30/10/2020 12:03
Home ATAWATAN ESERLERİ Ene söýgüsi

Ene söýgüsi

Eneler maşgalanyň sütüni, ahlak gözelliginiň nusgasydyr. Häzirki zaman jemgyýetinde eneleriň ornuny, olaryň maşgala ojagyny berkitmek, kämil dünýägaraýyşly sagdyn nesilleri kemala getirmek ýaly hyzmatlary bilen halkymyzyň ruhy-medeni we durmuş-ykdysady ösüşlerine goşýan saldamly goşandy örän ulydyr.

Mähribanlygyň eneler bilen birliginiň asylky manysy olaryň dowamata ynsanlygyň iň asylly ýörelgelerini miras goýmak wezipesini berjaý edýändigindedir. Dünýäniň görki hasaplanýan eneler beýik Allatagallanyň ýaradan iň mukaddes ynsanlarydyr, olar adamzat durmuşynyň diňe bir bezegi bolman, eýsem ony döredijidir. Adamzat üçin eneden mährem, eneden eziz, eneden ýakyn zat ýokdur. Eziz Watan bilen ene ynsanyň iň ýakyn mukaddesligidir.

Enäniň söýgüsi ömrüň dowamynda ýaňlanýan akja aýdymy. Eneler perzent ýetişdirende çaga terbiýesini sallançakdan, şirin hüwdüsinden başlaýarlar. Öz balasynyň bagtly geljegi baradaky arzuwlaryny şirin hüwdülerine siňdirýärler. Çünki bu arzuwlaryň hasyl bolmagynda hüwdüleriň ähmiýetiniň bardygyna berk ynanýarlar. Her adamyň ilkinji sözüniň “eje” sözi bolmagy tötänden däldir.

Enäniň söýgüsi deňeşdirip bolmajak duýgularyň biridir, muny ýönekeý sözler bilen düşündirip bolmaz. Enäniň söýgüsi heniz çagasynyň ýagty dünýä inmezinden öň başlaýandyr. Çagany hiç kim ejesi ýaly söýüp bilmez. Eneler her kimiň dünýäniň iň mähirli, gowy, mylaýym, ýakyn we söýgüli adamsy. Kiçilikden tä ulalýança ýetişdirip kemala getirýär.

“Aglasa ejem aglar, galany ýalan aglar” diýen jümleler hem ýöne ýerden däldir. Ene öz çagasynyň ähli üstünliklerine ýüregi bilen begenjek, kyn gününde goldaw berjek hem-de ýüregi bilen gynanjak we öz balasynyň em-ýomuny tapyp bilýän ýeke-täk adam. Eneler perzendiniň öý-ojakly bolmagyny, agzybir, rahat durmuşda ýaşamagyny arzuw edýän dili senaly mährem ynsanlardyr. Türkmençilikde ene Käbä, ata Kybla deňelýär. Ata-ene balasyny jan-dil bilen ösdürip ýetişdiren adamlardyr. Bu mähribanlary hormatlamakda uly gudrat bardyr. Üns berip görseň, olaryň razylygyny gazanyp ýaşaýan perzent hem durmuşy üstünliklere hemradyr, işleri elmydama ileridir.

Eneler çagasy üçin hiç haçan erbet zat islemeýän we oňa hiç wagt zyýan bermejek, köşeşdirip, goldap, aladasyny edip, ýyly mähir berip bilýän ýeke-täk gudratdyr. Ene balasy üçin islendik zada taýýar bolan mukaddeslikdir. Balasy hassalanaýsa gijelerine kirpigini-kirpigine batyrman başujynda gijäni ukusyz geçiren, kyn ýagdaýlarda ýanynda bolup, begenen wagty begenjine çyn ýürekden şatlanýan mähremligiň beýik nusgasydyr. Galyberse-de, ejeňiziň gujagynda ähli aladalaryňyzy hem meseleleriňizi ýatdan çykarýarsyňyz we özüňizi rahat duýýarsyňyz. Ene söýgüsi hakda tükeniksiz gürleşip we ýazyp bolýar.

Okap bilersiňiz  Aşgabatdaky Aziýa çempionaty noýabra süýşürildi

Enäniň gadyryny we onuň nähili gymmatlydygyny hergiz bilmelidir. Ejäni hemişe söýmeli we oňa üns berip, hemişe aladasyny edip durmaly. Eger-de eneň uzak aralyk bolsa-da, oňa hemişe jaň edip, ýagdaýlaryny sorap dur, sebäbi bu kyn däl.

Özümize ynanmasak hem hemişe bize kim ynanýar? Kim bizi şeýle bir söýýär welin, hatda biziň üçin janyny bermäge-de taýýar? Elbetde bu biziň ejemiz! Galyberse-de, 9 aýlap bizi ýüreginiň astynda göteren hut biziň ejemizdir. Ilkinji ädimlerimizi ädenimizde, ýanymyzda bolup, elimizi tutan arkadaýanjymyzdyr. Iň arassa we iň yhlasly tükeniksiz söýginiň çeşmesi. Enelerimiz iň wepaly we ygtybarly dostlarymyz. Enäniň gadyryny bilmeli. Enelerimiziň durmuş tejribesi köpdür we şonuň üçin uly ýalňyşlyklar etmezlik üçin olaryň maslahatyna gulak asmaly. Ene hiç wagt çagasyna ýamanlyk islemez. Söýgi, hoşniýetlilik, adalat we dogruçyllyk bilen doldurylan bu dünýä täze şahsyýet getirmek üçin sizi dünýä inderdi. Bu dünýädäki her kime bizden bir zat gerek, ýöne enemiz üçin ýylgyryşymyz, jyňňyrdaýan gülki we ýagty gözlerimiz ýeterlikdir. Munuň öwezine hiç zat gerek däl, enäniň söýgüsi çäksizdir.

Okap bilersiňiz  Indi iň gymmat futbol brendi...

Bu dünýäde eneden eziz adam üçin hiç zat ýok. Bütin dünýä şeýledir, diňe bir adamzat jemgyýetinde enäniň söýgüsi bolman, eýsem guşlarda, haýwanlarda we beýleki janly-jandarlarda-da şol söýgüni görýäris. Ene üçin biz hemişe çagalar bolup galarys.

Enäniň söýgüsi çaga dünýä ininden her bir enäniň başdan geçirýän şatlygy, aladasy we bagtydyr. Enäniň söýgüsi goraýar, düşünýär, alada edýär, rahatlyk berýär. Ene kim? Eje biziň topragymyzda ilkinji doglan adam, ilkinji we iň gowy dost, kömekçi, terbiýeçi. Tükeniksiz sanap bileris. Ene bilen baglanyşyk, içerki durmuşyň ilkinji hepdesinden başlap, ahyryna çenli dowam edýär. Eneler çagalaryna uzak wagtlap gaharlanyp bilmeýärler, hemişe hemme zat üçin bagyşlanýar. Kasam etseler-de, bu hiç haçan erbetlikden ýüze çykmaýar we özleri ant içmek islemeýärler, biz köplenç ýalňyşýarys we olar diňe çagalarynyň bagtly bolmagyny isleýärler! Dogry, käwagt enelerem ýalňyşýarlar, ýöne olar üçin bagyşlanýar, çagalar hem uzak wagtlap enelerine gaharlanyp bilmeýärler.

Okap bilersiňiz  Russiýadaky türkmen raýatlary getirildi

Dünýäde çagalaryndan garşylyklaýyn söýgi sowgat berlen eneden has bagtly ene ýok. Enäniň söýgüsi çagasynyň hatyrasyna islendik zada ukyplydyr. Ejeler islendik synagdan geçip bilerler, doly jogapkärçiligi öz üstüne alyp bilerler we hatda çagasynyň hatyrasyna aşa çäre görüp bilerler.

Galyberse-de, eje, bu saňa hemişe düşünýän we sen hakda alada edýän adam. Çagalygymyzdan ejemiziň kimdigine düşünýäris. Hatda heniz bäbejikkäk biziň ilkinji sözümiz enedir, bu tötänleýin däl!

Çagalyk durmuşyň iň gowy wagtydyr. Näme boljakdygy, ilki bilen enä baglydyr. Söýgi enäniň çagasyna bolan aladasynda we oňa berýän mährinde ýüze çykýar.

Durmuşymyzda enelerimiz birinji orny eýeleýär. Meniň üçin bir zat netije bermese-de, ol hemişe meniň bilen buýsanýardy we iň gowusydygymy aýdýardy. Enelerimiziň bize her gün görkezýän söýgüsi üçin minnetdar bolmalydyrys. Enelerimiz elmydama günümiziň nähili geçendigini, haýsy bahalary alandygymyzy, mekdepden soň näme edendigimizi soraýarlar. Kömege mätäç bolsanymyzda hem, enelerimize ýüz tutup biljekdigimi anyk bilýäris, olar bize hemişe kömek edip, bize maslahat berip bilerler. Ene elmydama iki taraplaýyn pikirlenýär – ilki bilen çagasy üçin, soňra özi üçin.

