22/10/2020 7:59
Home DURMUŞ ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasy ilaty dürli ýokançlardan goramak üçin ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Bu gatnaşyklaryň netijesinde milli telewideniýede çagalar üçin wideoşekiller döredildi. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky Wekilhanasy we BSGG-niň Ýurt edarasy tarapyndan geçirilen onlaýn brifingde aýdyldy.

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçirilen brifingde hem nygtalyşy ýaly, bu wideoşekiller ilaty maglumatlar bilen doly üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir.

Olarda düşündiriş-oýun görnüşinde şahsy arassaçylygyň, sagdyn durmuş kadalarynyň wajyplygy, özüňi alyp barmagyň medeniýeti we beýlekiler barada gürrüň berilýär. Şeýle habarlar multifilmlerde hem görkeziler. Häzirki wagtda olar ýaýlyma taýýarlanylýar.    

 

Okap bilersiňiz  Türkmen döwlet maliýe instituty

IŇ TÄZE HABARLAR

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris.
Okap bilersiňiz  FIFA guramasy kömek gaznasyny döreder
Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döredijilikli Balyklar kimler

Umumy häsiýetnama Balyk (Hut 16.02 — 20.03) döredijilikli, duýgur ýyldyzdyr. Halaýan reňki аçyk mawydyr, şeýle-de balyklar deňiz tolkunynyň reňkine çalymdaş öwüşginleri hem halaýarlar. Söýgüli güli...

ÝB-MA-Owganystan formatynda hyzmatdaşlyk

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň Daşary syýasat gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidiň derejesinde ÝB-MA-Owganystan formatyndaky...

Gizlin söýgi

Ýaş maşgalada ikinji perzent gyz bäbejik dünýä indi. Olaryň ilkinji perzendi Resuljyk dört ýaşyna gadam basypdy.  Bu garaşylýan bäbejik maşgalanyň şatlygyny goşalandyrdy. Türkmenlerde bäbejige...

Bütindünýä statistika güni

Bütindünýä statistika güni Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika geňeşiniň ýolbaşçylygyndaky global hyzmatdaşlyk çäresidir. BMG-niň Ykdysady meseleler boýunça Statistika departamentiniň we möhüm habarlary kesgitleýän web sahypasy...