8.9 C
Istanbul
29/05/2020 4:20
Home MEDENIÝET

MEDENIÝET

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde...

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 22-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Taryhy mekanyň gadymy pullary

Türkmenistanyň çäklerinde resmi taýdan hasaba alnan ilkinji pul hazynasy 1887-nji ýylda Merw oazisiniň Talhatanbaba obasynda ýap gazylýan wagtynda tapylypdyr. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip...

107 ýyllyk däp üýtgedildi

107 ýyllyk iňlis däbi bolan “Çelsi gül ýarmarkasy” şu ýyl koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli ýarmarkanyň taryhynda ilkinji gezek onlaýn ýagdaýda geçirildi. Her ýyl bu ýarmarka...

Iň ajaýyp aýdymlaryň sanawy

“Ýewrowidenýa” aýdym-saz şüweleňiniň taryhynda iñ ajaýyp aýdymlarynyň sanawy mälim edildi. Aýdymlaryň arasynda iň gowusyny hem-de ajaýybyny saýlamak üçin ses beren tomaşaçylaryñ aglaba bölegi “BBC”...

Oskaryň taryhynda ilkinji gezek

Dünýä sungatynda we medeniýetinde iň abraýly baýraklarynyň biri bolan Oskar baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň dört aý yza süýşürilmegine garaşylýar. Bu baýrak şu gezek 93-nji gezek...

Kosmosda film düşüriler

Dünýä belli aktýor Tom Kruz NASA-nyň kosmosda düşürjek ilkinji filminde keşp janlandyrar. Häzirki wagtda bu film barada doly maglumat berilmeýär. Emma NASA-nyň utgaşdyryjysynyň habar...

Lady Gaganyň nobatdaky albomy

Zehinli amerikan aýdymçysy Lady Gaga täze 6-njy albomyny 29-njy maýda diňleýijilere ýetirjekdigini habar berdi. Ol täze döreden albomunyň hem diňleýjiler tarapyndan oňat garşylanmagyna garaşylýar....

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup...

25-nji maýda «Şowhunly konsert» geçiriler 

Şu ýylyň 25-nji maýynda sagat 19:00-da Türkmenistan kinokonsert merkezinde «Şowhunly konsert» geçirilýär. Aşgabat gününiň hem-de mekdep okuwçylarynyň iň soňky jaň dabarasy güni geçiriljek bu...

Golliwudyň meşhur ýyldyzlary Türkiýe Respublikasyna geler

Golliwudyň dünýä belli artistleri «X-The END Time» atly filmiň birnäçe böleklerini düşürmäge Türkiýe Respublikasyna geler. “The Lord of the Rings” filminiň baş gahrymany Eliýas...

«Tribeca» film festiwalynyň ýeňijileri yglan edildi

«Tribeca» film festiwalynyň jemi jemlenip, ýeňijileri onlaýn arkaly yglan edildi. Oňa gatnaşan filmler esasan hem üç ugur boýunça bäsleşdiler. Olaryň içinde eminler tarapyndan iň...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

Türkmenistanyň Bilim ministirligine daşary ýurt döwletlrinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary ykrar etdirmek ýa-da Ykrar şahadatnamasyny almak üçin raýatyň özi raýat...

Oraza baýramy sebäpli dynç güni

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda 24 Maý 2020 senesindäki Oraza baýramy dynç güne deň gelýänligi sebäpli, 24 Maý 2020 senesindäki dynç güni  25...

32 ýyldan soňra ogluny tapdy

Hytaýda 1988-nji ýylda 2 ýaşynda wagty ogurlanyp, başga bir maşgala satylan oglan 32 ýyldan soňra öz ejesine gowuşdy. Mao Ýin atly ýaş oglan 32 ýyl...