20/10/2020 22:33
Home DURMUŞ Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu syýasata laýyklykda, 1-7-nji sentýabr aralygynda asylly däbe öwrülen Milli ene süýdi hepdeligi geçirilýär. Bu hepdelik çagalaryň saglygynyň berkidilmeginiň bähbidine ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goldamaga we wagyz etmäge gönükdirilendir. Bu barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi “Türkmenistan” gazetinde habarnama ýaýratdy.

Şoňa görä, hepdeligiň dowamynda ene süýdüniň peýdasy barada giň jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, maglumat bermek-düşündiriş işleri guralýar. Şunuň bilen baglylykda, sentýabr aýynyň birinji on günlüginiň dowamynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde telefon boýunça hünärmenleriň maslahatlary guralýar.

Kiçi ýaşly çagalary ene süýdi bilen iýmitlendirmek meseleleri boýunça sagat 10:00 — 17:00 aralygynda  şu telefon belgileri: 36-82-01; 36-82-04, (11-42; 10-75 içerki telefon belgileri) arkaly ene-atalary gyzyklandyrýan sowallary berip bolar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň sanawynda ýurtlaryň orny

Dünýäniň 93 ýurdunyň 1500-den gowrak uniwersitetleriniň “okatmak, ylmy-barlag we halkara dünýägaraýyş” ýaly ugurlar boýunça sanawy taýýarlandy. “Times Higher Education” edarasynyň dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň...

Zebra pirogy

Taýýarlamak üçin gerek önümler: 1 ýumurtga 1 bulgur şeker 1 bulgur gatyk 1 bulgur un 1 çaý çemçesi wanilin 1 çaý çemçesi gabartma tozy ...

NASA Aýda 4G tehnologiýasyny gurar

“NASA” we “Nokia” kompaniýasy bilelikde Aýda 2028-nji ýyla çenli 4G tehnologiýasyny işlemäge gönükdirilen taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Amerikan Aerokosmos Guramasy (NASA) we “Nokia” tehnologiýa kompaniýasy...

Welosiped önümçiliginiň öňdebaryjysy kim?

Ýewropada howanyň üýtgemegine garşy göreşde awtoulag önümçiliginde elektrikli ulaglara has köp ähmiýet berilýän bolsa, welosiped önümçiligi hem ähmiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ýewropa Bileleşiginde welosiped önümçiliginde...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi bu üstünligiň gözbaşy

Söýgi bu-tebigy, ruhy meýilli adamlary ýakynlaşdyrýan we baglanyşdyrýan işjeň güýçdir. Bu duýgy ynam, dostluk, baglanyşyk, duýgudaşlyk we rehimdarlyk ýaly duýgylar ýaly möhüm rol oýnaýar....

        Bagtyň güneşi  

                                               ...

Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki 37-nji mekdebiň üçünji synp okuwçylary Bilim ministrligi we ÝUNISEF tarapyndan El ýuwmagyň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen interaktiw sapakda: "Günde bäş gezek...

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we...