27/11/2020 10:56
Home ATAWATAN ESERLERİ Söýgi hakda meň pikirim

Söýgi hakda meň pikirim

Dünýä döräp modadan gaçmaýan, aktuallygyny hiç wagt ýitirmän gelýän ýeke-täk zat söýgüdir. Orta asyrda-da şu günem söýgi yşgyna düşüp, bütin bir ömür bilelikde ömür sürip söýgüň mähirli oduna çoýunyp, ýaşaýan hem-de söýgüsi paşman bir ömür jähennemiň ody dek söýgüniň ahmyr odynda ýaşap ömür sürýän ynsanlarda az däl. Elbetde ilkinji söýgüsine, päk arzuwlaryndaky şa gyzyna deňelýän mähriban ýaryna ýetýän bagtly ynsan az. Men şu oýlanma eserimde şeýle sorag berdim! Näme üçin köp halatda ilkinji söýgüsini, ýigitlik söýgüsini adamlar ýitirýär we ýitirmekde-de bähbit barmy ? We  ol soraga öz ýanymdan şeýleräk jogap berdim. Meniň beren jogabym bilen ylalaşyp we ylalaşmanam bilersiň sebäbi durmuş fizikada ýa-da matematikadaky ýaly belli bir formula daýanyp sanlary goýup jogap alanyňdan has çylşyrymly. Mysal üçin iki sany ynsanyň başdan geçiren zatlary şol bir zat bolsada netijesi düýbünden başga bolup biler. Durmuşy formula salmaklyk özi ýalňyşlyk şonuň üçin mähriban okyjym meniň ýazan söýgi hakyndaky oýlanma eserim bilen ylalaşybam inkär edibem bilersiň. Aslynda ýaş juwan isle gyz oglan tapawudy ýok. Ilkinji gezek öň başdan geçirmedik duýgusyna duşanda,   ýagny yşga düşende elewräp ýalňyş goýberýär, misli kiçijik çaganyň ýöremäni öwrenende ýerden ýetmiş taýak iýşi ýaly, yşga düşen ynsanda özüniň söýgi eserini ýazma ýolunda ençeme gezek büdreýär. Sebäbi ilkinji söýgüde garşydaş ynsan yşga düşen juwanyň gözüne ideal bolup görünýär hem-de şol ynsany ýitirmekden gorky döreýär. Ilkinji gezek yşga düşen juwanyň söýgi duýgusynyň ýany bilen gabanjaňlyk, ýitirmekden gorky, aljyraňlylyk we şoňa meňzeş garşydaş adamy ýigrendirip biljek faktorlar ýüze çykýar. Şeýlelikde köp halatda ilkinji ýigitlik söýgi paşmaýar. Ýöne nähili ýagdaý bolanda hem ilkinji söýgi ilkinjiligine galýar. Adam  başga biri bilen ýaşap ömür sürüp biler ýöne kalbynyň töründe ilkinji söýgüsi baky ýaşar.   Käbirleriniň ilkinji söýgüsi geçmiş hakynda pikirini diňläniňde. Wah şumatky aklym, başarnygym bolaýmala hemme zady başgaça ederdim, wagty yzyna dolap bolanok  bolsa bilýänle diýýärler. Men hem olara öz gezegimde bir dana şahsyýetiň aýdan sözlerini gaýtalaýan “Meniň şu günki aklym bolsady, düýnki ýalňyşlary goýbermezdim, ýöne men düýn ýalňyşmadyk bolsam, bu günki aklym bolmazdy” hem-de şu düzen goşgumy aýdýan.

Okap bilersiňiz  “Liwerpul” 30 ýyllyk çempion bolmak arzuwyna golaýlady
Okap bilersiňiz  “Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti boldy

Geçmişi dolap bolanok bolsa bilýän etjegim

Diýip ençe adamlar geçirýär öz günlerin

Geçmişi dolaňda-da bolmaz üýtgeşik peýda

Sebäbi baş gahryman ýene ýalňyz özüňä.

Elbetde köpüsi öz pikirinde galýar. Ýöne meniň pikirimçe söýgüden ýanmaklygyň hem ynsanyň özgermegi üçin uly täsiri bar. Meselem bir ýigit bir juwanyň yşgynda sergezdan boldy, oda düşdi, ýöne söwer ýaryna ýetmedi. Belli bir wagt ahy-zarda ýanyp, köýip misli külden täzeden dirilen rowaýatlardaky Feniks guşa meňzäp täze bir şahsyýet emele gelýär. Beýik şahsyýetleriň alymlarynyň geçen ömri bilen gyzyklananyňda köpüsiniň durmuşyndaky gowuşmadyk söýgüleri olaryň özgermegine uly täsir edýär. Mysal üçin söýgüň oduna ýanan şahyrlaryň ýazan goşgy setirlerini ýa-da  ýazyjylaryň ýazan romanlaryny okanyňda endamyňy tikenekledip kalbyňa girip gitýär. Sebäbi ony ýazan şahyr ýa-da ýazyjy özüniň kalbyndaky oduny goşga ýa-da romana sünnäläp siňdirýär. Şeýlelikde asyrlara miras hiç wagt könelmeýän romanlar, eserler,  goşgular beýik döredijilik önümleri baky galýar. Diýmek söýgi  duýgusy dürli formada gelse-de adamy gowulyklara iterýän beýik güýç bolup durýar. Men sözümiň ahyrynda hemmäňize hakyky söýgä ýar bolmagyny oýuňyzdaky, kalbyňyzdaky ynsan bilen ömür sürmegiňizi arzuw edýän.

Okap bilersiňiz  Ene – iň eziz barlyk

 

Halmyrat Orunbaýew,

Tehnologiýalar merkeziniň Nanotehnologiýalar

barlaghanasynyň bölüm müdiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

                   

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Okap bilersiňiz  Beýik işe hyjuw barka ýürekde ýa-da şahyrlary okap nädip millioner bolmaly
Okap bilersiňiz  Kitaplar - uly miras

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz   Sahypalara sygmadyk söýgi
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

140 milliony satyldy

“Redmi Note” kysymly smartfonlaryň 140 million sanysy satyldy. Bu barada “Xiaomi” kompaniýasynyň “Weibo” jemgyýetçilik torunda mälim edildi. “Redmi Note 8” smartfony 2020-nji ýylyň ilkinji...

Rus tennisçiniň uly ýeňşi

Tennis hünärmenleri birleşiginiň (ATP) jemleýji ýaryşynda final duşuşygy geçirildi. Finalda awstriýaly Dominik Tim bilen russiýaly Daniil Medwedew garşylaşdylar. Umumy hasapda 4: 6, 7: 6...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne...

Ronaldo Messiniň rekordyna ýetdi

Çempionlar ligasynda Italiýanyň “Ýuwentus” topary bilen Wengriýanyň “Ferenswaroş” toparynyň arasyndaky duşuşyk dünýä belli portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo üçin aýratyn ähmiýetli boldy. Bu duşuşykda tapawutlanan...