No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 10:51
No menu items!
Home DURMUŞ ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasy ilaty dürli ýokançlardan goramak üçin ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Bu gatnaşyklaryň netijesinde milli telewideniýede çagalar üçin wideoşekiller döredildi. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky Wekilhanasy we BSGG-niň Ýurt edarasy tarapyndan geçirilen onlaýn brifingde aýdyldy.

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçirilen brifingde hem nygtalyşy ýaly, bu wideoşekiller ilaty maglumatlar bilen doly üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir.

Olarda düşündiriş-oýun görnüşinde şahsy arassaçylygyň, sagdyn durmuş kadalarynyň wajyplygy, özüňi alyp barmagyň medeniýeti we beýlekiler barada gürrüň berilýär. Şeýle habarlar multifilmlerde hem görkeziler. Häzirki wagtda olar ýaýlyma taýýarlanylýar.    

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Häsiýeti Sowurlar — akylly-başly, gürrüňçil, özüne ynamly, saza üşükli bolýarlar. Gülgüne reňki halaýarlar. Üstünlik getirýän daşy — Zümerret. Güli bolsa, bägül hasaplanylýar. Sowurlar zähmetsöýer adamlar....

Balkan welaýatynda giriş synaglary möwsümi

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde hem ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin...

“Porto” kubogy gazandy

Portugaliýa kubogynyň finalynda “Porto” topary “Benfikany” 2-1 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň 38-nji minutynda “Porto” toparynyň futbolçysy Luis Diaz gyzyl petek oýundna çykaryldy. Bir oýunçy kem...

Internetiň Tizligini barlamak üçin

Türkmentelekom  EAK ulanýan internetimiziň tizligini barlamak mümkinçiligini berýär. Siz bu edaranyň https://telecom.tm saýtyna girip degişli bölümiň üsti bilen ýa-da aşakda berlen linke girmek bilen...