22/10/2020 8:41
Home MEDENIÝET

MEDENIÝET

“Amazon Prime”-dan gorkuly filmleriň sanawy

“Amazon Prime” öz tomaşaçylary üçin  has gowy akym hyzmatlaryndan biridir. Esasanam gorkuly filmi halaýanalr üçin Amazon Prime özüniň gorkuly filmlerini hödürleýär. Ine, olaryň iň...

“Ganly Sport” filmi bilen adygan aktýor: Wan Damm

“Durmuşda iň möhüm zat, üýtgedip bilmeýän zatlaryňyzy kabul etmegi öwrenmekdir” Žan-Klod Wan Damm. Ýaşlyk ýyllary Žan-Klod Kamil Fransua Wan Warenberg – 1960-njy ýylda Brýussel şäheriniň sebitindäki Berkem-Sent-Agat...

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri...

Golliwudyň meşhur zenan aktrisasy

  “Keşplere razy bolanymda, instinktiw hereket edýärin. Duýgurlyk meni hiç haçan aldamaýar. Men gaty impulsly” Juliýa Roberts, aktrisa. “Julia Fiona Roberts”  – 1967-nji ýylyň...

“Cineworld” teatrlaryny ýapmaga taýýarlyk görýär

Dünýädäki ikinji uly kinoteatr zynjyry bolan “Cineworld” Angliýadaky we ABŞ-daky ähli kinoteatrlary wagtlaýyn ýapmakçy bolýar. “Cineworld” ABŞ-daky 536 Regal teatrynda we Angliýadaky 127 “Cineworld” we...

“IMDb”-den oktýabr aýy üçin filmler

Kino we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň hem-de dünýäniň ähli döwürleriniň seriallary barada maglumatlary öz içine alýan “IMDb”, oktýabr aýynda tomaşaçylar bilen...

Saç bejerijisinden dünýä belli ýyldyza öwrülmegi

Bermuda adasynda doglan Lena Heýdi 8 ýaşyndaka Angliýanyň Günbatar Ýorkşir şäheriniň Haddersfild şäherçesine göçüp gelýär. Çagalygyndaky arzuwy saç bejerijisi bolmakdy, emma Angliýanyň teatr okuwynyň...

Ýene bir gezek yza süýşürildi

Koronawirus pandemiýasynyň ýaýran döwründe dünýä derejesinde köp sanly filmleriň görkeziliş seneleri üýtgedildi ýa-da yza süýşürildi.  Netijede, “Bond” seriýanyň 25-nji filmi 2021-nji ýylyň 2-nji apreline...

Gigi Hadid we Zeýn Malik gyzjagazlaryny garşy aldylar

Aýdymçy Zeýn Malik we model Gigi Hadid resmi taýdan eje we kaka boldular. Malik jemgyýetçilik torundaky hasabyndan özüniň gyzjagazy bolandygyny mälim edip, "Biziň sagdyn we...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli...

Iň soňky rolundan pursatlar

Täze filmde Boseman surnaýçy hökmünde “aýdym-saz pudagyndaky talaplaryny paýlaşmagy ýüregine düwüpdi. “Netflix” Çadwik Boseman aradan çykandan soňra onuň iň soňky rolundaky suratlaryny paýlaşdy. 1920-nji ýyllarda...

Bir ýylda iki albom

Günorta Koreýanyň pop topary BTS 2020-nji ýyldyň noýabr aýynda täze albom çykarar. Toparyň “BigHit Entertainment” dolandyryş gullugynyň “Twitter” jemgyýetçilik torundan habar berlişi ýaly, “BE”-niň 20-nji...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Alçy gopan aşyk

(oýlanma) Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Ene – iň eziz barlyk

Panylaryň  arasynda  iň  eziz  barlyk  enedir.  Ol  ýer  ýüzünde gezýärkä, başy göge dirär, “Jennet bolsa, aýagynyň aşagyndadyr”.Aýagynyň  tozy  göze  sürme  deý,  oňa  sürtülen  ýüz ...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Söýgi bilen ýetilen sepgit

Merjen  bir öýüň lälijek, akyllyja gyzydy. Eje-kakasynyň söýgüsi onuň üçin mukaddesdi. Ol şonuň üçin özüni diýseň bagtly hasaplaýardy. Mekdepde göreldeli okap, buýrulan işi birkemsiz...