28/11/2020 18:31
Home ATAWATAN ESERLERİ Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Enäniň söýgüsi—sönmez ýyldyzdyr

Bilýärsiňmi, bir gün ýeterlik däl …

Bu duýgulary açmak we ähli sözleri aýtmak üçin çäksiz az. Bir zady ýatdan çykarmak, bir sözi sypdyrmak wagtynda aýtmazlyk, beýan etmezlik  halatlary soňra ökünmegimize getirýär … Durmuş çalt geçýär, ýöne geçmişi aýryp, täze gözýetimleri açmagy isleýärsiňizmi?

Onda köp zat saklanýar we wagtyň geçmegi bilen köp zat ýitýär. Diňe manysyz zatlar, ýok bolan suratlar, soň bolsa diňe boşluk galýar. Käte ömrümiziň iň soňky nokadyna barýan ýaly bolýarys, ýöne ýanymyzda ýaşaýyş berýän, başlangyç nokadyny tutýan adamlar bar we olar her pursatda siziň ýanyňyzda bolýarlar, bu ynsanlara Ene diýilýär.

Her bir perzent wagtynda öz enesiniň gadryny bilmeli, we özüniň söýgüsini baryndan artyk bermeli…

Näçe durmuş, ykbal, adamlar, ýönekeý söz “Ene” özünde saklaýar.

Ol perişde ýaly, hemişelik ýakyn, şeýle mylaýym, ak ýürekli, ynsan.

Biderek göwnüne degdiňiz, ýöne bagyşlaýanlygyny we ony gowy görýändigiňizi bilýändir.

Näçe wagt berilýär, näçe diýesim gelýär bagyşlamak üçin…

Eje, meniň üçin senden has möhüm adam ýok. Ejemiň umumy ykrar edilmegine, begenmegine, gamlanmagyna mätäçligi ýok, onuň üçin esasy zat, ähli söýgüsini özüne berýän çagalaryň bolmagy, şonuň üçin ejem meniň üçin iň meşhur ynsan we iň uly asmandaky ýyldyz.Sebäbi onuň mähiri, söýgüsi hiç haçan sönmeýär.

Okap bilersiňiz  Doha we Er-Riýad Aziýa oýunlary üçin dalaşgär

Mähir, adam gatnaşyklarynyň iň ýokary görnüşlerinden biridir, ýürekleri birleşdirýän ylahy baglanyşykdyr. Sözüň söz düzümine has içgin göz aýlasak, onuň “söýgi”, “bagt”, diýen sözler bilen baglanyşyklydygyny duýýarys. “Mähir” sözi maşgalasyna, garyndaşlaryna we umuman adamlara çyn ýürekden dörän söýgi diýmekdir. Söýülmek duýgusy adam üçin iñ gözel duýgudyr.

Mähir köp tarapdan beýan edilip bilner. Bularyň birinjisi enäniň çagasyna bolan söýgüsidir. Dünýäde tükeniksiz we deňeşdirip bolmajak enelik duýgusy ýok. Ene çaga dogurýar, çagasyn ulaldyp terbiýeleýär. Enäniň çagasy bilen ulalmagy, onuň hakda alada etmegi, durmuşynyň ykbalyny yzarlamagy, mähir söýgüsini görkezýän alamatydyr.

Eneleriň hemmesi başga, ýöne olaryň hemmesi söýülýär, olaryň hersi özleriniň mährini söýgüsini bermäge erkindir. Ýürekleri Günüñ ýyly mährinden hem has ýanýar. Gözler içki yşyk bilen şöhle saçýar we geljegimizi, Watanymyzyñ geljegini ýagtylandyrýar. Bagtly maşgalalarda dünýä inen çagalar bolsa geljekdäki ykballarymyzy gurýarlar.

Okap bilersiňiz  Çöregi nähili bala öwrüp bolar? Mämmetjana öwrendi

Özümiz taryh döredýäris, özümiziň nesillerimiziň görüp biljek yzyny goýýarys.

Şonuň üçin mähir sözlerini eşiden ýa-da beýan eden badyna, aklyndaky ene oňa ornaşar. Goý, kagyz, galam ýa-da söz bu gatnaşygy suratlandyryp bilmez. Näme diýseňizem, bu tejribe däl.

Okap bilersiňiz  Üstünligiň ýollary

Mähir, ilkinji nobatda, ýakynlaryňyz bilen paýlaşylýan söýgi. Ene-atanyň çagasyna, çaganyň ene-atasyna bolan söýginiň iň ýokary beýanydyr.

Söýgi, doganlaryň, uýalaryň, garyndaşlaryň we dostlaryň arasynda bar bolan iň mähirli gatnaşykdyr. Söýgi bu daşky gurşawa bolan, Watana bolan, tebigatyň täsin nygmatlaryna, älemiň gözelligine, ähli jandarlara bolan garaýşyny öz içine alýar. Söýgüsiz ýürege bolsa, bular nätanyş we düşünjesiz duýgudyr. Hemme ynsan bir–birege mähir, söýgüsini berse onda onuň ýoly mydama açyk bolar!

 

Nurgeldi Ilgeldiýew,

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Çeferin ýene-de UEFA-nyň prezidenti

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  Üstünligiň ädimleri

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

  23-nji noýabr – Bütindünýä akwarel güni

          Islendik adam öz başarnygyna görä surat çekip biler, emma ony akwarel usulynda  ussatlyk bilen   çekmek her kime başardanok. Çünki ol...

“Kowid pasporty” ulanyşa girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň hökümeti “Kowid pasportyny” ulanyşa girizmegiň mümkinçiliklerini öwrenýär. Bu barada “The Sunday Times” neşiri habar berýär.  Bu resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek...

Rus sanjymy Hindistanda-da öndüriler

Russiýanyň göni maýa goýumlar gaznasy koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymyny Hindistanda öndürmek babatda şertnama baglaşdy. Hindistanyň iň uly derman öndürýän kompaniýasy...

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...