8.9 C
Istanbul
10/08/2020 2:57
Home TELEKEÇILIK

TELEKEÇILIK

«BOSS» ― täze witaminli içgi

Türkmenistanda witaminli içgileri öndürijileriň hataryna telekeçi Meretguly Baýramowyň ýolbaşçylygyndaky hususy kärhana hem goşuldy. «Ak Ýol» söwda belgili kärhana «BOSS» atly täze witaminli içgisini önümçilige...

Türkmenistan mäş eksportuna başlaýar

Ýurdumyzda oba hojalygy önümlerini ösdürip ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Munuň üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.  Üstümizdäki ýylda oba hojalygy öndürijileri üçin ilkinji...

«Täç hil» ― Merkezi Aziýada ilkinji

«Täç hil» hususy kärhanasy Merkezi Aziýada ilkinji bolup gel görnüşli antibakterial serişdesiniň önümçiligini ýola goýdy ― diýip, «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Bakteriýalary ýok etmekde hem-de elleriň derisini...

“Ferrari” indiki möwsüme taýýarlanýar

“Ferrari”, “Mersedesden” wagtlaýynça karz alyp, awtoulagyň täze görnüşini döreder.  Şeýlelikde “Ferrari” häzirki wagtda möwsümiň galan böleginde we 2021-nji ýylda üstünlikli çykyş etmek maksady bilen...

1 günde 10 milliard ýewro gazandy

Jeff Bezos “Amazonyň” paýnamalarynyň köpelmegi bilen bir günde 10 milliard ýewro gazandy. Bezos dünýäniň beýleki baý adamlary bilen deňeşdireniňde, eýýäm ägirt uly aralyk bilen...

Türkmenistanda ýene «Coca-Cola» öndürilýär

Türkmenistanda «Coca-Colanyň» we bu kompaniýanyň beýleki meşhur içgileriniň önümçiligi dikeldildi. Kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi şahamçasy bolan «Türkmenistan Coca-Cola Bottlers» hojalyk jemgyýeti «Coca-Cola Classic», «Coca-Cola Şekersiz», «Fanta Mandarin» we «Sprite» ýaly gazlandyrylan içgileri...

Awtoulag öndürijilerine 8 milliard ýewro maýa goýum

Fransiýa koronawirus pandemiýasy sebäpli satuwda 90 göterim pese gaçandan soň ýurduň awtoulag öndürijilerini halas etmek üçin sekiz milliard ýewro meýilnamasyny durmuşa geçirer. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel...

Dünýäniň öňdebayrjy işewürleri

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 2019-njy ýylyň iň ýokary derejeli dolandyryjylary yglan edildi. “Tesla” we “SpaceX” -iň baş direktory Elon Musk, “Bloomberg” tarapyndan yglan edilen sanawda birinji...

6 aýda 68 milliard dollar girdeji gazandy

2020-nji ýylyň 6 aýynda Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy 68 milliard dollar girdeji gazandy. Kompaniýanyň girdejisi 13,1 göterim artdy. “Huawei”-iň arassa girdejisi 9,2 göterime deň boldy. “Huawei”-iň...

«Ýeňşiň» köýneklerini onlaýn satyn alyň!

Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli...

Google : “Sanly Hindistan” üçin 10 milliard dollar

Öňümizdäki 5-7 ýylda “Google” kompaniýasy Hindistanda sanly ulgamy ornaşdyrmaga kömek etmek üçin 10 milliard dollar maýa goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada “Alphabet Inc.” Kompaniýasynyň ýerine...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

Türkmenistanyň Prezidenti BSSG Baş direktory bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

Zähmet rugsadyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti bugün Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesus bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirdi. Duşuşykda Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 pandemiýasyna...