Bu babatda, lukmanlar, alymlar şol sanda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy birnäçe işleri alyp...

Covid-19: Ýewropa ýene bir sanjymy tassyklady

Häzirki wagtda dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlaryň köpçülikleýin ulanylmagyna kem-kemden rugsat berlip başlandy. Ýewropa Bileleşiginde ABŞ-nyň we Germaniýanyň bilelikde öndüren “Pfizer/BioNTech” sanjymyndan soňra “Moderna” kompaniýasynyň...

Koronowirus: iň köp sanjym nirede uruldy?

Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýyl hoş habarlar bilen başlady. Dünýä döwletleriniň ençemesinde koronowirus pandemiýasyna garşy sanjymlar geçirilip başlandy. Sanjymlar bilen stastistiki edaralar tarapyndan olaryň...

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler....
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...