No menu items!
21/09/2020 0:59
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Rus sanjymynyň nobatdaky eksport ugry

Rus sanjymynyň nobatdaky eksport ugry

“Sputnik V” – bu häzirki wagtda dünýäde dörän pandemiýa garşy Russiýanyň Gamaleýa ylmy-barlag merkezi tarapyndan işlenip düzülen sanjym bolup durýar. Hil taýdan synaglary üstünlikli doly derejede geçen sanjym eýýäm dünýäniň köp ýurtlary muňa gyzyklanma bilen garaýarlar, hat-da satyn hem almaga girişdiler.

Russiýanyň maýa goýum gaznasy “Sputnik V” sanjymy maliýeleşdirijisi hökmünde Russiýanyň Gamaleýa ylmy-barlag instituty tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymyny “Landsteiner Scientific” derman kärhanasy bilen 32 million dozasyny Meksika döwletine bermek barada şertnama gol çekişdi. Beriljek bu möçber Meksika döwletiniň ilatynyň 25% göterimini pandemiýadan halas edip boljakdygyny mälim edildi.

Rus sanjymyna gyzyklanma bildiren we satyn almak babatda başlangyç bilen çykyş eden ilkinji ýurt Belarus Respublikasy bolupdy.

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 11-nji awgustynda Russiýa dünýäde ilkinji bolup, täze görnüşli koronawirusyň sanjymyny hasaba aldy we oňy “Sputnik V” diýip atlandyrdy. Bu sanjymyň kliniki barlaglarynyň 3-nji tapgyryna 9-njy sentýabrda girişildi. Bu tapgyra ähli ýaş toparlaryndan meýletinçileriň 40 müňden gowragynyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Barlygyňda baýdyryn

(Oýlanma) Käbir zatlar ynsana tebigy taýdan berilýär. Ony ret etmek ýa kabul etmek onuň şahsy islegine bagly bolmaýar. Şol tebigylygy üýtgetmek-de, ýerini çalyşmak-da mümkin däl....

Türkmenistan owganara gepleşiklerine gatnaşdy

Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkara guramalaryň hem-de “Talyban” hereketiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda owganara gepleşikleri başlandy. Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň...

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­ginden möhüm bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­sy esa­syn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar we bi­na­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bek­re­we şä­her­çe­sin­de 5...

Iň garry begemot 55 ýaşady

Tailandyň Çonburi şäherindäki haýwanat bagynyň iň «ýaşuly» agzalarynyň biri bolan Me Mali lakamly begemot ýakynda 55 ýaş ýubileýini «belledi». Haýwanat bagynyň gözegçileri onuň üçin tropik...