JEMGYÝET

“Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär

Saýtymyzyň “Peýdaly Maslahat” sahypasy hereket edip başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has peýdaly maglumatlary  ýetirmek maksady bilen “Peýdaly Maslahat” sahypasyny herekete girizdi. Bu sahypamyzda, kanunçylyga we ýerli we halkara kadalara degişli maglumatlar bilen bir hatarda, bir okyjynyň durmuşynyň haýsyda bolsa bir döwründe özüne gerek bolup biläýjek  maglumatlar aňsat we elýeterli tapyp-okap bolar ýaly üpjün ediler. Şonda, Türkmenistanyň Adalat ministrligi we beýleki döwlet edaralarynyň resmi sahypalaryndaky maglumatlar çeşme görkezmek bilen saýtymyza gysga habarlar görnüşinde ýerleşdiriler. Bellemeli zat, şol maglumatlar haýsyda bolsa bir döwlet edarasynyň saýtyndan alynanda, alynan we saýtymyza ýerleşdirilen günündäki hukuk güýjini saklaýandygyny nygtamak gerek. Sebäbi, esasan hem hukuk ulgamyna degişli maglumatlary ullanmak isläniňizde Siziň ullanýan döwrüňize çenli kanunçylygyň üýtgäp biljekdigini hasaba alyp, şol ulgamyň hünärmenlerine hem maslahatlaşmagyňyzy maslahat berýäris.

“Peýdaly Maslahat” sahypasy, diňe döwlet edaralaryň saýtyna ýerleşdirilen “peýdaly maslahatlary” özünde jemlemän, eýsem, Siz bu sahypamyzda öz döredijilik  işgärlerimiziň taýýarlan daşary ýurtda bilim almak, migrasiýa, täjirçilik ýaly mowzuklara  degişli “maslahatlaryny” hem okap bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi