25/09/2020 6:45
Home TEHNOLOGIÝA

TEHNOLOGIÝA

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, "RIA Nowosti" habarlar gullugy salgylanyp...

Rekord uçuş amala aşyryldy

Russiýanyň Tu-160 uçary 19-njy sentýabr güni täze dünýä rekordyny goýdy. «RIA Nowostiniň» ýazmagyna görä, iki uçarman bu uçary 25 sagatdan gowrak üznüksiz dolandyryp, 20 müň...

Elektrik we sürüjisiz ýük awtoulaglaryny tanyşdyrdy

Hytaýyň Döwlet eýeçiligindäki “First Automotive Works” (FAW Jiefang) ýük awtoulag öndüriji kompaniýasy sürüjisiz agyr ýük awtoulaglaryny görkezdi. Kompaniýa täze sürüjisiz “L3”, “L4” we “J7”...

7 ýylda 7 sany elektrik awtoulag

“Kia” elektrikli awtoulag meýilnamalarynyň çäginde 7 ýylyň içinde 7 sany täze awtoulag öndürmegi meýilleşdirýär. Meýilnamanyň çäklerinde “Kia” 2027-nji ýyla çenli 7 sany elektrik awtoulag...

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde...

“Apple”-iň täze tehnologik enjamlary

Amerikanyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple” geçen agşam özüniň täze önümlerini görkezdi. Täze önümleriniň tanyşdyrylyş çäräsi bir sagat dowam etdi. Jemi 4 täze tehnologik enjamlar köpçülige...

“Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” kompaniýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli önümçiligi wagtlaýynça togtadýar. Şeýlelikde kompaniýa işçi güýjüni dörtden birini azaldyp, 3 zawody ýapjakdygyny habar berdi. Nemes...

“Toyota”-dan 800 million dollarlyk gazna

2020-nji ýylyň başynda geçirilen “CES” ýarmarkasyna gatnaşan ýapon awtoulag öndürijisi “Woven City” atly akylly şäher taslamasy barada ilkinji gezek çykyş etdi. Ýylyň başynda Ýaponiýanyň...

Dünýädäki iň gymmat elektrikli awtoulag taýýar

Birnäçe ýyl bäri ady dünýä dolan dünýäniň iň gymmat elektrik giper awtoulagy “Aspark Owl” ilkinji eýesine gowşar. Bahasy 3,4 million dollar bolan ýapon markasynyň...

Bir günde 16 milliard dollar ýitgisi boldy

Elektrik awtoulag öndürijileriň ägirdi “Tesla” kompaniýasynyň paýnamalary 1 günde 21 göterim pese gaçdy. Bu ýagdaý kompaniýanyň soňky on ýylda iň uly ýitgisidir. Ýitginiň mukdary...

Ikinji çärýekde 11 milliard ýewro ýitgi

Dünýä awtoulag önümçiliginde şu ýylyň ikinji çärýeginiň netijelerine görä, 41 göterim pese gaçandygy, şeýlelikde awtoulag markalarynyň ýitgisi 11 milliard ýewro ýetendigi mälim edildi. Bütindünýä...

Awtoulag satuwy 11 göterim ýokarlandy

Dünýädäki iň uly awtoulag bazary bolan Hytaýda awtoulag pudagyny täzeden dikeltmek işleri dowam etdirilýär. Şeýle işleriň netijesinde hem Hytaýda awtoulag satuwynyň awgust aýynda satuw...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söýgi gudraty

Ynsan kalby hemişe öz söýgüsine ýetmek isleýär. Durmuşymyzyň bezegi, ertirki günümize aýgytly gadam basmagymyz üçin döreýän bu ajap duýgy her birimizde her dürli hem-de...

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek ugurnda giň gerimli işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki hususy wekiliýetiň agzalarynyň...

“Aşgabatda” öwsen Buenos-Aýres şemaly

Duýguçyl adamlar şeýle bolýar diýeýinmi, nähili diýeýin, bilemok, «guş ganatsyz bolmaz, adam arzuwsyz» diýleni-dä. Arzuwsyz adam ýok, söýgüsiz durmuş! Arzuw bilen hyýal dälmi näme...

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi....