22/10/2020 7:54
Home SAGLYK

SAGLYK

Elleri sabynlap ýuwmagyň düzgünleri

2008-nji ýyldan bäri UNISEF-iň teklibi esasynda 15-nji oktýabrda elleri ýuwmagyň halkara güni bellenilýär. Häzirki döwürde sabynlaryň: hojalyk; hajathana; çagalar üçin; suwuk; gaty; gliserinli; palçykly; kremli; ...

Russiýanyň ikinji sanjymy hasaba alyndy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ikinji koronawirus sanjymynyň Russiýada hasaba alyndy — diýip, “dunya.com” saýtynda habar berildi. Saýtda bu barada şeýle beýan edilýär. Russiýadaky “Wektor”...

Hyzmat kärhanalarynyň işiniň çäklendirme möhleti

Türkmenistanda ýiti öýken keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen hyzmat pudagyna degişli kärhanalaryň işi şu ýylyň 15-nji noýabryna çenli çäklendirildi. Bu barada “orient.tm” internet...

“Sputnik V”: haçan hemmelere elýeterli bolar?

Russiýanyň göni maýa goýum gaznasynyň başlygy Kirill Dmitriýew, koronawirusy sanjymy bolan “Sputnik V”  oktýabr aýynyň ahyrynda ýa-da noýabr aýynyň başynda Russiýada giňden ulanylyp bilinjekdigini...

Metjitler we zyýarathanalardaky çäklendirme möhleti

Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki epidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, metjitlerde we namazhanalarda ybadat etmegini, zyýarathanalarda sadaka bermegini, zyýarat etmegini çäklendirme möhleti uzadyldy. Munuň 2020-nji...

Dellekhana we tikinçilik atelýeleriň iş möhleti

Türkmenistanda dellekhana we tikinçilik kärhanalarynyň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutup, olaryň işine 1-nji noýabra çenli rugsat bermek göz öňünde tutuldy. Bu iş ýerleriniň 09:00-dan 20:00-a...

Waksinalar satyn almak boýunça ylalaşyk gazanyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda hlakara guramalary bilen hyzmatdaşlyk” atly mediýa-brifingi geçirildi. Şol brifingiň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty...

Harby gulluga ýaramly ýa-da ýaramly däl: Keselleriň sanawyna üýtgetme

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrigi bilelikdäki buýrugy kabul ettiler we bu buýruk bilen Harby gulluga çagyrylmaga degişli raýatlaryň...

Türkmenistanda sanjymlar satyn alnar

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllar üçin sanjymlary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almak meýilnamasy tassyklandy. Türkmenistanyň Prezidenti bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wiodearagatnaşyk arkaly mejlisinde degişli Kararlara...

Ýylda 1 milliard doza sanjym öndürmegi meýilleşdirýär

Häzirki wagtda täze görnüşli koronawirusa (COVID-19) garşy sanjymlar giňden önümçilige ornaşdyrylýar. Hytaý ýylda 1 milliard dozada sanjym öndürmek mümkinçiligini gazanmagy maksat edinýär. Milli saglyk...

24-59 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  çagany dogry iýmitlendirmek barada berilýän maglumatlary Size ýetirip gelýäris. Indi bolsa 24-59...

Gündelik şeker kabul etmegiň möçberi näçe?

Adamyň süýji tagamlary iýmäge islegi, olary gündelik iýmitinde ulanmaga talaby tebigat tarapyndan şertlendirilendir.Hakykatdan-da, bedende maddalaryň alyş-çalşynyň kadaly bolup geçmegi üçin witaminler, makro-mikroelementler, beloklar, ýaglar...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...