8.9 C
Istanbul
04/08/2020 10:42
Home SAGLYK

SAGLYK

Beýik Britaniýa sanjym satyn alar

Beýik Britaniýa Fransiýanyň “Sanofi” derman korporasiýasy bilen Angliýanyň “GSK” (GlaxoSmithKline) kompaniýasy tarapyndan bilelikde taýýarlanýan koronawirus sanjymyny satyn almak barada şertnama baglaşdy. Beýik Britaniýa sanjymyň 60...

Günüň dowamynda 1,5 — 3 litre golaý arassa suw

Tomus aýlarynda özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik...

ABŞ-nyň sanjymy ýylyň ahyryna taýýar bolar

Amerikanyň koronawirus sanjymy 2020-nji ýylyň ahyryna çenli taýýar bolar. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump Demirgazyk Karolina ştatynda eden çykyşynda belläp geçdi. Trump degişli synaglardan...

“Saglyk” sahypasy hereket edip başlady

Türkmenistan  baradaky habarlary Türkmen we Türk dillerinde, käbir habarlary bolsa Iňlis we Rus dillerinde dünýä halk köpçüligine,  şeýle hem, ykdysadyýet, medeniýet, tehnologiýa, sport we...

Gurban Baýramy : Maşgalaňyz bilen öýde geçiriň!

Türkmenistanyň esasy TW teleýaýlymlaryndan  biri bolan “Altyn Asyr” teleýaýlymynda berilýän bildirişe görä, Gurban baýramynda maşgalaň bilen öýde geçirmek maslahat berilýär. Bildiriş  Eziz watandaşlar, mälim...

COVID 19: bilelikdäki brifing

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen ÝUNISEF köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin  pandemiýanyň öňüni almak barada netijeli maglumat alyş-çalşygyny gurnaýar. BMG-niň iki esasy edarasynyň bilelikde gurnaýan...

BMG: Nädogry maglumatlardan saklanyň!

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torundaky hasabynda nädogry maglumatlardan saklamagy masalahat berýär. Nädogry maglumatlaryň adamlaryň duýgularyna ýaramaz täsir edýändigi üçin şeýle maglumatlary jemgyýetçilik...

Waksina kesellä şypa boldy, ýöne…

Hindistanyň Lukmançylyk ylymlary institutynyň (AIIMS) Nýu-Deli şäherindäki baş ylmy hassahanasy geçen hepdäniň anna güni täze waksina bilen koronowirus ýokuşan bir adama em edilendigini, keselliniň...

Türkmen alymlary köp gezeklik örtükleri dakynmagyň  peýdalaryny subut etdiler

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň çäginde howada tozan bölejikleriniň bardygy sebäpli howa şertleriniň adam bedenine ýaramaz täsiriniň öňüni almak maksady bilen agyz-burun örtüklerini dakynmak maslahat...

TMCELL-den örtük dakynmak habarnamasy

Şu günler ýurdumyzda tomus paslynyň dowam edýän döwründe dürli howa şertleri emele gelýär. Daşky gurşawyň ýaramaz täsirleriniň adam bedenine ýetirýän täsiriniň öňüni almak üçin...

Agyz-burun örtüklerini dogry ulanýarsyňyzmy?!

Bu ýönekeý, emma örän möhüm! Sebäbimi?! Sebäbi häzirki günlerde ýurdumyzyň çägine amatsyz howa akymy aralaşyp, howada tozanyň düzümi agdyklyk edýär. Saglygymyzy goramak, ozaly bilen,...

COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi

Oksford uniwersiteti tarapyndan kliniki barlaglary dowam edýän COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy hem-de immunitet ulgamyny goldaýandygy mälim edildi. Oksford uniwersitetiniň beren beýanatyna görä, Oksford uniwersitetiniň Jenner instituty...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gurban Baýramy : Maşgalaňyz bilen öýde geçiriň!

Türkmenistanyň esasy TW teleýaýlymlaryndan  biri bolan “Altyn Asyr” teleýaýlymynda berilýän bildirişe görä, Gurban baýramynda maşgalaň bilen öýde geçirmek maslahat berilýär. Bildiriş  Eziz watandaşlar, mälim...

Türkmen Lideri’nden Erdoğan’a Tıbbı malzeme teşekkürü

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  mektup gönderdi. Bu mektup Türkmenistan  Watan Haberler Programında okundu. Türkmen Lideri mektupta Türkiye...

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....