8.9 C
Istanbul
10/07/2020 6:22
Home TEHNOLOGIÝA

TEHNOLOGIÝA

Ilkinji “akylly” gapysyny hödürledi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy tehnologiýanyň soňky gazananlary gündelik durmuşa ornaşdyrmaga uly üns berýär. Şonuň netijesinde, kompaniýa bu gezek “akylly” gapy döretdi. Onuň üçin 28 patent...

“Bosch” kompaniýasynyň geljekdäki elektrik tigiri

“Bosch” kompaniýasy elektrik tigirleriniň ulgamynyň 10 ýyllyk ýubileýini belleýän döwründe, geljekde öndürmek isleýän welosipedi bilen tanyşdyrdy. Geljekde öndürmek isleýän tigiriniň reňki suratda hem synlaýşymyz...

Iň täze oýun kompýuteri bolar

Hytaý metbugatynyň habar bermegine görä, “Huawei” we “Honor” bilelikde oýun üçin niýetlenen kompýuterleri öndürmegi maksat edinýärler. Olar täze kompýuterleriň hemme içki ulgamynyň taýýardygyny hem...

“Panasonic” täze gulaklygyny tanyşdyrar

“Panasonic” kompaniýasy özüniň täze “RZ-S300W” atly täze görnüşli gulaklyklaryny alyjylara ýetirýär. “RZ-S300W” ady bilen tanyşdyrylan gulaklyklaryň üç görnüşi bar. Olaryň ählisi hem müşderileri kanagatlandyrjak...

“LG”-den üýtgeşik telefon

«LG» kompaniýasy ilkinji üýtgeşik smartfonyny öndürmäge taýýarlaýar. Muňa “B Taslama” diýlip atlandyryldy we habar berlişi ýaly kiçi göwrümli prototipiň önümçiligi eýýäm başlandy. Ilkinji tapgyrda...

“Volkswagen”-iň Hytaýyň bazary üçin ulaglary

“Volkswagen Group” tarapyndan türk dilinde atlandyrylan iň arzan awtoulag “Porsche Taycan” ady bilen Hytaýda hödürlendi. “Porsche Taycan”-yň täze görnüşi iki dürli batareýa görnüşi bilen...

“Kia”-nyň täze ulagy

Günorta Koreýanyň awtoulag öndüriji “Kia” kompaniýasy “Optima” modeliniň ornuny tutjak täze “K5” modelini hödürledi. Kompaniýanyň “Optima” modeli ABŞ ýaly ýurtlarda has köp satylan modelleriniň...

Iň gowy simsiz gulaklyklaryň 5-isi

Häzirki wagtda simsiz gulaklyklar has-da meşhurlyga eýe boldy. Çünki simsiz gulaklyklar ulanyjy üçin örän oňaýly we rahat enjamlaryň biri bolup durýar. Indi simsiz gulaklyklary...

Ýylyň iň gowy smartfony

Ýewropa enjamlar birleşigi “ýylyň iň gowy telefony” atly iň oňat enjam baýraklary bu gün öz eýesini tapdy.  Ýagny 2020-nji ýyl boýunça geçirilen bäsleşikde akylly...

“Huawei” bassyr 2 aýdyr birinji

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy dünýäde smartfon satuwynda öňdeligi eýeleýär. Bu barada “TheElec” portaly habar berýär. Maý aýynyň görkezijileri boýunça hytaýly kompaniýanyň tutuş dünýä boýunça söwdasy 19,7...

Dünýäde 20 million elektrik ulagy bolar

Soňky ýyllarda elektrik awtoulaglaryna bolan isleg barha ýokarlanýar. Elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň önümçiliginiň çalt depginde ösmegi beýle bir ýönekeý däl. Birinjiden, awtoulaglar üçin...

«Ford-dan» elsiz sürülýän täze awtoulag

«Ford» kompaniýasy «F-150» kysymly täze modelini mälim etdi. Täze F-150 islege bagly elsiz sürmek ulgamyna eýe bolar, howa arkaly programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini kabul edip...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

2020 :Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul edişlik

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

37 milliard amerikan dollary : Gurluşyk Taslamalary

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi we şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň...

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hu­kuk işi (taý­ýar­ly­gyň ugur­la­ry: hal­ka­ra jema­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy...