28/01/2021 20:28
Home MEDENIÝET

MEDENIÝET

Seljuk döwrüniň nagyşlarynyň halkara bäsleşigi

Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleri - Alaaddin Keykubat uniwersiteti we Ýakyn Gündogar uniwersiteti, Alanýanyň basylyp almagyň 800 ýyllygy mynasybetli “Seljuk döwrüniň keramiki plitalar” atly halkara...

Täze filmlere garaşylýar

Amerikanyň “Warner Bros” kinokompaniýasy 2021-nji ýylda görkezilmegi meýilleşdirilýän 17 sany filminiň böleklerini özüniň “YouTube” ýaýlymynda ýerleşdiripdir. Olar: “Dýuna”, “Janyna kast ediş topary”, “Matrisa 4”,...

Kino we konsert pudagy ýitgi çekýär

Koronowirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine maddy täsiri dowam edýär. Bilermenler bu täsiriň keseliň çäresi doly tapylyp, ol dep edilenden soň hem aradan aýrylmajakdygy baradaky pikirde. Dünýä...

Ýurdumyzyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy. Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi. Wise-premýer M.Mämmedowanyň Hökümetiň Türkmenabat şäherinde geçirilen...

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellener

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler barada...

Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Rekordlardan doýmaýan dünýäniň ýene bir rekordy täzelendi. Nobatdaky rekord aýdym-saz sungaty, has takygy, dünýä belli aýdymçy Teýlor Swift bilen bagly. «Billboard» habaralar agentliginiň «Nielsen» analitika...

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi geçiriler

“Ýewrowideniýe” halkara aýdym-saz bäsleşigi koronawirus pandemiýasyna garamazdan, 2021-nji ýylda geçiriler diýip, “BBC News” habar gullugynyň teswirçisi, aktýor Graham Norton habar berýär. Aktýor Graham bu...

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz...

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä...

Iň şowsuz film yglan edildi

Ýylyň ahyry ýakynlaşdygyça dürli guramalar tarapyndan ýylyň iň gowularynyň yglan edilendigini habarlarymyzda dykgatyňyza ýetiripdik. Ynha, «Metakritik» guramasy bolsa iň ýylyň iň erbedini, biraz salyhatlaşdyrsak,...

«Ýüzükleriň hökümdarynyň» surata düşüriş işleri tamamlandy

Täze Zelandiýada Jon Ronald Ruel Tolkiniň adybir romany esasynda «Ýüzükleriň hökümdary» atly filmiň dowamynyň surata düşüriliş işleri tamamlandy. Täze filmiň režissýory Huan Antonio Baýona: «Bu...

178 gün dowam eden şekilli aýdym

Amerikanyň meşhur aýdym-saz toparlarynyň biri bolan «Twenty One Pilots»-yň «Aladanyň derejesi» atly aýdymynyň şekilli görnüşleri taryhdaky iň uzyn şekilli aýdym hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça...