8.9 C
Istanbul
05/04/2020 6:22
Home ATAWATAN ESERLERİ

ATAWATAN ESERLERİ

Türkiýedäki türkmen talyplary üçin döredijilik bäsleşigi: Kitap Okamagyň Peýdalary

Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli   “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik...

“Ata Watan Eserleri” Bäsleşiginiň Ýeňijileri Belli Boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň netijeleri mälim boldy. 2020-nji ýylyň...

Baýraklar Size Garaşýar: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi 2020-nji ýylyň 30-njy Martynda sagat...

Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan yglan edilen we şu wagt okyjylar tarapyndan baha berilýän “Üstünlik gazanmagyň ýollary” döredijilik bäsleşigine hödürlenen jemi 108...

Nädip üstünlik gazanmaly

Ilki bilen, indiki bäş ýylda nirede boljagyňyzy göz öňüne getiriň. Çagalar bagynda mugallym bolup yaş çagalara edep terbiýe berip durarsyn ýa-da öz yurdyn we dünýä...

Kämil ynsan sypaty

Geçen asyryň ellinji ýyllarynda arap ýarymadasyndaky çuň gum gatlaklarynda gazuw-agtaryş işleri geçirilip ol ýerde bir enaýy we kiçijik heýkel tapylýar. Ol heýkel düýe guşuň...

Üstünligiň syry

Içerki niýet näme? Niýet, hereket etmäge taýynlyk we tutanýerlilikdir. Içerki isleg, aňdan däl-de, ruhdan gelýär diýmekdir. Ýürek duýgulary dolandyrýar, logika sebäp bolýar. Duýgular bilen logikanyň...

Dünýäniň iň uly üstünligine

,,Üstünlik näme?’’ diýip sorasaň dürli jogaplary eşidersiň töweregiňdäkilerden. Asla beýlekileriň pikirine ýalňyş diýme, ýaşaýyş dürlülikler bilen gözel. Ynjyk Duýgum, sen eger üstünlik duýgusyny duýmak...

Bitaraplygyň hezzeti – üstünligiň lezzeti

Bitaraplyk – umumadamzat mertebesini şöhratlandyrýan üstünligiň durmuşy hezzetini ajaýyp höziri bilen müdimilik dowamata öwürmeklik üçin, ykbal ýazgydynyň ynsan kysmatyna ýazan özboluşly bir datly lezzetidir....

Üstünlige ÿetmek üçin…

Nädip üstünlikli-kämil adam bolmaly? Bu soragy özümize bermedigimiz ýok bolsa gerek. Aslynda üstünlik näme? Muny öz düşünjäm boýunça düşündirjek bolaýyn. Üstünlik-bu siziñ ajaýyp pikirleriñiziñ durmuša...

Üstünliklerdäki syrly ýollar

Üstünlik bu hemmämiziñ bilşimiz ýaly öz öñüñde goýan maksadyña ýetmekdir,ýöne bu hemişe şeýlemika?! Bilşimiz ýaly,üstünlige eliñi jübiñe sokup ýetip bolmaýar, onuñ üçin hökman eliñ...

Üstünlige meniň garaýşym…..

Üstünlige ýetmeklik hakyndaky isleg her bir adamda bar diýip hasap edýärin. Еger ynsan ilkinji üstünligi öz-özünde gazansa, pikir edilişi ýaly oňa ýetmek kyn däl...   ...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?