8.9 C
Istanbul
29/05/2020 5:07
Home TELEKEÇILIK

TELEKEÇILIK

BMG: Global ykdysadyýet 3,2 göterim peseler

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) çaklamalaryna görä, täze görnüşli koronawirus (COVID-19) ýokanjy sebäpli dünýä ykdysadyýetiniň şu ýyl 3,2 göterim pese gaçjakdygy mälim edildi. BMG-niň 2020-nji ikinji...

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine täze ýolbaşçy

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň umumy ýygnagy geçirildi. Onda ýurdumyzda hususy işewürligi mundan beýläk-de ösdürmegiň häzirki wagtdaky meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Umumy ýygnakda şeýle hem...

«Dell» kompaniýasyndan täze kompýuterler

«Dell» kompaniýasy netbuk kompýuterleriniň täze neslini alyjylara hödürleýär. Olar Dell «XPS 15 9500» we «XPS 17 9700» ady bilen müşderilere ýetiriler. Döwrebap bu kompýuterler...

Uçýan ulaglaryň ýaryşy

2020-nji ýylyñ ikinji ýarymynda dünýäde ilkinji gezek uçýan ulaglaryň ýaryşy geçiriler. Geçen ýyl “Alauda” kompaniýasy “Airspeed” atly ilkinji ulagyny hödürledi. Bu uçýan elektroulag awtoulag...

«Apple» dükanlary gaýtadan açylýar

«Apple» kompaniýasynyň ABŞ-daky bölek satuw dükanlary mart aýynyň ortalarynda dünýädäki käbir sebäplere görä ýapylypdyr. Emma  indiki hepde kompaniýanyň käbir dükanlaryny açyp başlar. Kompaniýanyň wekili...

Teslanyň Fremont zawody gaýtadan açylar

Dünýäniň iň öňdebaryjy Tesla ulag kompaniýasy özüniň Fremont zawodyny gaýtadan işe başlatmagy meýilleşdiýär. Bu zawodyň işgärleriniň 30 göterimi 8-nji maýda işe başlar. Kompaniýanyň bu...

Disneýiň girdejisi birinji çärýekde azaldy

ABŞ-da ýerleşýän “Walt Disney” kompaniýasynyň ýylyň ilkinji üç aýynda girdejisi 1,4 milliard dollar  ýagny, 37 göterim azaldy. “Walt Disneýiň” girdejisi ýylyň ilkinji aýlarynda 2,4 milliard...

«Lamborghini»-niň täze ulagy

Italiýanyň sport awtoulaglaryny öndürýän «Lamborghini» kompaniýasy “Huracan” superkarynyň täze görnüşini hödürledi. Ol “Huracan RWD Spyder” diýlip atlandyryldy. Awtoulagyň agramy 1509 kilograma deň bolup, superulagyň bezeginde...

“Air France” kompaniýasyna 7 milliard ýewrolyk goldaw

Ýewropa Komissiýasy “Air France” awiakompaniýasyna goldaw bermäge rugsat berdi. Şeýlelikde bu awiakompaniýa Fransiýanyň hökümetinden 7 milliard ýewro maliýe kömegi alar. Bu maliýe kömegi koronawirus...

«Tesla» kompaniýasy Kaliforniýadaky işgärleri zawoda yzyna çagyrylar

«Bloomberg News» habar gullugynyň habar bermegine görä, «Tesla»  kompaniýasy 29-njy aprelde Kaliforniýanyň Fremont şäherindäki gurnama zawodyna käbir işgärlerini yzyna çagyrmagy meýilleşdirýär. Zawod ýolbaşçylary Fremont zawodynyň...

“Samsung” kompaniýasy telefonlarda täze kameranyň üstünde işleýär

“Samsung” kompaniýasy geljekde öndürjek telefonlarynda täze selfi kamerasynyň döredilmegine garaşylýar. Ol akylly telefonlarynda ýokarysyndan açylýan kamerany döretmegi maksat edinýär. Bu esasan hem kompaniýanyň «Galaxy...

40 ýaşdan soñra telekeçilik ýoluna başlap, uly üstünlik gazanan adamlar

Biz sizi 40 ýaşdan soñra millioner we milliarder bolýan adamlar bilen tanyşdyrmak isleýäris. Bu diýmek hiç haçan söýýän käriñ bilen meşgullanmak giç däldir. 1. Reý...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Türkmenistanyň Bilim ministirligine daşary ýurt döwletlrinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary ykrar etdirmek ýa-da Ykrar şahadatnamasyny almak üçin raýatyň özi raýat...

Oraza baýramy sebäpli dynç güni

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda 24 Maý 2020 senesindäki Oraza baýramy dynç güne deň gelýänligi sebäpli, 24 Maý 2020 senesindäki dynç güni  25...

32 ýyldan soňra ogluny tapdy

Hytaýda 1988-nji ýylda 2 ýaşynda wagty ogurlanyp, başga bir maşgala satylan oglan 32 ýyldan soňra öz ejesine gowuşdy. Mao Ýin atly ýaş oglan 32 ýyl...