No menu items!
21/09/2020 1:19
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

Häzir  Milli ene süýdi bilen iýmitlendirmek hepdeligi (1-7 Sentýabr) dowam edýär.  Şu nukdaýnazardan  Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan)  bular barada berilýän maglumatlary Size ýetirýäris. Şeýle hem 0-6 aýlyk döwürde çagany dogry iýmetlendirmegiň kadalaryny saýtymyza ýerleşdirýäris.

Ene süydi – esasanam bäbekleriň birinji aýlarynda in gowy iýmit bolup durýar. Çaganyň dogry ösüp ulalmagy we onuň saglygyny gorap saklamak üçin ene süydi düzüminde gerekli bolan ähli maddalary saklaýar, ol çagany bedeninde ýeňil siňýär we özleşýär. Diňe ene süýdüniň düzüminde çagany dürli kesellerden, şol sanda ýiti respirator, iç geçme we birnäçe beýleki ýokançlyklardan gorap saklaýan faktorlar bar. Göwüsden emdiriş pursadynyň öz aýratyn täsiri bolýar, onda hiç bir zat bilen deňeşip bilmejek ene bilen çaganyň çuňňur mähirli duýgularynyň jebisligi bolup geçyär.

0-6 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary:

  • Göwüsden emdirilýän sagdyn bäbege 6 aýlyga çenli hiç hili goşmaça iýmitler we suw (şol sanda çaý) bermeli däl. Hat-da howanyň yssy wagtlarynda hem, ene süýdi çaganyň suwuklyklara bolan talabyny doly kanagatlandyrýar.
  • Çaga bilen dowamly we ýygyrak aragatnaşykda bolmaga çalyşyň, mysal üçin köpräk eliňize alyň we gujagyňyzda saklaň!
  • Çaganyň talabyna görä göwüsden emdiriň, günüň dowamynda 10-12 gezekden seýrek bolmasyn, gijelerine hem 1-2 gezek emdirmeklik onuň içine girýär.

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Ýurdumyzda ýeke esaslandyryjyly kärhana-hususy kärhana açmak isleýänler üçin saýtymyza bu kärhanany bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýerleşdirýäris. Bellenen nusgada arza (bellige almak üçin) ...

Güýz bilen söhbet…(Şahyrana oýlanma)

Gurbannazar Ezizow:                                                              Birden gök asmana dikildi gözüm.   Ah, ol görnüş! Gözüm nämeler görýär.                                                                    Gül düzüň üstünden düzümde-düzüm,                                                                    Göwnüňi göterip, durnalar barýar...   Durnalar barýar. Misli günlere...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri...

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň üstünlikleriniň sergisi geçirilýär. 2 gün dowam edýän sergide...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwlet Baştutanymyz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy. Milli Liderimiz Şapolat atly bedewi athanadan çykaryp, onuň bilen birsellem gezim etdi. Bu...

Söwda, jemgyýetçilik, hyzmat we sport kärhanalarynyň işiniň çäklendirmeleri uzaldyldy

Türkmenistanda azyk we sarp ediş harytlary dükanlaryndan başga jemgiýetçilik , hyzmat we sport edara we kärhanalarynyň işine wagtlaýyn çäklendirmeler şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli...

Germaniýadan 375 million ýewro goldaw

Germaniýanyň Maýns şäherindäki “BioNTech” kompaniýasynyň koronawirus sanjymyny kämilleşdirmek hem-de kompaniýany goldamak maksady bilen Germaniýanyň hökümeti 375 million ýewro pul goldawyny berjekdigini habar berdi. Kompaniýanyň Hytaýda...

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasyny paýdarlar jemgyýetine öwürmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda geçirilýän işler baradaky hasabat Ministrler Kabinetiniň mejlisinde garaldy. Döwlet biržasynyň işini...