22/10/2020 9:07
Home TELEKEÇILIK

TELEKEÇILIK

Gurluşyk Kadalary : Üzňelik we bezeg örtükleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Üzňelik we bezeg örtükleritly TGK 3.04.04-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary kabul edildi. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji...

Telekeçiler Türkmenistana «John Deere» tehnikalaryny getirýärler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 107-siniň buýurmalary boýunça jemi 785 tehnika, şol sanda 287 traktor, 48 kombaýn, 450 enjam getiriler. Deslapky tapgyrda «John Deere»...

“Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden halkara bäsleşik

Türkmenistanyň “Türkmenturba” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti himiýa önümleri we kömekçi materiallary satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan etdi.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan  30 günüň...

“Tatneft” kompaniýasynyň şahamçasyndan bäsleşik

Tatarystanyň “Tatneft” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa we hasaplaýjy tehnikalar, öý himiki serişdeleri hem-de gurluşyk materiallaryny satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

“Volkswagen” -den 15 milliard ýewro

Awtoulag öndürijileriniň arasyndaky ägirtleriň biri bolan “Volkswagen” Hytaýda elektrik ulagy öndürmek üçin 15 milliard ýewro maýa goýmaga taýynlanýar. Öňümizdäki 5 ýylda Hytaýda kompaniýa tarapyndan...

Ýylda 5,5 million elektrik ulagy satmagy meýilleşdirýär

“Toyota” 2025-nji ýyla çenli ýyllyk elektrik ulagynyň satuwynyň 5,5 milliona ýetmegine garaşýandygyny mälim etdi. Elektrikli awtoulaglarynyň soňky döwürde meşhurlygynyň artmagy bilen köp öndürijiler bu...

«Toyota» Türkiýäniň ikinji uly eksportçysy boldy

“Toyota” Türkiýe eksportçylary ýygnagy tarapyndan amala aşyrylan Türkiýäniň ilkinji 1000 eksporty barlagynda eksportçy hökmünde ikinji orny eýeläp, baýraga mynasyp boldy. Türkiýede işleýän Ýaponiýanyň awtoulag...

TNGIZT-den A-98 marka benzin üçin halkara bäsleşik

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy A-98 marka benziniň satyn alynmagyna degişli halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.   Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabryndan 20 günüň dowamynda...

“Tesla”-nyň 50 milliard dollarlyk ýitgisi

“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Elon Musk, elektrik awtonom awtoulaglaryň bahasyny takmynan 25 müň dollar arzanlatmak üçin batareýalary ulanmagyň 3 ýyl bolandygyny yglan edeninden soň, kompaniýanyň...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

Mis simleriň önümçiligi ýola goýular

«Türkmen ýyldyzy» hususy kärhanasy ýakyn geljekde elektrik gurluşlary üçin mis simleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Mis sim­le­riň gar­şy­ly­gy al­ýu­mi­niň­kä...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...