24/01/2021 23:36
Home ATAWATAN ESERLERİ

ATAWATAN ESERLERİ

Döredijilik bäsleşigimiziň ýeňijileri 17-nji dekabrda yglan ediler

Hemmämize mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edipdi. Baky...

Ilkinji 25 eser: Bäsleşik dowam edýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileriniň mälim edilmegine ýene-de sanlyja gün...

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki...

Söýgi hakda meň pikirim

Dünýä döräp modadan gaçmaýan, aktuallygyny hiç wagt ýitirmän gelýän ýeke-täk zat söýgüdir. Orta asyrda-da şu günem söýgi yşgyna düşüp, bütin bir ömür bilelikde ömür...

Garaşmak

Şeýle seredeniňde ýönekeýje söz ýaly welin, meniň ýüregime girip görseňiz, bu beýle däl. Garaşmak onda-da intizar ýola dikip garaşmagyň nähili hupbatynyň bardygyny, siz bir...

Watana bolan söýgi mukaddesdir

Watan diýmek näme? Megerem bu soraga her kim özüçe jogap berýändir. Watan diýlende gözümiziň öňünde ilki bilen her bir ýurduň tebigaty, daglary, çölleri, mawy...

Söýgi täsirli derman

Söýgüsiz ýaşaýyş ýokdur. Söýgi babatda durmuşdaky hemme zat hakynda gyzykly, ruhlandyryjy makalalar, hekaýalar, oýlanmalar ýazyp bolar, ýöne men maşgaladaky söýgi hakynda beýan edesim gelýär....

“Söýgi satylmaýar”

Bu durmuşda her bir adam bagtly bolmak isleýär. Şonuň bilen birlikde her bir ata-ene bu ýalançy dünýäni terk etmezden öñ, çagalarynyñ öñündäki jogapkärçiliklerini ýerine...

     “Söýgi- durmuşyň özeni”

Söýgi-bu adamyň iň ýakyn,çuň duýgylarynyň biri. Köptaraply we güýçli,kähalatlarda adamyň aklynyň we ýüreginiň dyngysyz jedeli. Mertleri, gahrymanlary, gayduwsyz adamlary ejizlendirýän we tersine, ejiz adamlary...

“Leýlisaç barada rowaýat” – bagtdan gurlan ymarat

(Oýlanma) Ala gözli, galam gaşly, sadap dişli, söwer ýaryma,dünýe baryma gowşurany üçin bu gün meniň Gudraty güýçli Alla alkyşym çäksiz. Şol günler meniň üstümden geçmejek...

Ene söýgüsi

Soranmyş bir ene şahyra bakyp: «Dünýäniň durky nä? Aýdyp bersene!» Şahyr hem diýenmiş dyzyna çöküp: «Dünýäniň bar durky ene, sen, ene!» Gurbandurdy Gurbansähedow   Eje... Bu jadyly söz, gör, näçe...

Men seniň ädimleriňe garaşdym…

Talyplyk ýyllarymda institutymyzda bir gyzy gowy görýärdim.Onuň ýylgyryşy we bakyşy meni maýyl edýärdi. Her gezek göremde meniň ol gyza bolan söýgüm has-da möwjeýärdi. Onuň...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...