28/01/2021 21:26
Home PEÝDALY MASLAHAT

PEÝDALY MASLAHAT

Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde sebitleýin maslahaty geçirildi....

Migrasiýa gullugy hakynda Kanun: Üýtgetmeler we Goşmaçalar

Türkmenistanyň “Migrasiýa gullugy hakynda” Kanunyna  üýtgetmeler we goşmaçalar  girizildi.  2009-nji ýylyň 21-nji noýabrynda kabul edilen “Migrasiýa gullugy hakynda”  Türkmenistanyň Kanuny  täze kabul edilen “Migrasiýa...

Fiziki we ýuridik şahslary salgyt töleýjiler hökmünde hasaba goýmak

Fiziki we ýuridik şahslary salgyt töleýjiler hökmünde hasaba goýmakboýunça Gözükdiriji tassyklanyldy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda çykaran 321-Ö belgili buýrugy...

Köpçülikleýin suwa düşmeklik: Dynç alýan adamlaryň janyny we saglygyny goramak

Türkmenistanyň çäginde köpçülikleýin suwa düşmeklik üçin niýetlenen ýerlerde jemgyýetçilik tertip-düzgünini, dynç alýan adamlaryň janyny we saglygyny goramaklygyň Düzgünlerini tassyklandy. Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň 2020-nji...

Hususy kärhana/hojalyk jemgyýeti –gaýtadan bellige almak

Hukuk salgysy, esaslyk maýasy, pasport maglumatlary we beýleki üýtgetmeler üçin hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini gaýtadan bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris. ...

Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlaryny bermegiň Tertibi

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlaryny bermegiň Tertibi tassyklanyldy. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda çykaran 507-Ö belgili buýrugy...

Daşary ýurtlardan ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri

Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 213-214-nji maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň gümrük çägine wagtlaýyn getirilýän (getirilen) ulag serişdelerine ygtybarly gümrük gözegçiligini guramak hem-de ol ulag serişdelerini gümrük taýdan...

Daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlarynyň iş bilen üpjünçiligi

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklary üçin daşary ýurtlarda taýýarlanmagy zerur hasaplanylýan hünärler boýunça daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlaryny iş bilen üpjün etmek, olaryň Sargytçy edara bilen ...

Biometrik pasport almak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web saýtynda pasport almak we çalyşmak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy ýerleşdirildi.  Täze nusganyň ýerleşdirilen linkinde Migrasiýa ulgamynda hereket edýän...

Gurluşygy tamamlanan binalary kabul etmek: Üýtgetmeler

Gurluşyk pudagynda giňden ullanylýan we gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmekde esasy hukuk namalarynyň biri bolan “Gurluşygy tamamlanan binalary we desgalary kabul etmeklik....

Kärhanalarda Esaslandyryjylaryň üýtgemegi

Hususy eýeçilikdäki Kärhanalarda esaslandyryjylaryň üýtgemegi iş tejribesinde giňden ullanylýan ýagdaý bolmasa hem kätelerine dürli sebäplerden durmuşa geçirilýän ýagdaýdyr. Şol sebäpli hususy kärhanalarda we hojalyk...

Türkiýedäki Türkmenistanlylar üçin HES kodu nireden alynýar?

Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan we dürli sebäpler bilen Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar üçin HES kodu diýlip bilinýän Hayat Eve Sığar (Durmuş Öýe Sygar) koduny...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...