Ene bu dünýäde ilkinji bolup görýän adamdyr. Onuň sesi ilkinji eşidýän sesimizdir. Elleri biziň duýýan ilkinji duýgularymyzdyr. Onuň söýgüsi, başdan geçirýän ilkinji we iň möhüm duýgudyr.

Ýokarda agzalanlaryň hemmesi ene söýgüsiniň ähmiýetini, güýjüni we arassalygyny tassyklaýar. “Enäniň söýgüsi näme?” Diýen soraga jogap beriň. düýbünden mümkin däl. Sebäbi her bir ene öz duýgularynda we garaýyşlarynda özboluşlydyr. Ýöne, elbetde, bu gaty arassa, ýeňil, mylaýym we gurban duýgusy. Hemmeler üçin deň derejede möhüm bolan duýgy.

Enäniň çagasyna bolan söýgüsi gudratlar döredip biler. Şol pursatda hemmeler çagadan ýüz öwürenlerinde, diňe ene ony terk etmeýär we çagasynyň gaýdyp gelmegine hemişe garaşýar we begenýär. Durmuşda enäniň söýgüsiniň çagasy üçin agyr kesellerden bejeriş serişdesi bolup hyzmat eden ýagdaýlaryna köp duşmak bolýar.

Okap bilersiňiz  Russiýadaky türkmen raýatlary getirildi

Enäniň ýüregi perzendindedir hat-da arasy daş-da bolsa kalby ýanyndadyr. Ene- hemişe perzendi üçin ähli zada taýýar emma yzyna hiç bir zat hantama bolmaýan mukaddeslikdir. Onuň razylygyny gazanmak onçakly kyn hem däl, iň bolmanda mähirli ýylgyryp bakmak-da enäni bir pursatlyk bagtly etmek bolýar.

Okap bilersiňiz  Telefon bazarynyň öňdebaryjysy kim?

Bagtyýarlyk döwrümizde ýaş nesillermize eneleri hormatlamakda nusgalyk görelde bolup durýan hormatly Prezidentimiz “Enä tagzym mukaddeslige tagzym” atly kitabynda “Bize her bir sözi mekdep bolan enelerimiz üýtgeşik gudratdyr” diýip belläp geçýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasy ata-baba ýol-ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ruhy gymmatlyklarymyzdan, ugur almak bilen, türkmen döwletiniň kanunçylygyna daýanýar. Eneler maşgala ojagynyň ýylysyny, maşgalanyň abraýyny, jemgyýetiň ahlak binýatlaryny, ynsanperwer ýörelgelerini, däplerini gorap saklapdyrlar we bu tämiz ýörelgäni biziň günlerimize çenli ýetiripdirler.

Ezizmuhammet Gurbangeldiýew, harby talyp.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Okap bilersiňiz  Hytaýda ýürek şekilli teňňe dörediler

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...

Söýgüniň güýji we ölmeýän söýgi

Meniň pikirimçe söýgi -bu adamy synagdan geçirýän iň bir ajaýyp duýgularyň biridir. Ol öwgi aýdymlary aýdylýan we asyrlar boýy her dürli rowaýatlardyr, hekaýalary özünde...

Daşyndan açylmaýan gapy

(hekaýa) “Gyzly öýe kyrk at baglanar”  “Paýhas çeşmesi” Ir döwürlerde bir ýurduň patyşasynyň ýekeje gyz perzendi bolupdyr. Patyşa gyzy üçin bir owadan köşk gurdurypdyr. Ýöne, ol köşküň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Dünýäde sosial mediýa ulanyjylaryň sany artdy

“Global Statshot Digital 2020” statistikasy oktýabr aýynyň hasabatyna görä, dünýädäki internet hem-de sosial mediýa ulanyjylaryň sany kesgitlendi. “TheNextWeb” web saýtynyň hasabatynda, dünýädäki sosial media...

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti kabul edildi

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Maslahata gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar...

Söýgi-durmuşyñ özeni

(Oýlanma) Güller öz ajaýyp ysyny çar ýana ýaýradýar. Şol ajaýyp güller bilen durmuşyma girip geleniň ýadymda. Duýgular juda kän: tolgunmak, şatlanmak, gabanmak, begenç, söýgi… ....