28/01/2021 21:15
Home TELEKEÇILIK

TELEKEÇILIK

Birža täzelikleri: 158 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 158-si baglaşyldy. Şweýsariýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Maltadan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrülýär

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, paýdarlar jemgyýetine öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde...

Halkara bäsleşigiň möhleti uzadyldy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde beýikligi 300 metr bolan binanyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça öň yglan edilen...

Üzüm we üzümçilik barada…

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň ähli pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalyk pudagynda hem dünýä tejribesini ornaşdyrmak, onuň ylmy-önümçilik binýadyny hasda berkitmek babatynda, yzygiderli we toplumlaýyn işler...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdada...

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Hususy telekeçileriň dykgatyna” ady bilen “Türkmenistan” gazetinde bildiriş neşir etdirdi. Onda şeýle diýilýär : Hormatly telekeçiler!  Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň...

Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşi 2020-nji ýyly maslahatlaşdy

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşýan Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen duşuşykda işewürler geňeşi tarapyndan 2020-nji...

Ýurdumyzda oýnawaç öndürýän kärhanalar dörediler

Türkmenistanda pudaklary döwrebaplaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümleriň öndürilişiniň mukdaryny artydyrmak, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän, daşary ýurtlaryň degişli harytlary bilen üstünlikli basleşip...

Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi

2021-nji ýylda Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisini guramak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli edaralary tarapyndan bu ähmiýet berilýän bu serginiň...

COVID-19: amerikaly milliarderleriň baýlygy artdy

Koronawirus (COVID-19) ýokanjynyň dowam edýän döwründe ABŞ-nyň milliarderleri öz baýlyklaryna has-da artdyrdylar. ABŞ-nyň “Americans for Tax Fairness” guramasynyň maglumat bermegine görä, epidemiýa döwründen başlap,...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...