No menu items!
21/09/2020 0:48
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR 6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Çaganyň 6 aýy dolandan soň, ol has köpräk hereketler edip başlaýar. Oňa witaminler we minerallar öňküsinden köp gerek bolýar. Bu ýaşlarda diňe suwuk iýmit ýeterlikli bolmaýar. Oňa has goýurak iýmitleri — goşmaça naharlary berip başlamaly döwri gelýär. Ony çaganyň bedenine agram salmasyz ýagdaýda alyp barmaklyk wajypdyr. Adatça goşmaça naharlar süytli ýarmalardan ýa-da gök önümlerden taýýarlanan pýurelerden berilip başlanýar diýlip  Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  aýdylýar.

Goşmaça naharlar berilende aşakdaky düzgünleri berjaý etmeli:

  • nahary kem-kemden berip başlamaly (çaý çemçeden berip başlamaly we çaganyň ýagdaýyna görä mukdaryny köpeltmeli);
  • nahar goýy bolmaly (taýýar bolan nahara çemçe haýallyk bilen çümer ýaly goýulykda bolmaly (miwe pýuresi görnüşinde));
  • ýeterlik mukdarda bolmaly (10-15 nahar çemçe);
  • ýeterlik ýygylykda berilmeli (şu ýaşdaky çagalar günüň dowamynda 3 gezek goşmaça nahar almaly).

IÝMITLENDIRMEGIŇ IŇ OŇAT DÜZGÜNI: GÖWÜSDEN EMDIRMEGI DOWAM ETDIRIŇ!

Çaga göwüsden emdirilýän bolsa günüň dowamynda 3 gezek goşmaça nahar bermeli, eger-de göwüsden emdirilmeýän bolsa, onda günüň dowamynda 5 gezek goşmaça nahar bermeli.

BERILÝÄN MASLAHATLAR:

  • Öz wagtynda goşmaça naharlar berip başlanmaly!
  • lýmitlendirmegiň ýygylygyny maslahat berilýän sanyna barynça kem-kemden köpeltmeli! Maslahat berilýän mukdaryny alýança, çagany her gezek naharlanda bir çemçe iýmiti goşmaça bermeli.
  • Çaý bermäň! Suwuklyk hökmünde ene süýdüni, adaty suw ýa-da miwe suwuny ýa-da şiresini ulanmaly.

 

Bulary hem okaň!

Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Liriki oýlanma

Gyz kalby... Sen şeýle bir näzik, şeýle bir eziz. Seniň syrlaryň umman ýaly giňdir. Näme üçin gyz kalby şeýle bir syrly bolýar?  Näme üçin gyzlar...

26 ýyllyk sport rekordy täzelendi

Ýeňil atletika boýunça geçirilen “Göwher Liga” atly ýaryşyň çäklerinde 26 ýyllyk rekord täzelendi. Rim şäherindäki ýaryşda syrykly bökmekde 26 ýyl mundan ozal Sergeý Bubkanyň...

Ýewropa Saglyk Bileleşigi başlangyjy

Ýewropa Bileleşigi 2021-nji ýylda saglygy goraýyş boýunça bütindünýä sammitini Italiýada geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýen habar berdi. Ol...

Dokma önümleriniň täze dükany

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň...