No menu items!
21/09/2020 0:26
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Söwda, jemgyýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işiniň çäklendirmeleri uzaldyldy

Söwda, jemgyýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işiniň çäklendirmeleri uzaldyldy

Türkmenistanda azyk we sarp ediş harytlary dükanlaryndan başga jemgiýetçilik , hyzmat we sport edara we kärhanalarynyň işine wagtlaýyn çäklendirmeler şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldyldy,-diýip “MEDIA-TÜRKMEN” habarlar agentliginiň Orient resmi internet saýty habar berýär.

15-nji oktýabra çenli jemgyýetçilik hyzmat merkezleriniň, naharhanalaryň, banket zallarynyň, restoranlaryň, kafeleriň we garbanyşhanalaryň  we şuňa meňzeşleriň işiniň wagtlaýyn çäklendirmeleri uzaldyldy.

Şuňa meňzeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna merkezlerine (kinoteatrlar, teatrlar, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, hammamlar), sport desgalary (basseýnler, fitnes we aerobika klublary), eýeçilik  görnüşlerine garamazdan we oýun merkezlerine gysga möhletli kurslarada degişlidir.

Şol bir wagtyň özünde, jemgyýetçilik hyzmatlar pudagynda dellekhana we tikin ateyeleriniň işiniň ähmiýetini göz öňünde tutup, ozal bu desgalara berlen iş rugsady 1-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Dellekhana we tikinçilik ateleýlerei,  häzirki sanitariýa we arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek we 09: 00-dan 20: 00-a çenli iş tertip bilen işläp bilerler.

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

 

Sagyk ulgamyna Degişli habarlar

Rus sanjymynyň nobatdaky eksport ugry

Koronawirus sanjymyny satyn alar

6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

 

Syýahatçylyk ulgamyna degişli habarlar

«Türkmenhowaýollary» : Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Aşgabatda halkara media forumy geçiriler

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara media forumy geçiriler. 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda geçiriljek media forumyna dünýäniň onlarça döwletinden ýüzlerçe metbugat wekiliniň...

Söýgüli Setirler: Ähli Söýgi Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/   saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynyň mowzugy öňem yglan edişimiz...

Aw möwsümi täze ýyla çenli ýapyk

Ene tebigatyň goýnuna çykyp, aw awlamagy halaýan türkmenistanlylar söýgüli güýmenjelerini dowam etdirmek üçin täze ýylyň ilkinji gününe çenli garaşmaly bolarlar. Çünki «Türkmenistan» gazetiniň 2020-nji...

Ýewropa Saglyk Bileleşigi başlangyjy

Ýewropa Bileleşigi 2021-nji ýylda saglygy goraýyş boýunça bütindünýä sammitini Italiýada geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýen habar berdi. Ol...