No menu items!
23/09/2020 13:16
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR «Türkmenhowaýollary» : Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

«Türkmenhowaýollary» : Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyzy ýörite uçar gatnawlary bilen ýurdumyza getirýän «Türkmenhowaýollary» agentligi  tarapyndan ýakynda  Russiýadaky we Belarusdaky ildeşlerimizi getiriler. «Orient» agentliginiň habar berşi ýaly, 6-njy sentýabrda Belarusdaky watandaşlarymyz Türkmenabadyň Halkara howa menziline getiriler. Russiýa Federasiýasyndaky ildeşlerimiz bolsa  8-nji sentýabr güni  Moskwa — Türkmenabat ugry boýunça Türkmenistana geler. Ýörite uçuşlar bilen ýurdumyza gelen raýatlarymyz Türkmenabat şäherindäki döwrebap saglyk merkezlerinde 14 günlük karantin gözegçilikde bolarlar.

Bellemeli zat, Belarusdaky we Hindistandaky watandaşlarymyzyň bir toparynyň eýýäm ýörite gatnawlar bilen ýurdumyza getirildi.

Ýadyňyzda bolsa ýakynda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkiýe döwletindäki  bilet satyş wekilhanasyny bolup durýan Hakim Turizm Akyıldızlar Dış Ticaret Ltd şereketine salgylanyp Türkmenistanyň Stambul adaty gatnawynyň 1 Oktýabr 2020 senesine çenli togtadylýandygyny habar beripdik.  Onuň yzysüre bolsa  “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň  https://turkmenistanairlines.ru     internet  saýtyna salgylanyp  görkezilen ugurlar boýunça adaty uçar gatnawlarynyň 30 Sentýabr 2020 senesine çenli ýatyrylýandygy okyjylarymyza ýetiripdik.

Bulary hem okaň!

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Aşgabat-Stambul uçar gatnawlarynda täze möhlet

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

IŇ TÄZE HABARLAR

2024-nji ýylda 2 sany kosmonawt Aýa iberiler

NASA-nyň habar bermegine görä, täze “Artemis” taslamasy taýýarlandy. Taslamanyň çäklerinde 2024-nji ýylda erkek we aýal kosmonawtyň (jemi 2 sany) Aýa iberiljekdigi habar berildi. NASA-nyň...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Bu habarymyzda şol söhbetdeşlikleriň ählisini...

    Altyn güýzüň ýaraşygy

Sargylt gyzyl  reňkler bilen reňklenen misli ýelegi ýatladyp gaýyp düşýän  altyn reňkli ýapraklary, misli merjen dänelerini ýadyňa salýan ir säher bilen ösümlikleriň üstüne düşýän...

Transferden iň köp girdeji gazanan topar

Ýewropada pandemiýanyň täsiri bilen transfer bazarynda birneme durgunlyk ýüze çykan hem bolsa, muňa garamazdan, transferler yzly-yzyna amala aşmagy dowam edýär. Ýewropanyň öňdebaryjy toparlary düzümini...

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Umumy häsiýetnama  Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr.  Halaýan reňki mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar,...